Baroma 15:1-33

  • Amutambulane mbubonya mbwaakamutambula Kristo (1-13)

  • Paulo, mubelesi kuli bamasi (14-21)

  • Makanze aalweendo lwa Paulo (22-33)

15  Pele swebo tobayumu tweelede kubagwasya aabo batali bayumu ibalezya,+ ikutali kunoolikkomanisya tobeni.+  Umwi aumwi wesu aakkomanisye mweenzinyina muzintu zibotu alimwi izimupa kuyakwa.+  Nkaambo naba Kristo tanaakalikkomanisya lwakwe mwini pe,+ mbubonya mbuli mbokulembedwe kuti: “Masampu aabaabo bakusampaula aboola alindime.”+  Nkaambo zintu zyoonse izyakalembwa kaindi zyakalembelwa kutuyiisya,+ kutegwa kwiinda mukuliyumya kwesu+ alimwi akwiinda muluumbulizyo lwamu Magwalo tube abulangizi.+  Lino Leza uutupa kuliyumya aluumbulizyo, nyoonse amupe kuba amizeezo njiyonya njaakajisi Kristo Jesu,  kutegwa kamukamantene+ mwaambe cintu comwe* ikulemeka yooyo uuli ngo Leza alimwi Usyi wa Mwami wesu Jesu Kristo.  Aboobo amutambulane+ mbubonya Kristo mbwaakatutambula andiswe,+ kutegwa Leza alemekwe.  Nkaambo ndimwaambila kuti Kristo mubwini wakaba mubelesi wabaabo bapalwidwe+ kutegwa ape bumboni bwakuti Leza ngwamasimpe akuti asinizye zisyomezyo Leza nzyaakaambilide bamausyi,+  akuti masi alemeke Leza akaambo kaluse lwakwe.+ Mbubonya mbokulembedwe kuti: “Nkakaambo kaako ndiyookutembaula caantangalala akati kabamasi, alimwi ndiyakwiimba nyimbo zyakutembaula zina lyako.”+ 10  Alimwi waamba kuti: “Amusekelele nobamasi, antoomwe abantu bakwe.”+ 11  Alimwi lugwalo lumbi lwaamba kuti: “Amumutembaule Jehova* nywebo nomasi nyoonse, alimwi bantu boonse abamutembaule.”+ 12  Alimwi mulugwalo lumwi Isaya waamba kuti: “Kuyooba muyanda wa Jese,+ ooyo uuyoobuka kuti ayendelezye masi;+ bamasi boonse bayoolangila nguwe.”+ 13  Aboobo Leza uupa bulangizi amuzuzye kukondwa koonse alimwi aluumuno eelyo nomumusyoma, ikutegwa mwiindile kuba abulangizi munguzu zyamuuya uusalala.+ 14  Lino andime ndemwini ndilamusyoma bakwesu, kuti andinywe mulizwide bubotu, mulizwide luzyibo loonse, alimwi mulakonzya kulayana* umwi amweenzinyina. 15  Pele ndamulembela cakutamwiinda mumbali kujatikizya twaambo tumwi, kuti ndimwiibalusye alimwi, akaambo kaluzyalo ndwaakandifwida Leza 16  kutegwa ndibe mubelesi wabuleya wa Kristo Jesu kuli bamasi.+ Lino ndibeleka mulimo uusalala wamakani mabotu aa Leza,+ ikutegwa bamasi aaba babe cituuzyo citambulika, icisalazyidwe amuuya uusalala. 17  Aboobo ndilijisi kaambo kakukkomana muli Kristo Jesu caboola kuzintu zijatikizya Leza. 18  Nkaambo tandikoosola kwaamba cintu cili coonse ccita buyo ceeco ncaacita Kristo kwiinda mulindime kutegwa bamasi baswiilile, kwiinda mumajwi alimwi amilimo yangu, 19  kwiinda munguzu zyazitondezyo azintu zigambya,+ alimwi amunguzu zyamuuya wa Leza, cakuti kuzwa ku Jerusalemu akuzinguluka mane kusikila ku Iliriko, ndaakambauka cakulomya makani mabotu aajatikizya Kristo.+ 20  Mubwini, munzila eeyi ndakakanza kutaambilizya makani mabotu ooko zina lya Kristo nkolyakakambaukwa kale, ikutegwa nditayaki antalisyo yamuntu uumbi; 21  pele ndakakanza kucita mbubonya mbuli mbokulembedwe kuti: “Bantu aabo ibatakasikilwa makani aamba zyanguwe bayoobona, abalo aabo batakamvwa bayoomvwisya.”+ 22  Nkakaambo kaako iziindi zinji ndakalesyegwa kusika kulindinywe. 23  Pele lino ndicinyina cilawo nkondatakakambaukila kale muzyooko eezyi, alimwi kwamyaka minji* ndalikuyandisisya kuboola kulindinywe. 24  Aboobo ndanooli mulweendo lwakuya ku Spanya, ndisyoma kuti ndiyoomubona akuti muyoondisindikila musinzo uuli mboubede ndaakumana kukkomana kuyanzana andinywe kwaciindi cili mbocibede. 25  Pele lino ndilaafwaafwi kuunka ku Jerusalemu kuyookutaukila basalali.+ 26  Nkaambo aabo bali mu Makedoniya amu Akaya cakababotela kwaabila zintu zyabo kwiinda mukusanga zintu eezyo kubasalali bacete ibali mu Jerusalemu.+ 27  Masimpe, cakababotela kucita boobo, alimwi buya bakali basicikwelete kubasalali; nkaambo ikuti bamasi bakatola lubazu muzintu zyakumuuya zyabasalali, ibamasi aaba abalo bajisi cikwelete cakubakutaukila basalali azintu zyakumubili.+ 28  Aboobo ndaakumanizya mulimo ooyu alimwi akucisisya kabotu-kabotu cakusanga eeci* kulimbabo, ndiyakwiinda kulindinywe mulweendo lwangu lwakuya ku Spanya. 29  Kunze lyaboobo, ndilizyi kuti ndaakuboola kulindinywe, ndiyooboola azilongezyo zinji kuzwa kuli Kristo. 30  Lino ndamukulwaizya bakwesu kwiinda mu Mwami wesu Jesu Kristo akwiinda muluyando lwamuuya, kuti mulitakate antoomwe andime mumipailo kuli Leza kujatikizya ndime,+ 31  kutegwa ndikavwunwe+ kubantu batasyomi bamu Judaya akuti mulimo wangu wakukutaukila basalali ku Jerusalemu ukatambulike kulimbabo,+ 32  ikutegwa kwiinda mukuyanda kwa Leza ndaakuboola kulindinywe ndikakondwe alimwi akukatalusyigwa antoomwe andinywe. 33  Leza uupa luumuno abe andinywe nyoonse.+ Ameni.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiriki, “mulomo omwe.”
Naa “kuyiisyanya.”
Naa ambweni, “iili mbwiibede.”
Mu Chigiriki, “mucelo ooyu.”