3 Johane 1:1-14

  • Kwaanzya alimwi amupailo (1-4)

  • Kulumbaizya Gayo (5-8)

  • Diotrefe simakanze mabi (9, 10)

  • Demetrio walumbaizyigwa (11, 12)

  • Makanze aakuswaya alimwi akwaanzya (13, 14)

 Mebo ndemunene* ndilembela Gayo, imuyandwa, ooyo ngondiyanda ncobeni.  Ooyandwa, ndipailila kuti zintu zyoonse kazikweendela kabotu akuti kopona kabotu lyoonse, mbubonya mbosumpuka mubuumi bwako.  Nkaambo ndakakondwa kapati ibakwesu nobakaboola akupa bumboni bwakuti ulikajisi amaanza obilo kasimpe, mbubonya mboenda mukasimpe.+  Kunyina cintu cindipa kukkomana* kapati kunze lyaceeci: kuti kandimvwa kuti bana bangu balazumanana kweenda mukasimpe.+  Ooyandwa, ulasyomeka mumulimo ngobelekela bakwesu, nokuba kuti mbeenzu mbotazyi.+  Aaba bapa bumboni kumbele lyambungano kujatikizya luyando ndojisi. Ndalomba kuti ubasindikile mulweendo lwabo munzila njakkomanina Leza.+  Nkaambo bantu aaba bakatalika lweendo lwabo akaambo kazina lyakwe, tiibakabweza cintu cili coonse+ kubantu bamasi.  Aboobo swebo tweelede kubasamausya bantu bali boobu,+ kutegwa tube basimilimonyina mukasimpe.+  Imbungano ndakailembela makani amwi, pele Diotrefe, ooyo uuyanda kuba mutaanzi akati kabo,+ tatambuli cabulemu cintu cili coonse cizwa kulindiswe.+ 10  Nkakaambo kaako, ikuti naa ndikaboole, ndiyoolingula milimo eeyo njacita namwaya makani mabi kujatikizya ndiswe.*+ Tagoleli buyo waawo pe, tabatambuli cabulemu bakwesu;+ alimwi aabo ibayanda kubatambula inga usoleka kubasinkila akubatandila kunze aambungano. 11  Ooyandwa, utatobeli zintu zibi pe, pele kotobela zintu zibotu.+ Ooyo uucita zintu zibotu uzwa kuli Leza.+ Ooyo uucita zintu zibi tanamubona Leza.+ 12  Demetrio ulalumbaizyigwa abantu boonse alimwi akasimpe keni. Mubwini, andiswe tobeni tupa bumboni kujatikizya nguwe, alimwi yebo ulizyi kuti bumboni mbotupa mbwamasimpe. 13  Ndajisi zintu zinji zyakukulembela, pele tandiyandi pe kuzumanana kukulembela abboopeni alimwi ainki. 14  Nokuba boobo, ndilombozya kukubona lino-lino, eelyo tuyakwaambaula mulomo mpande. Luumuno alube anduwe. Ibeenzuma balakwaanzya. Undaanzyile beenzuma umwi aumwi kumugama.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “ndemwaalu.”
Naa ambweni, “kulumba.”
Mu Chigiriki, “natwaamba majwi mabi.”