Bafilipi 3:1-21

  • Kutasyoma zintu zyakumubili (1-11)

    • Kusweekelwa zintu zyoonse akaambo ka Kristo (7-9)

  • Ndisolekesya kusika ambaakani (12-21)

    • Busicisi kujulu (20)

3  Camamanino bakwesu, amuzumanane kukondwa mu Mwami.+ Takundiminyi pe ikumulembela zintu nzimunya lyoonse, mbwaanga kucita boobo kulamukwabilila.  Amubacenjelele babwa; amubacenjelele bacita milimo mibi; amubacenjelele ibatenda mubili.+  Nkaambo swebo ndiswe tujisi bupalule bwini-bwini,+ swebo notubeleka mulimo uusetekene kwiinda mumuuya wa Leza alimwi notulidunda muli Kristo Jesu+ alimwi notutasyomi muzintu zyakumubili,  nokuba kuti mebo, ikwiinda muntu uumbi uuli woonse ndijisi twaambo tundipa kusyoma muzintu zyakumubili. Ikuti kakuli muntu umbi uuyeeya kuti ujisi twaambo tumupa kusyoma muzintu zyakumubili, mebo ndamwiinda:  ndakapalulwa mubuzuba bwalusele,+ ndili wamucisi ca Israyeli kuzwa kumusyobo wa Benjamini, ndili mu Hebrayo iwakazyalwa kuba Hebrayo;+ kujatikizya mulawo, ndili mu Farisi;+  kujatikizya busungu, ndakapenzya mbungano;+ alimwi kujatikizya bululami ikwiinda mukutobela mulawo, ndakali muntu wakanyina kampenda.  Pele zintu izyakajisi mpindu kulindime, eezyi ndizibona kuti nzyabuyo* akaambo ka Kristo.+  Kuyungizya waawo, zintu zyoonse ndizibona kuti nzyabuyo akaambo kampindu mpati yaluzyibo lwa Kristo Jesu Mwami wangu. Akaambo kanguwe izintu zyoonse ndizibona kuti nzyabuyo akuti mulwi buyo wamafwuse,* ikutegwa ndijane Kristo  alimwi akujanwa kandikamantene anguwe, ikutali akaambo kabululami bwangu ndemwini ibuzwa kukutobela Mulawo, pele akaambo kabululami ibuzwa kulusyomo+ muli Kristo,+ ibululami buzwa kuli Leza akaambo kalusyomo.+ 10  Makanze aangu ngakuti ndimuzyibe walo alimwi anguzu zyabubuke bwakwe+ akutola lubazu mukupenga kwakwe,+ akulibombya kulufwu luli mbuli lwakwe,+ 11  ikutegwa ikuti kacikonzyeka ndikabe mububuke bwakusaanguna kuzwa kubafwu.+ 12  Takuli kuti ndakabutambula kale bulumbu oobo naa kuti ndililondokede kale pe, pele ndili mukusolekesya+ kutegwa ndibone naa andime inga ndabujana bulumbu oobo mbwaakandisalila Kristo Jesu.+ 13  Bakwesu, tandiliboni kuti ndakabujana kale bulumbu oobu pe; pele cintu comwe camasimpe nceeci: Kwiinda mukuziluba zintu zyoonse+ zili musyule akugama buyo zintu zili kumbele,+ 14  ndisolekesya kusika ambaakani eeyo mane ndikabujane bulumbu+ bwakujulu mbwatwiitila+ Leza kwiinda muli Kristo Jesu. 15  Aboobo aabo basimide akati kesu,+ ababe amuzeezo ngoonya ooyu, alimwi ikuti naa kuli cintu cimwi ncomuyeeyela bumbi, Leza ulamuyubunwida muzeezo ooyu uuluzi. 16  Nokuba boobo, kweelana akuyaambele nkotwacita kale, atuzumanane kweenda kabotu acilengwa nciconya eeci. 17  Bakwesu, nyoonse amwiiye ndime,+ alimwi amubalangisye aabo beenda munzila yeendelana acikozyanyo ncitwakamupa. 18  Nkaambo mbanji mbondakali kubandauka lyoonse pele lino mbondibandauka kumwi kandilila, ibeenda kabali basinkondo bacisamu cakupenzyezya* ca Kristo. 19  Mamanino aabo ndunyonyooko, leza wabo ndida lyabo, ibulemu bwabo mubwini bujatikizya zintu zijazya nsoni nzyobacita alimwi mizeezo yabo baibikkide azintu zili anyika.+ 20  Pele ibusicisi bwesu+ buli kujulu,+ alimwi caluyandisisyo tulangila mufwutuli uuzwa nkuko, Mwami wesu Jesu Kristo,+ 21  ooyo uuyakusandula mibili yesu yaansi kuti ibe mbuli mubili wakwe wabulemu+ kwiinda mukubelesya nguzu zyakwe zinji kapati eezyo zimupa kubombya zintu zyoonse kulinguwe.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa ambweni, “ndakazisiya cakuliyandila.”
Naa “watombe; wamalabisi.”