Bahebrayo 13:1-25

  • Kukulwaizya alimwi akwaanzya kwamamanino (1-25)

    • Mutalubi kusamausya beenzu (2)

    • Cikwati acilemekwe (4)

    • Amubamvwide aabo basololela (7, 17)

    • Amutuule cipaizyo cantembauzyo (15, 16)

13  Luyando lwanu lwabunyina aluzumanane.+  Mutalubi kusamausya beenzu,+ nkaambo bamwi kwiinda mukucita boobo, cakutazyiba bakatambula bangelo.+  Kamubayeeya aabo bali muntolongo*+ mbuli kuti mwaangidwe limwi ambabo,+ alimwi abaabo batundululwa, mbwaanga anywebo nobeni muli mumubili wanyama.*  Cikwati acilemekwe abantu boonse, alimwi bulo bwacikwati butasofwaazyigwi pe,+ nkaambo Leza uyoobabeteka basibwaamu* abasimamambe.+  Ibukkale bwanu butabi bwakuyandisya mali pe,+ pele amukkutile azintu nzyomujisi lino.+ Nkaambo wakaamba kuti: “Ziyume zitete, tandikakusiyi pe alimwi tandikakulekelezyi pe.”+  Kutegwa tube basicamba akwaamba kuti: “Jehova* ngomugwasyi wangu; tandikooyoowa pe. Ino muntu inga wandityani?”+  Kamubayeeya aabo basololela akati kanu,+ aabo ibali kwaamba jwi lya Leza kulindinywe, alimwi nomulangilila zicitika akaambo kabukkale bwabo, amwiiye lusyomo lwabo.+  Jesu Kristo tacinci pe, uli buyo mbubonya mbuli jilo asunu alimwi mane kukabe kutamani.  Mutaleyi akaambo kanjiisyo ziindene-indene alimwi zyeenzu, nkaambo cilainda kubota kuti moyo ukkazikizyigwe aluzyalo lwa Leza ikutali azyakulya pe,* eezyo zitabagwasyi pe aabo bajisi bubi anzizyo.+ 10  Tujisi cipaililo aawo bantu aabo ibacita mulimo uusetekene kutente mpobatajisi nguzu zyakulya zili mpawo.+ 11  Nkaambo mitunta yabanyama ikuzwa bulowa butolwa amupaizi mupati mubusena busalala kabuli cituuzyo cazibi ilaumpwa kunze aankambi.+ 12  Aboobo, awalo Jesu wakapengela kunze amulyango wamunzi+ ikutegwa asalazye bantu abulowa bwakwe mwini.+ 13  Akaambo kaceeci, atuunke kulinguwe kunze aankambi, katunyamwide masampu ngaakanyamuna,+ 14  nkaambo aano tunyina munzi uuzumanana kubako pe, pele tulisungweede kuyandaula munzi ooyo uuboola.+ 15  Kwiinda mulinguwe lyoonse katutuulila Leza cipaizyo cantembauzyo,+ nkokuti, micelo yamilomo yesu+ iyaambilizya zina lyakwe antangalala.+ 16  Kunze lyaboobo, mutalubi kucita zibotu akwaabana zintu nzyomujisi abamwi,+ nkaambo Leza ulabotelwa azipaizyo zili boobo.+ 17  Kamubamvwida aabo basololela akati kanu+ alimwi kamulibombya,+ nkaambo balanganya ndinywe* kabali baabo ibayoobuzyigwa makani,+ ikutegwa kabacita oobu cakukondwa ikutali cakuusa pe, nkaambo eeci inga camuletela mapenzi. 18  Amuzumanane kutupailila, nkaambo tusyoma kuti tujisi manjezyeezya aasalala,* mbwaanga tuyanda kuti katusyomeka muzintu zyoonse.+ 19  Pele ikapati ndimukulwaizya kupailila kuti ndipilusyigwe cakufwambaana kulindinywe. 20  Lino Leza waluumuno, ooyo wakabusya mweembezi mupati+ wambelele, Mwami wesu Jesu, kuzwa kubafwu kajisi bulowa bwacizuminano citamani, 21  amupe kulibambila acintu cibotu cili coonse kuti kamucita kuyanda kwakwe, kamucita mulindiswe kwiinda muli Jesu Kristo zintu zibotu mumeso aakwe, kulinguwe akube bulemu lyoonse mane kukabe kutamani. Ameni. 22  Lino bakwesu ndimulomba kuti mwaaswiilile camoyo woonse majwi aaya aakumukulwaizya, nkaambo ndamulembela lugwalo lufwaafwi. 23  Amuzyibe kuti mukwesu Timoteyo wakaangununwa. Ikuti afwambaane kusika, tuyooboola limwi kumubona. 24  Amundaanzyile boonse aabo basololela akati kanu alimwi abasalali boonse. Aabo bali mu Italiya+ bamwaanzya. 25  Luzyalo lwa Leza alube andinywe nyoonse.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiriki, “aabo baangidwe.”
Naa ambweni, “mbuli kuti mupenga limwi.”
Amubone Bupanduluzi Bwamabala, “Koonana ikutali kwamumulawo.”
Nkokuti, milawo iijatikizya zyakulya.
Naa “buumi bwanu.”
Mu Chigiriki, “mabotu.”