2 Timoteyo 3:1-17

  • Ziindi zikatazya kumazuba aamamanino (1-7)

  • Amucitobelesye cikozyanyo ca Paulo (8-13)

  • “Kozumanana kuzitobela zintu nzyookayiisyigwa” (14-17)

    • Magwalo oonse akasololelwa a Leza (16)

3  Pele kozyiba kuti, kumazuba aamamanino+ kuyooba ziindi zikatazya ncobeni.  Nkaambo bantu bayooba basikuliyanda, bayandisya mali, basikulidunda, basikulisumpula, basikusampaula, batamvwidi bazyali, batalumbi, batasyomeki,  batajisi luyando lwakuzyalwa andulo, batanyoneki, basikubejelezya, batalilesyi, bakali, batayandi bubotu,  basikwaaba bamwi, batalaiki, basikulitukumuna, bayandisya zyakulikondelezya kwiinda kuyandisya Leza,  ibalibonya mbuli kuti balilyaabide mubukombi, pele nguzu+ zyambubo balazikazya; eelyo ibantu bali boobu kobatantamuka.  Kubantu bali boobo nkokuzwa baalumi ibaunka cabucenjezu mumaanda akweena bamakaintu ibatajisi nguzu alimwi ibalemenedwe zibi, ibeendelezyegwa azisusi ziindene-indene,  ibaiya lyoonse pele ibatakonzyi kuba aluzyibo lwini-lwini lwakasimpe.  Lino mbubonya Janesi a Jambure mbobakamukazya Musa, abalo aaba balazumanana kukazya kasimpe. Ibantu bali boobu balinyongene mumizeezo cakumaninina, tabeeleli makani aalusyomo.  Nokuba boobo, kunyina nkobaya pe, nkaambo bufwubafwuba bwabo buyoolibonya kubantu boonse, mbubonya mbobwakalibonya bufwubafwuba bwabaalumi bobilo aabo.+ 10  Pele yebo wakabikkila maano kapati kukuyiisya kwangu, kubukkale bwangu,+ kumakanze aangu, kulusyomo lwangu, kukukkazika moyo kwangu, kuluyando lwangu, kukuliyumya kwangu, 11  kukupenzyegwa alimwi akumapenzi aangu mbuli yaayo aakandicitikila ku Antiokeya,+ ku Ikoniyo,+ ku Lustro.+ Ndakaliyumya nindakali kupenzyegwa alimwi Mwami wakandivwuna mumapenzi aaya oonse.+ 12  Mubwini, boonse aabo bayanda kupona buumi bwakubelekela Leza cakulyaaba mukuyanzana a Kristo Jesu abalo bayoopenzyegwa.+ 13  Pele bantu babyaabi abasilweeno bayoobija akubijila limwi, banikweena bamwi alimwi akweenwa lwabo beni.+ 14  Pele yebo, kozumanana kuzitobela zintu nzyookayiisyigwa alimwi nzyookagwasyigwa kusyoma+ camoyo woonse, nkaambo ulibazyi aabo ibakakuyiisya nzizyo 15  akuti kuzwa kubuvwanda+ ulaazyi malembe aasalala,+ aayo aakonzya kukupa kuti ube musongo kutegwa ukafwutuke kwiinda mulusyomo muli Kristo Jesu.+ 16  Magwalo oonse akasololelwa a Leza+ alimwi alagwasya mukuyiisya,+ mukusinsa, mukululamika zintu, mukulaya cabululami,+ 17  kutegwa muntu wa Leza ayelele ncobeni, kalibambilide cakumaninina kubeleka mulimo mubotu uuli woonse.

Bupanduluzi buyungizyidwe