Bagalatiya 5:1-26

  • Lwaanguluko lwa Bunakristo (1-15)

  • Kweenda amuuya (16-26)

5  Kristo wakatwaangununa kutegwa tube alwaanguluko oolu. Aboobo, amwiime nji,+ mutazumini kupopwa mujoko lyabuzike alimwi pe.+  Amubone! Mebo, nde Paulo ndimwaambila kuti, ikuti naa mwapalulwa, Kristo tacinooli ampindu kulindinywe pe.+  Alimwi ndaambila muntu woonse uupalulwa kuti weelede kuutobela Mulawo woonse.+  Mulaandaanizyidwe a Kristo, nywebo nomusola kwaambwa kuti muli balulami kwiinda mukutobela mulawo;+ mwakawa kuluzyalo lwakwe.  Lino swebo kwiinda mumuuya tulabulindila cakuyandisisya bululami oobo mbotulangila akaambo kalusyomo.  Nkaambo mukukamantana a Kristo Jesu, ibupalule naa kutapalulwa zinyina mulimo uuli woonse,+ pele lusyomo ilubeleka antoomwe aluyando ndolujisi mulimo.  Mwakali kubalika kabotu.+ Ino nguni wakamulesya kuzumanana kuswiilila kasimpe?  Kukombelezya kwamusyobo ooyu takuzwi kuli yooyo uumwiita.  Bumena busyoonto bupa kuti mulwi woonse wafulaulu uukandidwe ufwufwumuke.+ 10  Ndisyoma kuti nywebo nomukamantene a Mwami+ tamukayeeyi ziimpene anzyondiyeeya; pele ooyo uumupenzya+ kufwumbwa naa nguni, uyoosikilwa lubeta lumweelede. 11  Lino mebo bakwesu, ikuti naa ndicikambauka bupalule, ino nkaambo nzi ncondicipenzyegwa? Nkokuti cagusyigwa cilebyo cijatikizya kukambauka cisamu cakupenzyezya.*+ 12  Inga ndalombozya kuti baalumi aabo ibasola kumunyonganya balizibe beni.* 13  Mwakaitwa kulwaanguluko bakwesu; pele mutabelesyi lwaanguluko oolu kuba coolwe cakuzuzikizya zisusi zyanyama,+ pele kwiinda muluyando amubelekelane mbuli bazike.+ 14  Nkaambo Mulawo woonse ulazuzikizyigwa* mumulawo omwe wakuti: “Weelede kuyanda simukobonyoko mbubonya mbuli mboliyanda omwini.”+ 15  Pele ikuti naa kamuzumanana kulumana akulyana,+ amucenjele kuti mutanyonyoonani pe.+ 16  Pele ndaamba kuti, Amuzumanane kweenda amuuya+ eelyo kunyina nomuyoocita zisusi zyanyama naaceya.+ 17  Lino zisusi zyanyama zilakazyanya anzyouyanda muuya, alimwi awalo muuya ulakazyanya azisusi zyanyama; eezyi tazyeendelani pe, cakuti tamuziciti zintu eezyo nzyomuyanda kuti mucite.+ 18  Kunze lyaboobo, ikuti naa musololelwa amuuya, nkokuti tamweendelezyegwi amulawo pe. 19  Lino milimo yanyama ilalibonya antangalala, njeeyi: bwaamu,*+ busofwaazi, bukkale busesemya,*+ 20  kukomba mituni, kusyoma mizimo,*+ businkondo, kuzwangana, munyono, kunyema, kukazyanya, kwaandaana, tukamu twabukombi tuzandukide, 21  kunyonokela, bucakolwa,+ mapobwe aateendelezyeki, alimwi azintu zimbi zili boobu.+ Ndimucenjezyela limwi kujatikizya zintu eezyi, mbubonya mbondakamucenjezya kale, kuti bantu bacita zintu zili boobu tabakanjili mu* Bwami bwa Leza pe.+ 22  Pele mucelo wamuuya ngooyu: luyando, lukkomano, luumuno, kukkazika moyo, luzyalo, bubotu,+ lusyomo, 23  kubomba moyo, kulilesya.+ Kunyina mulawo uukasya zintu eezyi pe. 24  Kunze lyaboobo, aabo bazulilwa kuli Kristo Jesu mubili bakaugagaila aacisamu antoomwe akunyomenena kwanguwo alimwi azisusi zyanguwo.+ 25  Ikuti katupona kweelana amuuya, atuzumanane alimwi kweenda kabotu amuuya ooyo.+ 26  Tutalisumpuli pe,+ tutabusyi mizundano akati kesu,+ alimwi tutafwidilani munyono.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “babe bazibe,” kutegwa bateeleli kucita zyaambwa mumulawo ngoonya ngobasumpula.
Naa ambweni, “ulaambwa mubufwaafwi.”
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, por·neiʹa. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “bukkale bwakutalisenda.” Mu Chigiriki, a·selʹgei·a. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “bulozi; kubelesya misamu.”
Naa “tabakabukoni.”