Bagalatiya 1:1-24

  • Kwaanzya (1-5)

  • Kunyina aambi makani mabotu (6-9)

  • Makani mabotu aakambaukwa a Paulo azwa kuli Leza (10-12)

  • Kusanduka kwa Paulo alimwi amulimo wakwe wakusaanguna (13-24)

1  Ndime Paulo, imwaapostolo kutali kuzwa kubantu naa kwiinda mumuntu pe, pele ikwiinda muli Jesu Kristo+ alimwi a Leza Taata+ iwakabusya Jesu kuzwa kubafwu,  mebo abakwesu boonse mbotuli limwi twamulembela nywebo nomuli mumbungano zyamu Galatiya kuti:  Amube aluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taateesu alimwi a Mwami wesu Jesu Kristo.  Wakalyaaba akaambo kazibi zyesu+ kutegwa atuvwune kubweende bwazintu obuno* bubyaabi+ kweelana akuyanda kwa Leza wesu alimwi Taateesu.+  Kulinguwe akube bulemu lyoonse mane kukabe kutamani. Ameni.  Ndagambwa kapati kuti muyaabumufwutatila cakufwambaana ooyo* iwakamwiita muluzyalo lwa Kristo akutalika kuswiilila makani mabotu aambi.+  Pele kutali kuti kuli makani mabotu aambi pe; nkuti buyo kuli bantu bamwi bamunyonganya+ alimwi ibayanda kupilinganya makani mabotu aajatikizya Kristo.  Pele nokuba kuti umwi akati kesu naa mungelo uuzwa kujulu waambilizya makani mabotu kulindinywe aaindene amakani mabotu ngotwakaambilizya, muntu ooyo aasinganizyigwe.  Mbubonya mbotwaamba kale, lino alimwi ndainduluka kwaamba kuti, Kufwumbwa muntu waambilizya makani mabotu kulindinywe aaindene amakani ngomwakazumina, muntu ooyo aasinganizyigwe. 10  Mubwini, sena lino ndisola kuzuminwa abantu naa a Leza? Naa sena ndiyanda kukkomanisya bantu? Ikuti nindacili kukkomanisya bantu, nindatali muzike wa Kristo pe. 11  Nkaambo bakwesu, ndiyanda kumuzyibya kuti makani mabotu ngondakaambilizya kulindinywe taali aabuntu pe;+ 12  nkaambo kunyina nindakaatambula kumuntu nokuba kuyiisyigwa ngawo pe, pele Jesu Kristo nguwakaayubununa kulindime. 13  Cakutadooneka mwakamvwa kujatikizya bukkale bwangu bwamusyule nindakacili kutobela bukombi bwaba Juda,+ kuti ndakazumanana kupenzya mbungano ya Leza citaambiki akusola kwiinyonyoona;+ 14  alimwi ndakali kuyaambele kapati mubukombi bwaba Juda kwiinda bamusela wangu banji mumusyobo wangu, nkaambo ndakali musungu kapati kwiinda boonse kujatikizya tunsiyansiya twabamatata.+ 15  Pele eelyo Leza ooyo wakandaandaanya kuda lyabaama akundiita kwiinda muluzyalo lwakwe,+ nicakamubotela 16  kuyubununa Mwanaakwe kwiinda mulindime, kutegwa ndaambilizye makani mabotu kujatikizya nguwe kumasi,+ kunyina muntu uuli woonse ngondakabuzya mpoonya-mpoonya; 17  alimwi kunyina nindakaunka ku Jerusalemu kuyoobuzya baabo ibakaba baapostolo mebo kanditanaba mwaapostolo, pele ndakaunka ku Arabiya, mpoonya ndakapiluka ku Damasiko.+ 18  Mpoonya nokwakainda myaka yotatwe ndakaunka ku Jerusalemu+ kuyooswaya Kefasi,*+ eelyo ndakakkala anguwe kwamazuba aali 15. 19  Pele kunyina naba omwe akati kabaapostolo bamwi ngondakabona, ccita buyo Jakobo+ imunyina Mwami. 20  Lino kujatikizya zintu eezyi nzyondimulembela, kumbele lya Leza ndimwaambila masimpe kuti tandibeji pe. 21  Kuzwa waawo ndakaunka muzyooko zyamu Siriya alimwi amu Kilikiya.+ 22  Pele mbungano zyamu Judaya izyakakamantene a Kristo tiizyakandizyi pe mebo kundigama. 23  Bakali kumvwa buyo kuti: “Imuntu uulya iwakali kutupenzya musyule+ lino waambilizya makani mabotu aalusyomo ndwaakali kusola kunyonyoona musyule.”+ 24  Aboobo bakatalika kumulemeka Leza akaambo kandime.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kuciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “mwafwambaana kuzandulwa kuli yooyo.”
Alimwi wiitwa kuti Petro.