Bahebrayo 4:1-16

  • Bubi bwakutanjila mukulyookezya kwa Leza (1-10)

  • Kukulwaizyigwa kunjila mukulyookezya kwa Leza (11-13)

    • Ijwi lya Leza lilaabuumi (12)

  • Jesu, mupaizi mupati kwiinda boonse (14-16)

4  Aboobo, mbwaanga cisyomezyo cakunjila mukulyookezya kwakwe nkocicili, atucenjele kuti kutabi naba omwe akati kanu uukonzya kubonwa kuti teeleli kunjila.+  Nkaambo andiswe twakakambaukilwa makani mabotu mbubonya mbuli mbabo;+ pele ijwi ndyobakamvwa kunyina nolyakabagwasya pe, nkaambo tiibakakamantene mulusyomo abaabo ibakaswiilila.  Nkaambo swebo notwatondezya lusyomo tulanjila mukulyookezya ooko, mbubonya mbwaamba kuti: “Aboobo kandinyemede ndakakonka ndilaamba, ‘Tabakanjili pe mukulyookezya kwangu,’”+ nokuba kuti milimo yakwe yakalimanizyidwe kuzwa kumatalikilo aanyika.+  Nkaambo kujatikizya buzuba bwaciloba, cibalo cimwi camu Magwalo caamba kuti: “Eelyo Leza wakalyookezya kumilimo yakwe yoonse mubuzuba bwaciloba,”+  alimwi lino Leza waamba kuti: “Tabakanjili pe mukulyookezya kwangu.”+  Aboobo, mbwaanga kucili bamwi ibeelede kunjila mukulyookezya ooku, alimwi aabo bakasaanguna kukambaukilwa makani mabotu tiibakanjila akaambo kakutaswiilila,+  alimwi lino kakwiindide ciindi cilamfwu wabikka buzuba bumwi kwiinda mukwaamba zili kuntembauzyo ya Davida kuti, “Sunu”; mbubonya mbokwaambwa musyule kuti, “Sunu ikuti nywebo muswiilile jwi lyakwe, mutayumyi myoyo yanu pe.”+  Nkaambo ikuti Joshua+ naakabanjizya mubusena bwakulyookezyela, kunyina Leza kumbele naakali kunga waamba zyabuzuba bumbi pe.  Aboobo kucili sabata yakulyookezya kubantu ba Leza.+ 10  Nkaambo muntu iwanjila mukulyookezya kwa Leza walyookezya akumilimo yakwe mwini, mbubonya Leza mbwaakalyookezya kumilimo yakwe.+ 11  Aboobo atusoleke kusikila mpotugolela kunjila mukulyookezya ooku, kutegwa kutabi muntu naba omwe uuba aciyanza nciconya eeco cakutaswiilila.+ 12  Nkaambo jwi lya Leza lilaabuumi alimwi lilaanguzu+ alimwi lilabosya kwiinda panga lili lyoonse likwengedwe koonse-koonse+ alimwi lilayasa mane kukwaandaanya buumi amuuya, akukwaandaanya manungo aazifwuwa kumooma, alimwi lilakonzya kuzyiba mizeezo amakanze aamumoyo. 13  Alimwi kunyina cilenge nociba comwe cisisidwe mumeso aakwe,+ pele zintu zyoonse zili atuba alimwi zilivwumbwidwe kumeso aayooyo ngotweelede kulyaambilila.+ 14  Aboobo, mbwaanga tujisi mupaizi mupati kapati ooyo wakainda mumajulu, Jesu Mwana wa Leza,+ atujatisye kwaambilizya lusyomo lwesu mulinguwe.+ 15  Nkaambo mupaizi mupati ngotujisi tali yooyo uutakonzyi kutweetelela mukubula nguzu kwesu,+ pele tujisi yooyo iwakasunkwa munzila zyoonse mbulindiswe, pele watakacita cibi.+ 16  Aboobo atuswene kucuuno cabwami caluzyalo lwa Leza akwaambaula cakutayoowa,+ kutegwa tukajane luse aluzyalo lwa Leza zyakutugwasya aciindi ceelede.

Bupanduluzi buyungizyidwe