Ciyubunuzyo 13:1-18

  • Munyama uujisi mitwe iili ciloba wazwa mulwizi (1-10)

  • Munyama uujisi meja obilo wazwa munyika (11-13)

  • Cikozyanyo camunyama uujisi mitwe iili ciloba (14, 15)

  • Caando alimwi anamba yamunyama (16-18)

13  Lino simwaaba wakaima nji amusenga wakulwizi. Mpoonya ndakabona munyama+ kazwa mulwizi,+ iwakajisi meja aali kkumi amitwe iili ciloba, eelyo kumeja aakwe kwakali misini iili kkumi, pele kumitwe yakwe kwakali mazina aakusampaula Leza.  Imunyama ngondakabona wakali kulibonya mbuli siluwe, pele maulu aakwe akali mbuli aamunyama uutegwa bbeya, mpoonya mulomo wakwe wakali mbuli mulomo wasyuumbwa. Lino simwaaba+ wakapa nguzu zyakwe, cuuno cabwami cakwe alimwi abweendelezi bupati kumunyama ooyo.+  Ndakabona kuti umwi wamitwe yakwe wakali kulibonya mbuli kuti wakayaswa akufwa, pele cilonda cakwe calufwu cakapona,+ eelyo nyika yoonse yakatobela munyama ooyo kaikkomene kapati.  Aboobo bakakomba simwaaba akaambo kakuti wakapa bweendelezi kumunyama, alimwi bakakomba munyama ooyo amajwi aakuti: “Ino nguni uuli mbuli munyama ooyu, alimwi ino nguni uukonzya kulwana anguwe?”  Lino wakapegwa mulomo waambaula zintu zipati akusampaula Leza, alimwi anguzu zyakuti kabweza ntaamu kwamyezi iili 42.+  Eelyo wakaasamuna mulomo wakwe akutalika kusampaula+ Leza, ikusampaula zina lyakwe aŋanda yakwe, nobaba baabo bakkala kujulu.+  Alimwi wakazumizyigwa kulwana basalali akubazunda,+ alimwi wakapegwa nguzu zyakweendelezya misyobo yoonse, mikowa yoonse, milaka* yoonse alimwi amasi oonse.  Alimwi boonse aabo ibakkala anyika bayoomukomba. Ikuzwa kumatalikilo aanyika* kunyina naba omwe wabo uujisi zina ililembedwe mubbuku lyabuumi+ lya Mwanaambelele ooyo wakajaigwa.+  Ikuti umwi kajisi matwi, aamvwe.+ 10  Ikuti umwi kayandika buzike, ulatolwa mubuzike. Ikuti umwi wajaya apanga,* weelede kujaigwa apanga.+ Aawa mpobayandika kuliyumya+ akuba alusyomo+ basalali.+ 11  Mpoonya ndakabona munyama uumbi kazwa munyika, wakajisi meja obilo aali mbuli aamwanaambelele, pele wakatalika kwaambaula mbuli simwaaba.+ 12  Alimwi ubelesya nguzu zyoonse zyamunyama wakusaanguna+ awalo kalangilila. Alimwi upa kuti nyika abaabo bakkala mulinjiyo bakombe munyama wakusaanguna, ooyo wakajisi cilonda calufwu icakapona.+ 13  Alimwi ucita zitondezyo zipati, nokuba kupa kuti mulilo ulokele anyika kuzwa kujulu bantu kabalangilila. 14  Alimwi ulabeena aabo bakkala anyika akaambo kazitondezyo eezyo nzyaakazumizyigwa kuti kacita kumwi kalangilila munyama uulya wakusaanguna, kulubazu lumwi waambila baabo bakkala anyika kuti bapange cikozyanyo+ camunyama ooyo wakajisi cilonda cakuyaswa apanga pele alimwi iwakapona.+ 15  Alimwi wakazumizyigwa kupa muya* wabuumi kucikozyanyo camunyama, ikutegwa eeco cikozyanyo camunyama cikonzye kucita zintu zyoonse zyobilo, ikwaambaula akupa kuti bajaigwe boonse aabo ibakaka kukomba cikozyanyo camunyama. 16  Alimwi usinikizya bantu boonse, ibaniini abapati, ibavwubi abacete, baangulukide abazike kuti aaba bababikke caando kujanza lyabo lyalulyo naa ankumo yabo,+ 17  akuti kutabi muntu naba omwe uukonzya kuula naa kusambala ccita buyo muntu ooyo uujisi caando eeco, nkokuti izina+ lyamunyama naa namba yazina lyakwe.+ 18  Aawa mpaayandika kuba abusongo: Ooyo uulaamaano abalile akuzyiba ncoyaamba namba yamunyama, nkaambo ninamba yamuntu, alimwi namba yakwe ngu 666.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “myaambo.”
Eeci caamba kuzwa kukumitwa naa kukuzyalwa kwabantu, nkokuti bana ba Adamu a Eva.
Naa ambweni, “Ikuti umwi kayandika kujaigwa apanga.”
Naa “muuya.”