Ciyubunuzyo 19:1-21

  • Amumutembaule Ja akaambo kambeta zyakwe (1-10)

    • Bwiinga bwa Mwanaambelele (7-9)

  • Ooyo uutantide aabbiza lituba (11-16)

  • Mulalilo mupati wa Leza (17, 18)

  • Munyama wazundwa (19-21)

19  Nozyakamana zintu eezyi, ndakamvwa icakali kulimvwisya mbuli kuti ndijwi pati lyankamu mpati kujulu. Bakati: “Amumutembaule Ja!*+ Ilufwutuko, bulemu alimwi anguzu nzizya Leza wesu,  nkaambo imbeta zyakwe nzyamasimpe alimwi zililuleme.+ Nkaambo wamubeteka muvwuule mupati iwakasofwaazya nyika abwaamu* bwakwe, alimwi wapilusya bulowa bwabazike bakwe alinguwe.”+  Alimwi ndilyonya eelyo kwaciindi cabili bakati: “Amumutembaule Ja!*+ Alimwi busi buzwa kukupya kwakwe* bunoosuka lyoonse mane kukabe kutamani.”+  Mpoonya baalu ibali 24 + antoomwe azilenge zyuumi+ zyone bakaliwaala ansi akukomba Leza, ooyo uukkede acuuno cabwami, akwaamba kuti: “Ameni! Amumutembaule Ja!”*+  Alimwi kucuuno cabwami kwakazwa jwi ilyakati: “Kamumutembaula Leza wesu nywebo nobazike bakwe boonse,+ nomumuyoowa, nobaniini anobapati.”+  Mpoonya ndakamvwa icakali kulimvwisya mbuli kuti ndijwi lyankamu mpati alimwi mbuli kuvwuuma kwamaanzi manji alimwi mbuli mizumo yanguzu. Bakati: “Amumutembaule Ja,*+ nkaambo Jehova* Leza wesu, Singuzuzyoonse,+ watalika kulela kali Mwami!+  Atusekelele akukondwa kapati, alimwi atumupe bulemu, nkaambo bwiinga bwa Mwanaambelele bwasika alimwi mukaintu wakwe walibambila kale.  Inzya, wazumizyigwa kusama cisani cibotu cuuba-uba, ciŋaima, citakwe tombe—nkaambo eeco cisani cibotu cuuba-uba ciiminina milimo iiluleme yabasalali.”+  Mpoonya wakandaambila kuti, “Kolemba kuti: Balikkomene aabo batambidwe kucilalilo cabwiinga bwa Mwanaambelele.”+ Alimwi wakandaambila kuti: “Aaya majwi aa Leza aamasimpe.” 10  Eelyo ndakaliwaala ansi kumaulu aakwe kuti ndimukombe. Pele wakandaambila kuti: “Peepe! Utaciti oobo pe!+ Mebo ndili muzike buyo mbubonya mbuli nduwe abanabokwanu ibajisi mulimo wakucitila Jesu bumboni.+ Komba Leza!+ Nkaambo bumboni bujatikizya Jesu ngomulimo* wabusinsimi.”+ 11  Ndakabona julu kalijalulwa, eelyo amubone kwakali bbiza lituba.+ Lino ooyo uutantide alindilyo wiitwa kuti Uusyomeka+ alimwi Wamasimpe,+ alimwi ulabeteka akulwana mubululami.+ 12  Meso aakwe mulilo uuvwilima,+ alimwi kumutwe ujisi misini minji. Ujisi zina lilembedwe litazyibidwe amuntu uuli woonse ccita buyo walo mwini, 13  alimwi usamide cisani caatala cakatikilwa* bulowa, alimwi wiitwa zina lyakuti, Jwi+ lya Leza. 14  Kunze lyaboobo, impi zyabasikalumamba bakujulu bakali kumutobela kabatantide mabbiza aatuba, alimwi bakasamide zisani zyuuba-uba, zituba, zitakwe tombe, zibotu. 15  Alimwi mukanwa lyakwe muzwa panga lilamfwu libosya,+ lyakuti aumye masi, alimwi uyoobeembela ankoli yabutale.+ Kunze lyaboobo, ulalyatauka mucikandilo camisaansa cabukali bwakunyema kwa Leza Singuzuzyoonse.+ 16  Lino acisani cakwe caatala, inzya, mpocili aacibelo, ulembedwe zina lyakuti Mwami wabami alimwi Simalelo wabasimalelo.+ 17  Alimwi ndakabona mungelo kaimvwi muzuba, mpoonya wakoongolola ajwi pati ikwaambila bayuni boonse bauluka mumulengalenga kuti: “Amuboole kuno, mubungane antoomwe kucilalilo cipati ca Leza,+ 18  kutegwa mulye nyama yabami, nyama yabeendelezi babasikalumamba, nyama yabantu bayumu,+ nyama yamabbiza ayabaabo batantide alingawo,+ nyama yabantu boonse, yabantu baangulukide abazike, baniini alimwi abapati.” 19  Lino ndakabona munyama abami bamunyika ampi zyabo zyabasikalumamba kababungene antoomwe kuti balwane yooyo uutantide bbiza alimwi ampi yakwe yabasikalumamba.+ 20  Mpoonya munyama wakajatwa, antoomwe amusinsimi wakubeja+ ooyo wakali kucita zitondezyo kumbele lyakwe eezyo nzyaakali kubelesya kweena baabo bakatambula caando camunyama+ abaabo bakomba cikozyanyo cakwe.+ Kabacili baumi, boonse bobilo bakawaalwa muzyiba lyamulilo liyaka asulufa.+ 21  Pele aabo boonse ibakasyaala bakajaigwa apanga lilamfwu eelyo lyakali kuzwa mukanwa lyayooyo uutantide abbiza.+ Mpoonya bayuni boonse bakakkuta nyama yabo.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “Aleluya!” “Ja” nkufwiinsyigwa kwazina lyakuti Jehova.
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, por·neiʹa. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “Aleluya!” “Ja” nkufwiinsyigwa kwazina lyakuti Jehova.
Nkokuti, kwa Babuloni Mupati.
Naa “Aleluya!” “Ja” nkufwiinsyigwa kwazina lyakuti Jehova.
Naa “Aleluya!” “Ja” nkufwiinsyigwa kwazina lyakuti Jehova.
Naa “ngomuuya.”
Naa ambweni, “cisansaidwe.”