Baefeso 3:1-21

  • Maseseke aa Leza abikkilizya bantu bamasi (1-13)

    • Bantu bamasi mbaasikukonanyina a Kristo (6)

    • Makanze aa Leza aatamani (11)

  • Mupailo wakuti bana Efeso babe aluzyibo (14-21)

3  Akaambo kaceeci, mebo nde Paulo, imwaange+ wa Kristo Jesu akaambo kandinywe, nobantu bamasi—  ikuti naa mubwini mwakamvwa makani aabubanzi+ bwaluzyalo lwa Leza mbondakapegwa akaambo kandinywe,  kuti kwiinda muciyubunuzyo ndakazyibisyigwa maseseke aa Leza, mbubonya mbundakamulembela musyule mubufwaafwi buyo.  Aboobo nomubala makani aaya, mulakonzya kubona mbundaamvwisya maseseke aa Kristo.+  Mumazyalani aambi, maseseke aaya tanaakayubununwa kubantu mbuli mbwaayubununwa lino kwiinda mumuuya kubaapostolo alimwi akubasinsimi bakwe ibasalala,+  ikuti kwiinda mukukamantana a Kristo Jesu alimwi akwiinda mumakani mabotu bantu bamasi beelede kuba basikukonanyina azizonyina zyamubili omwe+ alimwi ibajatikizyidwe antoomwe andiswe mucisyomezyo.  Ndakaba mubelesi waceeci kweelana acipego citabbadelwi caluzyalo lwa Leza ncondakapegwa kwiinda mumulimo uucitwa anguzu zyakwe.+  Mebo ndemuntu muniini ikwiinda musyoonto akati kabasalali boonse,+ ndime ndakapegwa luzyalo+ lwa Leza oolu kuti ndaambilizye makani mabotu aajatikizya lubono lwa Kristo luteeli kuli bamasi,  alimwi akugwasya bantu boonse kubona mbwaayendelezyegwa maseseke aa Leza+ aayo kuzwa lili alili aakasisidwe muli Leza, ooyo wakalenga zintu zyoonse. 10  Eeci cakaba boobo kutegwa lino mfwulumende abeendelezi bali mumasena aakujulu bakonzye kuzyiba kwiinda mumbungano+ busongo bwa Leza bwamisyobo-misyobo,+ 11  ikweelana amakanze aatamani aayo ngaakabamba kwiinda muli Kristo+ Jesu Mwami wesu. 12  Kwiinda mulinguwe tulijisi coolwe eeci cakwaamba cakutayoowa akumusikila cakwaanguluka+ akaambo kalusyomo ndotujisi mulinguwe. 13  Aboobo ndimulomba kuti mutatyompwi pe akaambo kamapenzi ngondipengela ndinywe, nkaambo mapenzi aaya mbulemu kulindinywe.+ 14  Aboobo ndafwugama kuli Taata, 15  kuli yooyo mukwasyi uuli woonse kujulu alimwi aanyika, nkowakatambula zina lyanguwo. 16  Ndipailila kuti kwiinda mubulemu bwakwe butalikomeneni, amupe kuba anguzu mumyoyo yanu+ kwiinda munguzu zyamuuya wakwe, 17  alimwi akuti kwiinda mulusyomo lwanu Kristo akkale mumyoyo yanu muluyando.+ Amusimpe miyanda+ alimwi akuzyata* antalisyo,+ 18  kutegwa antoomwe abasalali boonse mukonzye kubuzyiba cakumaninina bwamba, bulamfwu, bulamfwu bwakuya mujulu alimwi abulamfwu bwakuyaansi bwakasimpe, 19  alimwi akuzyiba luyando lwa Kristo+ lupati kwiinda luzyibo, kutegwa mukonzye kuzuzyigwa azintu zyoonse zikkwene nzyapa Leza. 20  Lino kuli yooyo uukonzya kucita zintu zinji kapati kwiinda aali zyeezyo nzyotumulomba naa nzyotuyeeyela,+ kweelana anguzu zyakwe zibeleka mulindiswe,+ 21  kulinguwe akube bulemu kwiinda mumbungano alimwi akwiinda muli Kristo Jesu kumazyalani oonse mane kukabe kutamani. Ameni.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Bamwi baamba kuti “kuzyamya.”