2 Timoteyo 1:1-18

  • Kwaanzya (1, 2)

  • Paulo walumba Leza akaambo kalusyomo lwa Timoteyo (3-5)

  • Kozumanana kucivwilimya cipego ca Leza (6-11)

  • Kozumanana kukakatila kumajwi mabotu (12-14)

  • Basinkondonyina alimwi abeenzinyina Paulo (15-18)

1  Ndime Paulo, imwaapostolo wa Kristo Jesu kwiinda mukuyanda kwa Leza ikweelana acisyomezyo cabuumi bujanwa kwiinda muli Kristo Jesu,+  nendalembela nduwe Timoteyo, omwanaangu uuyandwa+ kuti: Iluzyalo, luse alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taata akuli Kristo Jesu Mwami wesu azibe anduwe.  Ndamulumba Leza, ooyo ngondibelekela mulimo uusetekene mbubonya mbobakacita bamatata, alimwi amanjezyeezya aasalala kunyina nondileka kukwiibaluka mumipailo yangu yakukombelezya, syikati amasiku.  Ciindi nondiyeeya misozi yako, ndilayandisisya kukubona, ikutegwa ndikondwe kapati.  Nkaambo ndilaluyeeya lusyomo+ ndojisi ilutali lwakuupaupa ameso, oolo cakusaanguna ilwakali muli bakaapanyoko ba Loisi amuli banyoko ba Yunisi, pele ndondisyoma kuti moluli amulinduwe.  Akaambo kaceeci ndikuyeekezya kuti ucivwilimye mbuli mulilo cipego ca Leza icili mulinduwe ncookapegwa nindakabikka maanza aangu alinduwe.+  Nkaambo Leza tanaakatupa muuya wabukandu pe,+ pele wakatupa muuya wanguzu+ aluyando alimwi akuyeeya kabotu.  Aboobo utafwi nsoni kucitila bumboni kujatikizya Mwami wesu+ naa kujatikizya ndime, ndemwaange akaambo kanguwe, pele kolibambila kupengela+ makani mabotu kwiinda mukusyoma nguzu zya Leza.+  Wakatufwutula akutwiita abwiite busalala,+ ikutali akaambo kamilimo yesu pe, pele akaambo kamakanze aakwe mwini alimwi aluzyalo lwakwe.+ Luzyalo oolu wakatupa muli Kristo Jesu ikaindi, 10  pele lino lwalibonya antangalala kwiinda mukuyubunuka kwa Mufwutuli wesu, Kristo Jesu,+ ooyo iwamanizya lufwu+ akumunikila buumi+ akutabola+ kwiinda mumakani mabotu,+ 11  aayo ngondakasalilwa kuti ndibe mukambausi, mwaapostolo alimwi amwiiyi.+ 12  Nkakaambo kaako ncondipengela boobu alimwi,+ pele tandifwi nsoni pe.+ Nkaambo ndilimuzyi ngondisyoma, alimwi ndilisinizyide kuti ulakonzya kucibamba eeco ncendibikkide mumaanza aakwe mane kusikila kubuzuba oobo.+ 13  Kozumanana kukakatila kuceelelo* camajwi mabotu*+ alimwi meni-meni ngookamvwa kulindime icalusyomo aluyando lujanwa akaambo kakukamantana a Kristo Jesu. 14  Kocibamba kabotu cintu eeci ciyandisi cibikkidwe mumaanza aako kwiinda mumuuya uusalala uuli mulindiswe.+ 15  Ulaazyi makani aaya aakuti bantu boonse mucooko ca Asiya+ bandimwaika akundisiya, kubikkilizya a Fugelo alimwi a Hermogene. 16  Mwami abafwide luse baŋanda ya Onesiforo,+ nkaambo ziindi zinji wakali kundikulwaizya, alimwi kunyina naakafwa nsoni pe akaambo kanketani zyangu. 17  Muciindi caboobo, naakali mu Roma, wakasungwaala kundiyandaula kusikila mane wandijana. 18  Mwami amupe kuti akafwidwe luse a Jehova* mubuzuba oobo. Alimwi yebo uliizyi kabotu milimo yoonse njaakabeleka ku Efeso.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “kucitondezyo.”
Naa “aagwasya.”