Bahebrayo 11:1-40

  • Bupanduluzi bwalusyomo (1, 2)

  • Zikozyanyo zyalusyomo (3-40)

    • Tacikonzyeki kumukkomanisya Leza ikuti kakunyina lusyomo (6)

11  Lusyomo mbulangizi businizyidwe bwaceeco cilangilwa,+ mbumboni busalede bwazintu zini-zini zitanabonwa.  Nkaambo kwiinda mulusyomo oolu, ibantu bakaindi* bakapegwa bumboni bwakuti bakakkomanisya Leza.  Akaambo kalusyomo tulizyi kuti bweende bwazintu bwiindene-indene* bwakabikkwa kabotu ajwi lya Leza, cakuti izintu eezyo zilibonya zyakabako kuzwa kuzintu zitalibonyi.  Akaambo kalusyomo Abelo wakatuulila Leza cipaizyo cilaampindu kapati kwiinda ca Kaini,+ alimwi kwiinda mulusyomo oolo wakacitilwa bumboni bwakuti wakali mululami, nkaambo Leza wakazizumina* zipego zyakwe,+ alimwi nokuba kuti wakafwa, ucaambaula+ kwiinda mulusyomo lwakwe.  Akaambo kalusyomo Enoki+ wakalonzyegwa ikutegwa ataluboni lufwu, alimwi tanaakajanwa kuli koonse pe akaambo kakuti Leza wakalimulonzyede;+ nkaambo katanalonzyegwa wakacitilwa bumboni bwakuti wakakkomanisya Leza.  Kunze lyaboobo, ikuti kakunyina lusyomo tacikonzyeki pe kumukkomanisya Leza, nkaambo kufwumbwa ooyo uuswena afwaafwi kulinguwe weelede kusyoma kuti nkwali ncobeni akuti uba sikupa bulumbu kuli baabo bamuyandaula cabusungu.+  Akaambo kalusyomo, Nowa+ naakacenjezyegwa a Leza kujatikizya zintu zyatakaningalibonya,+ wakatondezya kuti ulamuyoowa Leza, eelyo wakayaka bwato+ bwakufwutwida bamuŋanda yakwe; alimwi kwiinda mulusyomo oolu wakaipa mulandu nyika,+ eelyo wakaba sikukona bululami bujanwa akaambo kalusyomo.  Akaambo kalusyomo, Abrahamu+ naakaitwa wakaswiilila kwiinda mukuunka kubusena mbwaakali kuyootambula kabuli lukono; eelyo wakasiya cisi cakwe akuunka, nokuba kuti tanaakazyi nkwaakali kuunka.+  Akaambo kalusyomo wakakkala kali muzwakule munyika yakasyomezyegwa mbuli mucisi citali cokwabo,+ alimwi wakali kukkala mumatente+ antoomwe a Izaka a Jakobo, basikukonanyina bacisyomezyo eeci nciconya.+ 10  Nkaambo wakali kulindila munzi uujisi ntalisyo zini-zini, imunzi ooyo wakaanzwa akuyakwa a Leza.+ 11  Akaambo kalusyomo awalo Sara wakatambula nguzu zyakumita lunyungu, nokuba kuti wakaliindide aciimo cakuzyala bana,+ nkaambo wakabona yooyo wakasyomezya kuti ulasyomeka. 12  Akaambo kaceeci, ikuzwa kumuntu omwe, ooyo iwakali buyo mbuli muntu uufwide,+ kwakazyalwa bana+ banji mbuli nyenyeezi zyakujulu, alimwi batakonzyi kubalwa mbubonya mbuli musenga wakunkomwe yalwizi.+ 13  Boonse aaba bakafwa kabajisi lusyomo, nokuba kuti tiibakabona kuzuzikizyigwa kwazisyomezyo eezyo;+ pele bakazibona kulaale+ akuzitambula alimwi akwaambilizya caantangalala kuti bakali beenzu alimwi bamuzwakule batakkalilili munyika iilya. 14  Nkaambo aabo ibaambaula munzila eeyi batondezya kuti balisungweede kuyandaula busena bwabo beni. 15  Nokuba boobo, ikuti nobakazumanana kuyeeya busena ooko nkobakazwide,+ nobakajana coolwe cakupilukila nkuko. 16  Pele lino bayandisya busena bwiinda kubota, nkokuti bwakujulu. Aboobo, Leza tafwi nsoni ambabo pe nobamwiita kuti ngu Leza wabo,+ nkaambo wababambila kale munzi.+ 17  Akaambo kalusyomo, Abrahamu naakasunkwa+ kwakasyeede buyo asyoonto kuti amutuule Izaka, imuntu ooyo iwakatambula zisyomezyo calukkomano wakatalika kutuula mwanaakwe simuzyalwaalikke,+ 18  nokuba kuti wakaambilidwe kuti: “Iluyootegwa ndunyungu lwako luyoozwa muli Izaka.”+ 19  Pele wakasyomede kuti Leza wakali kukonzya kumubusya nokuba kuzwa kubafwu, eelyo wakamutambula ncobeni kuzwa kulufwu munzila yacikozyanyo.