Baroma 5:1-21

  • Kuyanzanisyigwa a Leza kwiinda muli Kristo (1-11)

  • Lufwu kwiinda muli Adamu, buumi kwiinda muli Kristo (12-21)

    • Cibi alufwu zyasikila bantu boonse (12)

    • Kucita cintu comwe ciluleme (18)

5  Aboobo, lino mbwaanga twaambwa kuti tuli balulami akaambo kalusyomo,+ atuzumanane kuba muluumuno* a Leza kwiinda mu Mwami wesu Jesu Kristo,+  alimwi akaambo kakuti tulamusyoma, twajalwidwa nzila yakutambula luzyalo lwa Leza oolo ndotutambula lino;+ aboobo atukkomane* akaambo kabulangizi bwakutambula bulemu bwa Leza.  Ikutali boobu buyo pe, pele atukkomane* notuli mumapenzi,+ mbwaanga tulizyi kuti mapenzi apa kuliyumya;+  mpoonya kuliyumya kutupa kuba abukkale mbwakkomanina Leza;+ kumane bukkale buli boobu butupa bulangizi,+  lino bulangizi oobu tabusololeli kukutyompwa;+ nkaambo Leza wazuzya luyando lwakwe mumyoyo yesu kwiinda mumuuya uusalala ngotwakapegwa.+  Lino notwakacili bantu batajisi nguzu,+ Kristo wakafwida basizibi aciindi cibikkidwe.  Nkaambo nciyumu kuti muntu umwi alisungule kufwida mululami; pele kujatikizya muntu mubotu ambweni umwi inga walisungula buya kumufwida.  Pele Leza watutondezya luyando lwakwe mwini mukuti notwakacili basizibi, Kristo wakatufwida.+  Aboobo tulisinizyide kapati kuti kwiinda mulinguwe tuyoofwutulwa kubukali bwa Leza akaambo kakuti bulowa bwakwe+ lino bwatupa kuti tube bantu balulami.+ 10  Nkaambo ikuti notwakacili basinkondonyina twakayanzanisyigwa kuli Leza kwiinda mulufwu lwa Mwanaakwe,+ lino mbwaanga tuliyanzanisyidwe, tulisinizyide kapati kuti tuyoofwutulwa abuumi bwakwe. 11  Tacili ceeco cilikke pe, pele alimwi tulasekelela muli Leza kwiinda mu Mwami wesu Jesu Kristo, ooyo wakatupa kuba aluyanzano oolu ndotujisi.+ 12  Aboobo mbubonya cibi mbocakanjila munyika kwiinda mumuntu omwe alufwu kwiinda mucibi,+ eelyo lufwu lwakasikila bantu boonse nkaambo boonse bakabisya+—. 13  Nkaambo cibi cakaliko munyika kautanasika Mulawo, pele kunyina muntu uupegwa mulandu wacibi ikuti kakutakwe mulawo.+ 14  Nokuba boobo, lufwu lwakali kweendelezya mbuli mwami kuzwa kuli Adamu kusikila kuli Musa alimwi akuli baabo batakabisya kwiinda mukusotoka mulawo mbuli Adamu, ooyo uukozyenye ayooyo wakali kulangilwa.+ 15  Pele cipego tacili mbuli cibi pe. Ikuti akaambo kacibi camuntu omwe ibanji bakafwa, kwiinda muluzyalo lwa Leza acipego cakwe citabbadelwi bantu banji bakajana zilongezyo zinji kapati. Cipego citabbadelwi eeci cakapegwa antoomwe aluzyalo lwa Leza kwiinda mumuntu omwe,+ Jesu Kristo.+ 16  Alimwi mpindu zijanwa kwiinda mucipego citabbadelwi tazili mbuli zintu zibi izijanwa akaambo kacibi camuntu omwe.+ Nkaambo lubeta ilwakapegwa akaambo kacibi comwe lwakapa kuti bantu basinganizyigwe,+ pele cipego icakapegwa musyule lyazibi zinji cakapa kuti bantu baambwe kuti baliluleme.+ 17  Lino ikuti kucibi camuntu omwe lufwu lwakeendelezya mbuli mwami kwiinda mumuntu ooyo,+ tulakonzya kusinizya kapati kuti aabo ibatambula luzyalo lwa Leza lutalivwulili acipego cakwe citabbadelwi+ bayoopona akweendelezya kabali bami+ kwiinda mumuntu ooyu omwe, Jesu Kristo.+ 18  Aboobo mbubonya bantu bamisyobo yoonse mbobakasinganizyigwa kwiinda mucibi comwe,+ mbubonya buyo kwiinda mukucita cintu ciluleme comwe bantu bamisyobo yoonse+ baambwa kuti baliluleme akweelela kuba abuumi.+ 19  Nkaambo mbubonya ibanji mbobakaba basizibi kwiinda mukutamvwida kwamuntu omwe,+ mbubonya buyo kwiinda mukumvwida kwamuntu omwe ibanji bayooba balulami.+ 20  Lino Mulawo wakaletwa kutegwa kubisya kuvwule.+ Pele zibi nozyakavwula, luzyalo lwa Leza lwakaindila kuvwula. 21  Amakanze nzi? Ikutegwa mbubonya cibi mbocakeendelezya mbuli mwami antoomwe alufwu,+ mbubonya buyo alwalo luzyalo lwa Leza lweendelezye mbuli mwami kwiinda mubululami kutegwa kube buumi butamani kwiinda muli Jesu Kristo Mwami wesu.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa ambweni, “tuli muluumuno.”
Naa ambweni, “tulikkomene.”
Naa ambweni, “tulikkomene.”