Bagalatiya 6:1-18

  • Amunyamuzyanye mikuli iiminya (1-10)

    • Eeco casyangwa ncecitebulwa (7, 8)

  • Kupalulwa taaku ncecaamba (11-16)

    • Cilenge cipya (15)

  • Makani aamamanino (17, 18)

6  Bakwesu, nokuba kuti muntu umwi waleya katazyi walo, nywebo nomujisi zyeelelo zyakumuuya amusoleke kumululamika muntu ooyo amyoyo iibombede.+ Pele umwi aumwi wanu acenjele,+ nkaambo ambweni andinywe inga mwasunkwa.+  Amuzumanane kunyamuzyanya mikuli iiminya,+ eelyo munoozuzikizya mulawo wa Kristo.+  Nkaambo ikuti naa umwi uyeeya kuti ulayandika kapati kakuli kunyina ambwabede,+ ulalyeena lwakwe mwini.  Pele umwi aumwi alingule nzyacita lwakwe mwini,+ mpoonya ulajana kaambo kamupa kukondwa lwakwe mwini, ikutali akaambo kakulyeezyanya amuntu uumbi.+  Nkaambo umwi aumwi weelede kunyamuna mukuli wakwe uumugeme.+  Kunze lyaboobo, ooyo uuyiisyigwa jwi,* weelede kwaabana zintu zibotu zyoonse ayooyo uumuyiisya.+  Mutalyeeni pe: Leza takonzyi kufwubaazyigwa. Nkaambo kufwumbwa cintu muntu ncasyanga, ncencico eeco ncayootebula;+  nkaambo ooyo uusyanga kweelana azisusi zyamubili wakwe uyootebula kubola kuzwa kumubili wakwe, pele ooyo uusyanga kweelana amuuya uyootebula buumi butamani kuzwa kumuuya.+  Aboobo tutaleki pe kucita zibotu, nkaambo kuciindi ceelede tuyootebula ikuti naa tiitwatyompwa.*+ 10  Aboobo, kufwumbwa leelyo notujisi coolwe,* atucitile bantu boonse milimo mibotu, pele kapati ibaciinga cesu calusyomo. 11  Amubone kukomena mabala ngondamulembela ajanza lyangu ndemwini. 12  Aabo boonse ibayanda kulibotya kubantu mbambabo ibasola kumusinikizya kuti mupalulwe, pele bacita boobo ikutegwa batapenzyegwi akaambo kacisamu cakupenzyezya* ca Kristo. 13  Nkaambo nobaba baabo ibapalulwa tabautobeli pe Mulawo beni,+ pele bayanda kuti nywebo mupalulwe kutegwa bajane kaambo kakulidunda akaambo kamibili yanu. 14  Pele tandiyandi kulidunda pe, ccita buyo kulidunda akaambo kacisamu cakupenzyezya* ca Mwami wesu Jesu Kristo,+ kwiinda mulinguwe mebo ndibona kuti nyika yakajaigwa,* andime nyika indibona kuti ndakajaigwa. 15  Nkaambo kupalulwa alimwi akutapalulwa kunyina mbozibede pe,+ pele ciyandika kapati ncilenge cipya.+ 16  Lino boonse aabo ibapona kweelana amulawo wabukkale ooyu, ababe aluumuno alimwi aluse, inzya, iba Israyeli ba Leza.+ 17  Kuzwa lino kutabi muntu uundikatazya pe, nkaambo amubili wangu ndijisi mbata zitondezya kuti ndili muzike wa Jesu.+ 18  Bakwesu, iluzyalo lwa Mwami wesu Jesu Kristo alube andinywe akaambo kamuuya ngomutondezya. Ameni.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “uuyiisyigwa jwi mulomo mpande.”
Naa “tiitwalema.”
Mu Chigiriki, “ciindi cibikkidwe.”
Naa “yakajaigwa aacisamu.”