+ 20  Akaambo kalusyomo Izaka awalo wakaleleka Jakobo+ a Esau+ kujatikizya zintu zyakali kulangilwa kumbele. 21  Akaambo kalusyomo, Jakobo naakali afwaafwi kufwa,+ wakaleleka umwi aumwi wabana basankwa ba Josefa+ akukomba kayeeme atala aankoli yakwe.+ 22  Akaambo kalusyomo, Josefa naakali afwaafwi kufwa, wakaamba makani aakulonga kwabana Israyeli, alimwi wakapa malailile kujatikizya mafwuwa aakwe.*+ 23  Akaambo kalusyomo Musa naakazyalwa wakasiswa abazyali bakwe kwamyezi yotatwe,+ nkaambo bakabona kuti mwana ooyu wakali mubotu,+ eelyo tiibakayoowa mulawo wamwami pe.+ 24  Akaambo kalusyomo, Musa naakakomena+ wakakaka kwiitwa kuti mwana wamwana musimbi wa Farao,+ 25  wakasala kupenzyegwa antoomwe abantu ba Leza muciindi cakulikkomanisya acibi muzyakulikondelezya zyakaindi kaniini buyo, 26  nkaambo wakabona kuti kusampaulwa akaambo kakuba Munanike* lwakali lubono luyandika kapati kwiinda lubono loonse lwamu Egepita, nkaambo wakagamikide meso aakwe kubulangizi bwakupegwa bulumbu. 27  Akaambo kalusyomo wakazwa mu Egepita,+ ikutali kuti wakali kuyoowa bukali bwamwami,+ nkaambo wakazumanana kuzyandamana mbuli kuti wakalimubwene ooyo uutalibonyi.+ 28  Akaambo kalusyomo wakacita Pobwe Lyakwiindilila akusansaila bulowa, kutegwa sikunyonyoona atabajayi* bana babo bataanzi kuzyalwa.+ 29  Akaambo kalusyomo bakainda mu Lwizi Lusalala mbuli kuti bakali kwiinda anyika njumu,+ pele bana Egepita abalo nobakasola kwiinda aawo, lwizi lwakabamena.+ 30  Akaambo kalusyomo, bwaanda bwa Jeriko bwakakolomoka nobakamana kubuzinguluka kwamazuba aali ciloba.+ 31  Akaambo kalusyomo, Rahabu imukaintu muvwuule tanaakanyonyooka pe antoomwe abaabo batakaswiilila, nkaambo basikutwela wakabatambula caluumuno.+ 32  Ino makani nzi aambi ngondinga ndaamba? Nkaambo ciindi cilandimanina ikuti ndizumanane kuluula makani aajatikizya Gideoni,+ Baraki,+ Samusoni,+ Jefita,+ Davida+ alimwi a Samuele+ abasinsimi bambi. 33  Akaambo kalusyomo bakazunda mami,+ bakaleta bululami, bakatambula zisyomezyo,+ bakajala milomo yabasyuumbwa,+ 34  bakazunda nguzu zyamulilo,+ bakafwutuka kupanga,+ bakanyina nguzu pele bakapegwa nguzu,+ bakayuma munkondo,+ bakazunda mpi zyabasikalumamba izyakali kubalwana.+ 35  Bamakaintu bakatambula bafwide babo mububuke,+ pele bantu bamwi bakatundululwa nkaambo tiibakazumina kunununwa acinunuzyo cimwi, ikutegwa bakajane bubuke bwiinda kubota. 36  Inzya, bamwi bakasukusyigwa kwiinda mukusampaulwa akukwibbaulwa, alimwi ncobeni bakapenzyegwa kwiinda waawo, bakaangwa nketani+ akubikkwa muntolongo.+ 37  Bakapwaigwa mabwe,+ bakasunkwa, bakakosaulwa muzibeela zyobilo amasaha,* bakajaigwa apanga,+ bakali kutuntulika muzipaya zyambelele, muzipaya zyampongo,+ nobakabulide, nobakali mumapenzi,+ anobakali kutundululwa;+ 38  alimwi nyika tiiyakabeelede pe. Bakali kuyaabutuntulika muzimpayuma amumalundu amumampangala+ alimwi amumalindi aanyika eeyi. 39  Pele aaba boonse, nokuba kuti bakacitilwa bumboni bubotu akaambo kalusyomo lwabo, tiibakalibonena kuzuzikizyigwa kwacisyomezyo, 40  nkaambo Leza kuli cintu iciinda kubota ncaakabonena limwi kujatikizya ndiswe,+ ikutegwa batalondolwi pe swebo katutako.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “basikale.”
Naa “ziindi ziindene-indene.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “wakapa bumboni kwiinda mukuzumina.”
Naa “kuzikkwa kwakwe.”
Mu Chigiriki, “Kristo.”
Mu Chigiriki, “atabagumi.”
Naa “bakaandulwa.”