Ciyubunuzyo 2:1-29

  • Mulumbe ku Efeso (1-7), ku Simurna (8-11), ku Pergamo (12-17), ku Tiyatira (18-29)

2  “Kumungelo+ wambungano iili mu Efeso,+ kolemba kuti: Eezyi nzyezintu nzyaamba ooyo uujisi nyenyeezi zili ciloba mujanza lyakwe lyalulyo, ooyo weendeenda akati kazibikkilo zyamalambe zyangolida izili ciloba:+  ‘Ndiliizyi milimo yako, ambobeleka canguzu alimwi akuliyumya kwako, alimwi akuti tokonzyi kubaleka buyo bantu babi, akuti ulabasunka aabo balyaamba kuti mbaapostolo+ kakuli tabali boobo pe, alimwi wakajana kuti mbabeji.  Kunze lyaboobo, ulaliyumya alimwi wakakatila muzintu zinji akaambo kazina lyangu+ alimwi tiiwakatala pe.+  Nokuba boobo, kuli kaambo nkondijisi kulinduwe kakuti, waleka kutondezya luyando ndowakajisi kumatalikilo.  “‘Aboobo koyeeya aawo mpowakabede kotanawa, weempwe+ akucita milimo njowakali kucita kumatalikilo. Ikuti utaciti oobo, ndilaboola kulinduwe, eelyo ndiyoogusya cibikkilo cako calambe+ aabusena bwancico, ccita kuti weempwe.+  Nokuba boobo, kuli cintu cimwi ncocita kabotu: ulaisulaika micito yakakamu ka Nikolayi,+ eeyo njondisulaika andime.  Ooyo uujisi matwi aamvwe ncowaamba muuya kumbungano:+ Ooyo uuzunda+ ndiyoomuzumizya kulya kucisamu cabuumi,+ icili muparadaiso ya Leza.’  “Lino kumungelo wambungano iili mu Simurna, kolemba kuti: Eezyi nzyezintu nzyaamba, ‘ooyo Mutaanzi alimwi Musyaalizi,’+ iwakafwa akuba muumi alimwi:+  ‘Ndilaazyi mapenzi aako abucete bwako—nokuba boobo ulivwubide+—alimwi amasampu ngobaamba aabo balyaamba kuti mba Juda, pele mubwini tabali boobo pe, pele ncikombelo ca Saatani.+ 10  Utayoowi zintu eezyo nzyolangilwa kupenga+ lino aawa. Amubone! Diabolosi ulazumanana kuwaala bamwi banu muntolongo kutegwa musunkwe cakumaninina, eelyo muyooba amapenzi kwamazuba aali kkumi. Tondezya kuti ulasyomeka mane kusikila kulufwu, eelyo ndiyookupa musini wabuumi.+ 11  Ooyo uujisi matwi aamvwe+ ncowaamba muuya kumbungano: Ooyo uuzunda+ kunyina pe nayoonyonyoonwa alufwu lwabili.’+ 12  “Kumungelo wambungano iili mu Pergamo, kolemba kuti: Eezyi nzyezintu nzyaamba ooyo uujisi panga lilamfwu libosya, ilikwengedwe koonse-koonse:+ 13  ‘Ndilikuzyi nkokkala, nkonkuko ikuli cuuno cabwami ca Saatani; nokuba boobo ulazumanana kukakatila kuzina lyangu,+ alimwi kunyina nookakaka kuti ulaalusyomo mulindime+ nokuba kumazuba aa Antipa, kamboni wangu uusyomeka,+ iwakajaigwa+ kumbali lyanu, ooko nkwakkede Saatani. 14  “‘Nokuba boobo, kuli twaambo tumwi ntondijisi kulinduwe. Ooko nkobede ujisi baabo bakakatila kunjiisyo ya Balamu,+ ooyo wakayiisya Balaki+ kubikka cilebyo kumbele lyabana ba Israyeli, kuti balye zintu zipaizyigwa kumituni alimwi akucita bwaamu.*+ 15  Mbubonya buyo, anduwe ujisi baabo bakakatila kunjiisyo yakakamu ka Nikolayi.+ 16  Aboobo koempwa. Ikuti utaciti oobo, ndilaboola kulinduwe cakufwambaana, eelyo ndiyoobalwana apanga lilamfwu lyakumulomo wangu.+ 17  “‘Ooyo uujisi matwi aamvwe ncowaamba muuya kumbungano:+ Ooyo uuzunda+ ndiyoomupa mana amwi aasisidwe,+ alimwi ndiyoomupa kabwe katuba kabulungene, mpoonya akabwe aako kulembedwe zina lipya litazyibidwe amuntu uuli woonse ccita buyo yooyo uukatambula.’ 18  “Lino kumungelo wambungano iili mu Tiyatira,+ kolemba kuti: Eezyi nzyezintu nzyaamba Mwana wa Leza, ooyo uulaameso aali mbuli mulilo uuvwilima,+ alimwi uulaamaulu aali mbuli mukuba mubotu:+ 19  ‘Ndiliizyi milimo yako, luyando lwako, lusyomo lwako, mulimo wako alimwi akuliyumya kwako, akuti milimo njocita lino ilainda aali yeeyo njookacita kusaanguna. 20  “‘Nokuba boobo, kuli kaambo nkondijisi kulinduwe, kakuti ulimulekelede mukaintu ooyo Jezebeli,+ uulyaamba kuti musinsimi mukaintu, alimwi ulayiisya akweena bazike bangu kuti bacite bwaamu*+ akulya zintu zipaizyigwa kumituni. 21  Alimwi ndakamupa ciindi cakweempwa, pele tayandi pe kweempwa kubwaamu* bwakwe. 22  Bona! Ndilaafwaafwi kumusowela abulo kafwumba bulamfwu, alimwi aabo bacita bumambe anguwe ndilabasowela mumapenzi mapati, ccita kuti beempwe kumicito yakwe. 23  Alimwi bana bakwe ndiyoobajaya acilwazi cijaya, eelyo mbungano zyoonse ziyoozyiba kuti mebo ndendime yooyo uulanga-langa mizeezo* amyoyo, alimwi umwi aumwi wanu ndiyoomupa kweelana amilimo yakwe.+ 24  “‘Nokuba boobo, ndaambila ndinywe nobamwi nomuli mu Tiyatira, aabo boonse batatobeli njiisyo eeyi, aabo batakazizyiba eezyo nzyobaamba kuti “zintu zisisidwe zya Saatani”+ ikuti: Tandikoomutwikka mukuli umbi uuli woonse uuminya. 25  Pele nywebo amujatisye buyo ceeco ncomujisi mane ndikaboole.+ 26  Alimwi ooyo uuzunda akucita milimo yangu mane kusikila kumamanino, ndiyoomupa nguzu zyakweendelezya masi,+ 27  alimwi bantu uyoobeembela ankoli yabutale+ cakuti bayoopwayaulwa mbuli mbozipwayaulwa zibelesyo zyabulongo, mbubonya andime mbondatambula kuzwa kuli Taata. 28  Alimwi ndiyoomupa ntanda.+ 29  Ooyo uujisi matwi aamvwe ncowaamba muuya kumbungano.’

Bupanduluzi buyungizyidwe

Amubone Bupanduluzi Bwamabala, “Koonana ikutali kwamumulawo.”
Amubone Bupanduluzi Bwamabala, “Koonana ikutali kwamumulawo.”
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, por·neiʹa. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “bantu mbobalimvwa mukati.” Mu Chigiriki, “insa.”