Bahebrayo 6:1-20

  • Amuyaambele musime (1-3)

  • Aabo ibaleya kulusyomo balamugagaila alimwi aacisamu Mwana (4-8)

  • Amujatisye bulangizi bwanu (9-12)

  • Cisyomezyo ca Leza ciyoozuzikizyigwa ncobeni (13-20)

    • Cisyomezyo alimwi acikonke ca Leza tazicinci (17, 18)

6  Aboobo, lino mbwaanga twaziinda njiisyo zyantalisyo zya Kristo,+ atusolekesye kuya kumbele mane tusime,+ ikutali kubikka ntalisyo iimbi alimwi, nkokuti, yakweempwa kumilimo iifwide, alimwi alusyomo muli Leza,  kuyiisya zyalubbapatizyo akubikka maanza,+ bubuke bwabafwide+ alimwi alubeta lutamani.  Eelyo eeci tulacicita, ikuti naa ncobeni Leza wazumizya.  Nkaambo kujatikizya baabo bakamunikilwa kale,+ ibakacilabila cipego citabbadelwi cakujulu, ibakatambula muuya uusalala,  alimwi ibakalabila jwi lya Leza litaliboteli azintu zyanguzu zijatikizya bweende bwazintu buboola,*  pele ibakaleya,+ tacikonzyeki pe kubabukulusya alimwi kuti beempwe, nkaambo balamugagaila alimwi beni aacisamu Mwana wa Leza alimwi akumuusya nsoni antangalala.+  Nkaambo nyika ilatambula cileleko kuzwa kuli Leza ciindi noinywa maanzi aamvwula aawida alinjiyo lyoonse, mpoonya akuzyala zisyango izigwasya baabo bakailima.  Pele ikuti naa yamena mamvwa amitubetube, ilakakwa alimwi inga ilaafwaafwi kusinganizyigwa, alimwi kumamanino ilaumpwa.  Pele kujatikizya ndinywe nobayandwa, tulisinizyide kuti mucita zintu zibotu kapati, izintu zitola kulufwutuko, nokuba kuti twaambaula boobu. 10  Nkaambo Leza tali Leza uutaluleme pe uunga waluba milimo yanu alimwi aluyando ndomwakatondezya kuzina lyakwe+ kwiinda mukubabelekela alimwi akuzumanana kubabelekela basalali. 11  Pele tuyanda kuti umwi aumwi wanu katondezya busungu mbubonya oobu kutegwa abe alusyomo luyumu mubulangizi+ kusikila kumamanino,+ 12  kuti mutabi batolo pe,+ pele mwiiye baabo kwiinda mulusyomo akukkazika moyo ibayookona zyakasyomezyegwa. 13  Nkaambo Leza naakapa cisyomezyo cakwe kuli Abrahamu, mbwaanga kunyina mupati uumwiinda nkwaakali kunga wakonka, wakakonka kulinguwe lwakwe,+ 14  kuti: “Ncobeni ndiyookulongezya alimwi ncobeni ndiyookuvwuzya.”+ 15  Aboobo Abrahamu naakatondezya kukkazika moyo, wakatambula cisyomezyo eeci. 16  Nkaambo bantu bakonkezya muntu mupati kwiinda mbabo, alimwi cikonke cabo cimanizya mazwanga aali woonse, mbwaanga ncisinizyo camumulawo kulimbabo.+ 17  Munzila njoonya eeyi, Leza naakasala kutondezya basikukona cisyomezyo eeci+ munzila iisalede mbwaatacinci makanze aakwe, wakacisinizya* kwiinda mukukonka, 18  kutegwa kwiinda muzintu eezyi zyobilo zitacinci oomo mocitakonzyeki kuli Leza kubeja,+ swebo notwakatijila kumayubilo aayo tukonzye kuyumizyigwa kapati ikubujatisya bulangizi mbotubikkilidwe kumbele lyesu. 19  Oobu bulangizi tulibujisi+ mbuli ngobyo yiimika bwato yabuumi bwesu, ibusinizyide alimwi ibuyumu nta, alimwi bulainda akunjila mukati kamulembo wakusitilizya,+ 20  ooko sikutusaangunina nkwaakanjila kale akaambo kandiswe, nkokuti Jesu,+ ooyo waba mupaizi mupati mane kukabe kutamani mbubonya mbuli Melekizedeki.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “ciindi ciboola.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Mu Chigiriki, “wakaba simwiimaakati.”