Baroma 12:1-21

  • Amutuule mibili yanu kaili cipaizyo cuumi (1, 2)

  • Zipego ziindene-indene pele mubili omwe (3-8)

  • Lulayo lujatikizya mbobeelede kupona Banakristo beni-beni (9-21)

12  Aboobo ndamulomba kwiinda mulubomba lwa Leza lupati, bakwesu, kuti mutuule mibili yanu+ kaili cipaizyo cuumi, cisalala,+ cizuminwa a Leza, nkokuti imulimo uusetekene ngomubeleka kwiinda mukubelesya maano.+  Alimwi amuleke kutobela ziyanza zyabweende bwazintu obuno,* pele amusandulwe kwiinda mukucinca mizeezo yanu,+ kutegwa muzyibe+ kuyanda kwa Leza, ikubotu, kutambulika alimwi kulondokede.  Nkaambo kwiinda muluzyalo lwa Leza ndondakapegwa, ndaambila nyoonse ooko kuti mutayeeyi kuti mulayandika kapati kwiinda bwini mbomubede,+ pele kamuyeeya kabotu kweelana alusyomo umwi aumwi wanu ndwaakamupa Leza.+  Nkaambo mbubonya mumubili omwe mbotujisi zizo zinji,+ pele zizo zyoonse eezyi tazibeleki mulimo omwe,  mbubonya buyo aswebo, nokuba kuti tuli banji, tuli mubili omwe muli Kristo, pele toonse tuli zizonyina kuli umwi aumwi.+  Aboobo mbwaanga tujisi zipego zyaandeene-andeene kweelana aluzyalo lwa Leza ndotwakapegwa,+ ikuti naa tupedwe businsimi, atuzumanane kusinsima kweelana alusyomo ndotujisi;  ikuti naa mulimo, atuzumanane mumulimo ooyu; ooyo uuyiisya, azumanane akuyiisya kwakwe;+  ooyo uukulwaizya,* kakulwaizya;*+ ooyo waabila,* acite oobo camoyo woonse;+ ooyo weendelezya,* acite oobo cabunkutwe;*+ ooyo uufwida bamwi luse, acite oobo calumwemwe.+  Luyando lwanu lutabi lwakuupaupa ameso.+ Amusesemwe acintu cibi;+ amukakatile kucibotu. 10  Muluyando lwabunyina amuyandane kapati. Mumakani aakulemekana, amube ndinywe nomuli kumbele kulemeka bamwi.*+ 11  Amube bankutwe,* mutabi batolo pe.*+ Amupye moyo akaambo kamuuya.+ Amubelekele Jehova* cakulitakata mbuli bazike.+ 12  Amukondwe akaambo kabulangizi. Amuliyumye mumapenzi.+ Amujatisye kupaila.+ 13  Amupe basalali kweelana anzyobabulide.+ Amube acilengwa cakusamausya beenzu.+ 14  Amuzumanane kubalongezya aabo bamupenzya;+ kamulongezya, mutanoosinganyi pe.+ 15  Amukondwe abaabo bakondwa; amulile abaabo balila. 16  Amubone bamwi mbubonya mbomulibona nobeni; mutanoolisumpuli pe,* pele lyoonse kamweendelezyegwa azintu zyaansi kapati.+ Mutaliboni kuti muli basongo.+ 17  Mutapilusizyi muntu uuli woonse bubi.+ Amuzibikkile maano zintu zibonwa kuti nzibotu abantu* boonse. 18  Kamusoleka kusikila mpomugolela kukkala muluumuno abantu boonse.+ 19  Nobayandwa, mutapilusizyi muntu cibi, pele amubusiile busena bukali bwa Leza;+ nkaambo kulembedwe kuti: “‘Ndime ndisubula; ndime nendiyoopilusya cibi,’ mbwaamba Jehova.”*+ 20  Pele “ikuti sinkondonyoko kafwide nzala, komupa cakulya; ikuti kafwide nyota, komupa cakunywa; nkaambo kwiinda mukucita boobo, ulalundika makala aamulilo amutwe wakwe.”*+ 21  Utalilekeli kuzundwa abubi pe, pele kozumanana kuzunda bubi kwiinda mukucita zibotu.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “zyaciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “uulaya.”
Naa “kapa lulayo.”
Naa “uusanga.”
Naa “uusololela.”
Naa “cabusungu.”
Naa “mutalindili kwaambilwa buya.”
Naa “basungu.”
Naa “Mutazelauki amulimo wanu.”
Naa “mutabi amizeezo yakulisumpula pe.”
Naa “zintu zibotu mumeso aabantu.”
Nkokuti, kutegwa acince akuba amoyo mubotu.