Baefeso 6:1-24

  • Lulayo kubana akubazyalis (1-4)

  • Lulayo kubazike akuli basimalelo (5-9)

  • Zilwanyo zyoonse zizwa kuli Leza (10-20)

  • Kwaanzya kwamamanino (21-24)

6  Nobana, amumvwide bazyali banu+ mu Mwami, nkaambo eeci cililuleme.  “Lemeka bauso abanyoko”+ ngomulawo wakusaanguna uujisi cisyomezyo cakuti:  “Kutegwa zintu zikweendele kabotu* akuti woongole anyika.”  Anywebo nomausyi, mutanoobanyemyi bana banu+ pe, pele amuzumanane kubalela mululayo+ alwiiyo* lwa Jehova.*+  Nobazike, amubamvwide basimalelaanu baanyika,+ cakuyoowa akukankama alimwi camoyo woonse, mbubonya mbomucita kuli Kristo,  ikutali buyo leelyo nobamulangilila kuti mukkomanisye bantu,+ pele mbuli bazike ba Kristo, ibacita kuyanda kwa Leza camoyo woonse.+  Amulitakate kubeleka amizeezo mibotu, mbuli kuti mubelekela Jehova,*+ ikutali bantu,  nkaambo mulizyi kuti kufwumbwa cintu cibotu ncacita umwi aumwi, uyootambula bulumbu kuli Jehova,*+ tacikwe makani kuti muzike naa muntu waangulukide.  Anywebo nobasimalelo, amuzumanane kubacitila mbubonya oobo, muleke kubakonga, nkaambo mulizyi kuti Simalelaanu nywebo ambabo uli kujulu,+ alimwi walo tasalululi pe. 10  Camamanino ndimukulwaizya kuti, amuzumanane kuyuma+ mu Mwami alimwi amubupati bwanguzu zyakwe. 11  Amusame zilwanyo zyoonse+ zizwa kuli Leza kutegwa mucikonzye kwiima nji nomukazya bucenjezu* bwa Diabolosi; 12  nkaambo tujisi nkondo yakutingana,+ ikutali abantu bajisi mubili wanyama abulowa pe, pele amfwulumende, beendelezi, baleli banyika bamudima ooyu alimwi amyuuya mibi+ iili mumasena aakujulu. 13  Akaambo kaceeci, amubweze zilwanyo zyoonse zizwa kuli Leza,+ kutegwa mukacikonzye kuliyumya mubuzuba bubyaabi alimwi mwaakumana kuzicita zintu zyoonse, mukaime nji. 14  Aboobo amwiime nji, kamulyaangide kasimpe mucibuno mbuli lutambo+ alimwi kamusamide cilikwabilizyo cakucamba cabululami,+ 15  akwalo kumaulu aanu kamusamide kabotu ikulibambila kwaambilizya makani mabotu aaluumuno.+ 16  Kunze lyazintu eezyi zyoonse, amubweze ntobo mpati yalusyomo,+ iiyoomupa kucikonzya kuzima mivwi yoonse iiyaka mulilo iifwuswa amubi.+ 17  Kunze lyaboobo, amucitambule acalo cimpoompo calufwutuko+ alimwi apanga lyamuuya, nkokuti ijwi lya Leza.+ 18  Aciindi nciconya, amuzumanane kupaila+ ciindi coonse mumuuya,+ ikubelesya misyobo yoonse yamipailo alimwi amisyobo yoonse yakukombelezya. Ikutegwa mucite boobu, amupakamane lyoonse akubakombelezyela basalali boonse. 19  Amundipailile andime, kutegwa ndipegwe majwi ndajalula mulomo wangu, kuti ndicikonzye kwaambaula cakutayoowa nondizyibya bamwi maseseke aa Leza aamakani mabotu,+ 20  aayo aandipede kuti kandili mwiiminizi+ waangidwe nketani, alimwi akuti ndaambe makani aaya cabusicamba mbubonya mbondeelede kwaambaula. 21  Lino kutegwa anywebo muzyibe mbondipona alimwi anzyondicita, Tukiko,+ imukwesu uuyandwa alimwi mubelesi uusyomeka mu Mwami, uyoomuzyibya zintu zyoonse eezyi.+ 22  Ndamutuma kulindinywe akaambo kakaambo nkakonya aaka, kakuti muzyibe mbotupona azintu nzyotucita alimwi akuti walo amukkazike myoyo. 23  Ibakwesu ababe aluumuno alimwi aluyando antoomwe alusyomo kuzwa kuli Leza Taateesu a Mwami wesu Jesu Kristo. 24  Luzyalo lwa Leza alube abaabo boonse ibamuyanda Mwami wesu Jesu Kristo aluyando lwini-lwini lutamani.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “Kutegwa uzwidilile.”
Naa “amalailile; abusolozi.” Mu Chigiriki, “akubikka mizeezo.”
Naa “nzila zibi.”