Bakolose 1:1-29

  • Kwaanzya (1, 2)

  • Kulumba akaambo kalusyomo lwabana Kolose (3-8)

  • Kubapailila kuti bayaambele kumuuya (9-12)

  • Mulimo mupati ngwajisi Kristo (13-23)

  • Paulo mbwaakaibelekela canguzu mbungano (24-29)

1  Ndime Paulo, iwakaba mwaapostolo wa Kristo Jesu kwiinda mukuyanda kwa Leza, antoomwe a Timoteyo+ imukwesu, 2  nendilembela basalali abakwesu basyomeka ibakamantene a Kristo ibali mu Kolose kuti: Amube aluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taateesu.  Tulamulumba lyoonse Leza Usyi wa Mwami wesu Jesu Kristo notumupailila,  nkaambo twakamvwa zyalusyomo lwanu muli Kristo Jesu aluyando ndomujisi kubasalali boonse  akaambo kabulangizi mbomubambilidwe kujulu.+ Bulangizi oobu mwakabumvwa kale ikwiinda mumulumbe wakasimpe kamakani mabotu  aayo lino aasika kulindinywe. Mbubonya makani mabotu mbwaazyala micelo akuvwula munyika yoonse,+ oobo mbwaacita aakati kanu, kuzwa buzuba nomwakalumvwa akuluzyiba bwini-bwini luzyalo lwa Leza mukasimpe.  Eeci ncencico ncimwaiya kuli Epafra imuzikema uuyandwa,+ ooyo uuli mubelesi uusyomeka wa Kristo mubusena bwesu.  Alimwi wakatuzyibya luyando lwanu lwakumuuya.  Nkakaambo kaako, kuzwa buzuba notwakamvwa makani aaya, swebo tatuleki pe kumupailila+ akumulombela kuti muzuzyigwe luzyibo lwini-lwini+ lwamakanze aakwe mubusongo boonse akumvwisya zintu zyakumuuya,+ 10  kutegwa kamweenda mbwayanda Jehova* akumukkomanisya cakumaninina, nomuzumanana kuzyala micelo mumilimo mibotu iili yoonse akuyungizya luzyibo lwini-lwini lwa Leza.+ 11  Amuyumizyigwe anguzu zyakwe zyoonse kweelana abulemu bwanguzu zyakwe+ ikutegwa muliyumye cakumaninina kumwi kamukkazikide moyo alimwi akukondwa, 12  nomulumba Taata iwakapa kuti mweelele kutola lubazu mulukono lwabasalali+ ibali mumumuni. 13  Wakatuvwuna kunguzu zyamudima+ akutulonzyela mubwami bwa Mwanaakwe ngwayandisya, 14  ooyo wakapa kuti twaangununwe kwiinda mucinunuzyo, nkokuti kulekelelwa zibi zyesu.+ 15  Ooyu ngonguwe cinkozya ca Leza uutalibonyi,+ imutaanzi kuzyalwa kuzilenge zyoonse;+ 16  nkaambo kwiinda mulinguwe zintu zimbi zyoonse zyakalengwa kujulu alimwi aanyika, izintu zilibonya azitalibonyi,+ kufwumbwa naa nzyuuno zyabwami, bulelo, mfwulumende naa bweendelezi. Izintu zimbi zyoonse zyakalengwa kwiinda mulinguwe+ alimwi zyakalengelwa nguwe. 17  Kunze lyaboobo, ngomutaanzi kubako kuzintu zimbi zyoonse+ alimwi kwiinda mulinguwe izintu zimbi zyoonse zyakabako, 18  alimwi ngomutwe wamubili, nkokuti mbungano.+ Ngomatalikilo, imutaanzi kubuka kuzwa kubafwu+ kutegwa abe wakusaanguna muzintu zyoonse; 19  nkaambo Leza cakamubotela kuti ibube bwakwe boonse bukkale mulinguwe,+ 20  alimwi akuti kwiinda mulinguwe ayanzanye zintu zimbi zyoonse kulinguwe,+ kwiinda mukupa kuti kube luumuno luyeeme abulowa+ mbwaakatila acisamu cakupenzyezya,* kufwumbwa naa nzintu zili anyika naa zintu zili kujulu. 21  Ncobeni, nywebo nomwakazandukide kuli Leza alimwi nomwakali basinkondonyina akaambo kakuti mwakali kuyeeya buyo milimo mibi, 22  lino wamuyanzanya amubili wanyama wayooyo kwiinda mulufwu lwakwe, ikutegwa amupe kulinguwe kamuli bantu basalala, batakwe kampenda alimwi batajisi mulandu uuli woonse.+ 23  Lino eeci ciyooba boobo kufwumbwa kuti mwazumanana mulusyomo,+ kamuzyatide aantalisyo+ akuzyandamana+ alimwi akutagusyigwa kubulangizi bwamakani mabotu aayo ngomwakamvwa, alimwi aakakambaukwa kuzilenge zyoonse zili ansi aajulu.+ Aaya ngamakani mabotu mebo nde Paulo ngondakabeda mubelesi.+ 24  Lino ndilakondwa mumapenzi aangu ngondipengela ndinywe,+ alimwi mebo ndizuzikizya izicibulide mumubili wangu kumapenzi aa Kristo akaambo kamubili wakwe,+ uuli nimbungano.+ 25  Ndakaba mubelesi wambungano eeyi kweelana abubanzi+ Leza mbwaakandipa kutegwa nywebo ndimugwasye kwiinda mukukambauka jwi lya Leza cakumaninina, 26  nkokuti maseseke aa Leza+ aakasisidwe mubweende bwazintu bwiindene-indene bwamusyule*+ akumazyalani aainda. Pele lino ayubununwa kubasalali bakwe,+ 27  aabo Leza mbaakkomanina kuzyibya mbobutalivwulili bulemu bwamaseseke aakwe+ aaya akati kabamasi. Maseseke aaya ngu Kristo mukukamantana andinywe alimwi abulangizi bwakuyoopegwa bulemu+ antoomwe anguwe. 28  Ooyu ngonguwe ngotwaambilizya, ciindi notulaya bantu boonse akuyiisya bantu boonse mubusongo boonse, kutegwa tupe muntu woonse kuli Leza kali sikwiiya wa Kristo uusimide.+ 29  Kujatikizya ceeci ncobeni ndilabeleka canguzu, kandilitakata kwiinda mukugwasyigwa anguzu zyakwe izibeleka canguzu mulindime.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “muciindi cainda.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.