Baroma 13:1-14

  • Kulibombya kubeendelezi (1-7)

    • Kutela mitelo (6, 7)

  • Luyando luzuzikizya Mulawo (8-10)

  • Amweende mbuli masyikati (11-14)

13  Muntu uuli woonse kalibombya kubeendelezi,+ nkaambo kunyina bweendelezi bukonzya kuba ccita kuti bwazumizyigwa a Leza;+ ibeendelezi aabo ibali muzyuuno zyaandeene-andeene balizumizyidwe a Leza.+  Aboobo kufwumbwa uukazya bweendelezi ukazya bubambe bwa Leza; aabo ibakazya bubambe bwakwe bayooliletela lubeta lubeelede.  Nkaambo baleli aabo balayoosya kuli baabo bacita zibi, ikutali kuli baabo bacita zibotu.+ Sena uyanda kuti kabutakuyoosyi bweendelezi? Kozumanana kucita zibotu+ eelyo uyootembaulwa abeendelezi;  mbwaanga mbabelesi ba Leza ibabelekela kugwasya nduwe. Pele ikuti kocita zibi, kolibilika, nkaambo tabanyamuni panga cabuyo. Mbabelesi ba Leza, basikusubula uucita zibi kutondezya bukali bwakwe.  Aboobo, nywebo muleelede kulibombya, ikutali buyo akaambo kabukali oobo, pele alimwi akaambo kamanjezyeezya aanu.+  Nkakaambo kaako mulatela mitelo; nkaambo mbabelesi ba Leza bagwasya buleya, ibabelekela kuzuzikizya makanze ngoonya aaya lyoonse.  Amubape boonse zibeelede: ooyo uuyanda mutelo, amumupe mutelo;+ ooyo uuyanda kubbadelwa, amumubbadele; ooyo uuyanda kuyoowegwa, amumuyoowe;+ ooyo uuyanda kulemekwa, amumulemeke.+  Mutabi acikwelete nociba comwe kumuntu uuli woonse, ccita buyo cikwelete cakuyandana;+ nkaambo kufwumbwa uuyanda simukobonyina wazuzikizya mulawo.+  Nkaambo milawo yakuti, “Utaciti bumambe,+ utajayi,+ utabbi,+ utanyonokeli,”+ alimwi amilawo iimbi iili yoonse iiliko, ilaambwa mukaambo aaka komwe kakuti: “Weelede kuyanda simukobonyoko mbubonya mbuli mboliyanda omwini.”+ 10  Uuyanda simukobonyina takonzyi kumubisizya;+ aboobo, luyando ndoluzuzikizya mulawo.+ 11  Amucite oobo nkaambo mulicizyi mbocibede ciindi ncotupona. Mulizyi kuti nciindi cakuti musinsimuke kuŋonzi,+ mbwaanga lufwutuko lwesu lino luli afwaafwi kapati kwiinda leelyo notwakaba basyomi. 12  Busiku bwaumbuluka; buyanda kuca. Aboobo atusowe milimo yamudima+ akusama zilwanyo zyamumuni.+ 13  Atweende bweelede+ mbuli bantu beenda syikati, ikutali mumapobwe aateendelezyeki amubukolwi, ikutali mukoonana kutondwa amubukkale busesemya,*+ ikutali mukuzwangana alimwi amukufwidilana munyono.+ 14  Pele amulisamike Mwami Jesu Kristo,+ alimwi mutanookanzi kuzuzikizya zisusi zyanyama.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “amubukkale bwakutalisenda.” Mu Chigiriki, a·selʹgei·a. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.