Baroma 8:1-39

  • Buumi alwaanguluko kwiinda mumuuya (1-11)

  • Muuya wakuba bana ba Leza ulapa bumboni (12-17)

  • Zilenge zilindila lwaanguluko lwabana ba Leza (18-25)

  • ‘Muuya ulatukombelezyela’ (26, 27)

  • Kusalilwa limwi a Leza (28-30)

  • Kuzunda muluyando lwa Leza (31-39)

8  Aboobo, aabo bakamantene a Kristo Jesu tabajisi mulandu.  Nkaambo mulawo wamuuya ooyo uupa buumi muli Kristo Jesu wamwaangununa+ kumulawo wacibi awalufwu.  Eeco nciwakaalilwa kucita+ Mulawo akaambo kakuti wakanyina nguzu+ akaambo kakutalondoka kwabantu, Leza wakacicita kwiinda mukutuma Mwanaakwe+ mwini muciimo cabantu basizibi+ alimwi akujatikizya cibi, wakasinganya cibi cili mumubili,  ikutegwa ceelelo ca Mulawo ciluleme cizuzikizyigwe mulindiswe,+ swebo notweenda kweelana amuuya ikutali kweelana azisusi zyamubili.+  Nkaambo aabo bapona kweelana amubili bayeeya buyo zintu zyamubili,+ pele aabo bapona kweelana amuuya bayeeya zyamuuya.+  Nkaambo kubikkila maano kuzintu zyamubili caamba lufwu,+ pele kubikkila maano kuzintu zyamuuya caamba buumi aluumuno;+  nkaambo kubikkila maano kuzintu zyamubili caamba businkondonyina a Leza,+ nkaambo mubili taulibombyi kumulawo wa Leza alimwi kunyina buya nounga wacita oobo.  Aboobo aabo beendelezyegwa amubili tabakonzyi kumukkomanisya Leza.  Pele nywebo tamweendelezyegwi amubili, mweendelezyegwa amuuya+ ikuti muuya wa Leza kaukkede ncobeni mulindinywe. Pele ikuti muntu katajisi muuya wa Kristo, imuntu ooyu tali wakwe pe. 10  Pele ikuti Kristo kakamantene andinywe,+ nkokuti mubili ulifwide akaambo kacibi, pele muuya mbuumi akaambo kabululami. 11  Lino ikuti muuya wayooyo wakabusya Jesu kuzwa kubafwu kaukkede mulindinywe, ooyo wakabusya Kristo Jesu kuzwa kubafwu+ uyoopa mibili yanu iifwa+ ayalo kuba abuumi kwiinda mumuuya wakwe uukkede mulindinywe. 12  Aboobo bakwesu, tulijisi mulimo ngotweelede kucita, ikutali kumubili kutegwa tweendelezyegwe amubili;+ 13  nkaambo ikuti kamupona kweelana amubili muyoofwa ncobeni; pele ikuti mwajaya micito yamubili+ kwiinda mumuuya, muyoopona.+ 14  Nkaambo boonse aabo beendelezyegwa amuuya wa Leza mbana ba Leza.+ 15  Nkaambo tiimwakatambula muuya wabuzike uumupa kuyoowa alimwi pe, pele mwakatambula muuya uumupa kuba bana ba Leza, muuya ooyo uutupa koompolola kuti: “Abba,* Taata!”+ 16  Muuya ooyo ulazuminana amuuya wesu+ kuti tuli bana ba Leza.+ 17  Aboobo ikuti katuli bana bakwe, nkokuti alimwi tuli basikukona, basikukona lukono kuzwa kuli Leza, pele tuli basikukonanyina+ a Kristo, kufwumbwa kuti twapenga anguwe+ kutegwa tukapegwe bulemu antoomwe anguwe.+ 18  Nkaambo ndibona kuti mapenzi ngotujisi kuciindi ecino taakwe mbwaabede pe kuti ayelanisyigwa abulemu ibuyooyubununwa mulindiswe.+ 19  Nkaambo zilenge zilalangila cakuyandisisya kuyubununwa kwabana ba Leza.