2 Timoteyo 2:1-26

  • Kopa mulumbe kubaalumi beelela (1-7)

  • Kuliyumya mumapenzi akaambo kamakani mabotu (8-13)

  • Kupandulula ijwi lya Leza bweelede (14-19)

  • Kozitija zisuzi zyabukubusi (20-22)

  • Mbomweelede kubacita basikukazya (23-26)

2  Aboobo, yebo mwanaangu,+ kozumanana kujana nguzu muluzyalo lwa Leza luli muli Kristo Jesu;  alimwi izintu nzyookamvwa kulindime izyakasinizyigwa abakamboni banji,+ zintu eezyi kozibikka mumaanza aabantu basyomeka, kutegwa abalo beelele ncobeni ikuyiisya bamwi.  Mboli sikalumamba mubotu+ wa Kristo Jesu, kolibambila kupenga mumapenzi.+  Muntu uubeleka mulimo wabusikalumamba tatoli lubazu* mumakwebo* aabuumi obuno, kutegwa akkomanisye yooyo wakamunjizya busikalumamba.  Alimwi nomuba muzisobano, imuntu woonse uuzundana mulinzizyo tasamikwi musini ccita buyo kuti waitobela milawo yamuzundano.+  Imulimi uubeleka canguzu nguweelede ikusaanguna kulya micelo.  Kozibikkila maano lyoonse nzyondaamba; Mwami uyookugwasya kumvwisya* zintu zyoonse.  Koyeeya kuti Jesu Kristo wakabusyigwa kuzwa kubafwu+ alimwi wakali walunyungu lwa Davida,+ ikweelana amakani mabotu ngondikambauka,+  aayo ngondipengela alimwi akubikkwa muntolongo mbuli cigwebenga.+ Nokuba boobo, ijwi lya Leza talyaangidwe pe.+ 10  Akaambo kaceeci ndilazumanana kuliyumya muzintu zyoonse akaambo kabaabo basalidwe,+ kutegwa abalo bakajane lufwutuko kwiinda muli Kristo Jesu akupegwa bulemu butamani. 11  Alasyomeka majwi aakuti: Ncobeni ikuti naa twakafwa anguwe, tuyoopona anguwe mbubonya;+ 12  ikuti naa twazumanana kuliyumya, andiswe tuyoolela anguwe katuli bami;+ ikuti naa twamukaka, awalo uyootukaka;+ 13  ikuti tiitwasyomeka, walo ulazumanana kusyomeka, nkaambo takonzyi kulikaka mwini pe. 14  Kozumanana kubayeekezya zintu eezyi, kobalailila* kumbele lya Leza kuti kabatalwanini majwi, calo citagwasyi naaba aniini nkaambo cinyonyoona baabo baswiilila. 15  Kosungwaala kulitondezya kuti uli muntu uutambulika kuli Leza, mubelesi uutakwe cintu cimuusya nsoni, uuyiisya akupandulula ijwi lyakasimpe bweelede.+ 16  Pele koikaka mibandi yabuyo eeyo iisofwaazya zisalala,+ nkaambo isololela kumicito yoonse yakutayoowa Leza,* 17  alimwi majwi aabo ayoomwaika mbuli donda liyandilila ilibozya mubili. Humenayo alimwi a Fileto bali akati kabaabo.+ 18  Baalumi aaba balileyede kukasimpe, baamba kuti bubuke bwabafwu bwakacitika kale,+ alimwi bayaabunyonyoona lusyomo lwabamwi. 19  Nokuba boobo, intalisyo njumu ya Leza iciimvwi kaijisi ciganto cilembedwe kuti, “Jehova* ulibazyi aabo bazulilwa kulinguwe,”+ akuti, “Ooyo wiita zina lya Jehova*+ akukake kutalulama.” 20  Lino muŋanda mpati kuli zibelesyo, ikutali buyo zyangolida ansiliva pe, pele azyacisamu abulongo, alimwi zimwi zibelesyegwa mulimo uulemekwa pele zimwi zibelesyegwa mulimo uutakwe bulemu. 21  Aboobo ikuti muntu walitantamuna kuzibelesyo zyamulimo uutakwe bulemu, unooli cibelesyo camulimo uulemekwa, cisalazyidwe, ciyandika kuli mukamwini, cibambilidwe kubeleka mulimo mubotu uuli woonse. 22  Aboobo kozitija zisusi zyabukubusi, pele kosungwaala kutobela bululami, lusyomo, luyando, aluumuno antoomwe abaabo ibaita Mwami amoyo uusalala. 23  Kunze lyaboobo, koikaka mibandi yakukazyanya eeyo yabufwubafwuba alimwi iitondezya kubula luzyibo,+ nkaambo ulizyi kuti ibusya nkondo. 24  Nkaambo muzike wa Mwami teelede kulwana pe, pele weelede kuba amoyo mutete* kubantu boonse,+ uukonzya kuyiisya kabotu, uulijata nacitilwa zintu zibyaabi,+ 25  uubombede moyo nalailila baabo bakazya.+ Ambweni Leza inga wabapa kweempwa* ikutola kuluzyibo lwini-lwini lwakasimpe,+ 26  eelyo inga baliyeeya akuzwa mukakole ka Diabolosi, nobazyiba kuti wakabajata kabalanga ikutegwa bacite kuyanda kwakwe.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiriki, “talinjizyi.”
Naa ambweni, “muzintu zicitwa buzuba abuzuba.”
Naa “uyookupa maano.”
Mu Chigiriki, “kobapa bumboni cakulomya.”
Naa ambweni, “nkaambo bantu baambaula majwi aaya banooyaabwiindila kutayoowa Leza.”
Naa “kuba mupampu.”
Naa “kucinca mizeezo.”