+ 20  Nkaambo zilenge zyakaba abuumi bwabuyo,+ ikutali kuti zyakaliyandila buya pe, pele akaambo kayooyo iwakayanda kuti kube boobo akaambo kabulangizi 21  bwakuti zilenge azyalo ziyakwaangununwa+ kubuzike bwakubola akuba alwaanguluko lwabulemu bwabana ba Leza. 22  Nkaambo tulizyi kuti zilenge zyoonse zilatongela lyoonse alimwi zilaamacise caantoomwe kusikila lino. 23  Kunze lyaboobo, aswebo notujisi micelo mitaanzi, nkokuti muuya, inzya tulatongela mumyoyo yesu,+ eelyo notulindila cakuyandisisya kuba bana ba Leza+ akwaangununwa kwamibili yesu acinunuzyo. 24  Nkaambo twakafwutulwa katujisi bulangizi oobu; pele bulangizi ibwalibonya tabucili bulangizi pe, nkaambo ikuti naa muntu wacibona cintu, sena inga ucicilangila? 25  Pele ikuti katulangila+ cintu ncotutaboni,+ tulazumanana kucilindila cakuliyumya.+ 26  Mbubonya buyo muuya awalo ulatugwasya mukulezya kwesu;+ nkaambo penzi ndyakuti nokuba kuti tuleelede kupaila tatuzyi pe mbotweelede kupaila, pele muuya wini ulatukombelezyela kujatikizya kutongela nkotukakilwa kwaamba cakupozya. 27  Pele ooyo uulingula myoyo+ ulizizyi ncozyaamba zikombelezyegwa amuuya nkaambo ukombelezyela basalali kweelana akuyanda kwa Leza. 28  Tulizyi kuti Leza upa kuti milimo yakwe yoonse ibelekele antoomwe kutegwa igwasye baabo ibamuyanda Leza, nkokuti aabo ibakaitwa kweelana amakanze aakwe;+ 29  nkaambo aabo mbaakasaanguna kubikkila maano alimwi wakabasalila limwi kuti babe mbuli cikozyanyo ca Mwanaakwe,+ kutegwa abe mutaanzi kuzyalwa+ akati kabanabokwabo banji.+ 30  Kunze lyaboobo, aabo mbaakasalila limwi+ mbambabo alimwi mbaakaita;+ alimwi aabo mbaakaita mbambabo alimwi mbaakaamba kuti baliluleme.+ Mpoonya aabo mbaakaamba kuti baliluleme mbambabo alimwi mbaakalemya.+ 31  Aboobo ino twaambe nzi kujatikizya zintu eezyi? Ikuti Leza kalaandiswe, ino nguni uukonzya kutulwana?+ 32  Ikuti naa tanaakalesya Mwanaakwe mwini kupenga, pele wakamulekela kuti atufwide swebo toonse,+ sena alimwi antoomwe anguwe takatupi zintu zimbi zyoonse? 33  Nguni uunga wabapa mulandu bantu ba Leza basalidwe?+ Leza mwini ngonguwe uubaamba kuti mbalulami.+ 34  Ino nguni uunga wabapa mulandu? Kristo Jesu ngonguwe wakafwa, atwaambe kuti iwakabusyigwa, lino uuli kujanza lyalulyo lya Leza,+ ooyo alimwi uutukombelezyela.+ 35  Ino nguni uunga watwaandaanya kuluyando lwa Kristo?+ Sena mapenzi, naa kukatazyigwa, naa kupenzyegwa, naa nzala, naa mantanda, naa zintu ziyoosya, naa panga?+ 36  Mbubonya mbokulembedwe kuti: “Akaambo kanduwe tuli muntenda yakujaigwa buzuba boonse; tubonwa mbuli mbelele ziyakukujaigwa.”+ 37  Muciindi caboobo, muzintu zyoonse eezyi tulazunda cakumaninina+ kwiinda muli yooyo wakatuyanda. 38  Nkaambo ndilisinizyide kuti lube lufwu, naa buumi, naa bangelo, naa mfwulumende, naa zintu ziliko lino, naa zilangilwa kumbele, naa nguzu,+ 39  naa zintu zili mujulu, naa zili ansi, naa cilenge cimbi cili coonse tazikonzyi pe kutwaandaanya kuluyando lwa Leza luli muli Kristo Jesu Mwami wesu.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Eeli ndibbala lya Chiaramu, nkokwaamba kuti “O Taata!”