2 Petro 2:1-22

  • Bamayi babeja bayoosika (1-3)

  • Lubeta lwabamayi babeja lwasinizyigwa (4-10a)

    • Bangelo bawaalwa mu Tatarasi (4)

    • Zambangulwe; Sodoma a Gomora (5-7)

  • Bube bwabamayi babeja (10b-22)

2  Pele alimwi kwakali basinsimi bakubeja akati kabantu aabo, mbubonya alimwi mbokuyooba bamayi bakubeja akati kanu.+ Cakusisikizya aaba bayooleta tukamu tunyonyoona alimwi mane bayoomukaka mukamwini wakabaula,+ akuliletela lunyonyooko cakufwambaana.  Kuyungizya waawo, ibanji bayootobela bukkale bwabo busesemya,*+ eelyo akaambo kabantu aaba nzila yakasimpe iyoosampaulwa.+  Alimwi, cabulyato bayoomulida masuku amutwe kwiinda mukubelesya majwi aakuunina. Pele lubeta lwabo ndobakabikkilwa kaindi+ talukoomuka kusika, alimwi lunyonyooko lwabo talooni.+  Masimpe Leza tanaakabaleka buyo kakunyina kubasubula bangelo ibakabisya,+ pele wakabawaala mu Tatarasi,*+ wakabaanga anketani* zyamudima uusiya mbi kutegwa balindile lubeta.+  Alimwi tanaakaileka buyo kakunyina kwiisubula nyika iilya yakaindi,+ pele wakamufwutula Nowa, imukambausi wabululami,+ antoomwe abamwi ibali ciloba+ naakaleta zambangulwe kunyika eeyo yabantu basampaula Leza.+  Kwiinda mukupa kuti minzi ya Sodoma a Gomora inyonyooke akusyaala buyo mulota,+ wakaibeteka kutegwa cibe citondezyo cazintu ziyoobacitikila bantu basampaula Leza.+  Wakamuvwuna Loti imululami,+ iwakakatazyidwe kapati abukkale busesemya* bwabantu babi—  nkaambo buzuba abuzuba, muntu uulya uululeme wakali kupenga kapati mumoyo wakwe uululeme akaambo kamicito mibi njaakali kubona akumvwa naakali kukkala akati kabo.  Aboobo, Jehova* ulizyi ikuvwuna bantu bamubelekela cakulyaaba kuzwa mumasunko,+ akuyobola bantu bataluleme kuti bakanyonyoonwe mubuzuba bwalubeta,+ 10  ikwaambisya aabo ibakanzide kusofwaazya mubili wanyama wabamwi+ alimwi ibanyansya beendelezi.+ Cakulidunda alimwi akutanyoneka, tabayoowi pe kusampaula baabo balemekwa, 11  kakuli bangelo nokuba kuti mbayumu kapati alimwi balaanguzu zinji, akaambo kakulemeka* Jehova* tababajanini mulandu cakubasampaula.+ 12  Pele bantu aaba mbubonya mbuli banyama batayeeyi ibazyalilwa kuti kabajatwa akunyonyoonwa, basampaula zintu nzyobatazyi.+ Bayoonyonyoonwa abukkale bwabo buletela lunyonyooko, 13  eelyo batambula bulumbu bwamapenzi akaambo kamicito yabo mibi. Cilabakkomanisya kupona buumi bwabutaka,+ nociba ciindi casyikati. Aaba bantu ntubala atumpenda, ibabotelwa kapati anjiisyo zyabo zyalweeno nibalya andinywe mumapobwe.+ 14  Meso aabo azwide bumambe+ alimwi tabakonzyi kuleka kubisya, alimwi boongelezya bantu batakkalikene. Balaamoyo uuyiisyidwe busyaacivwulemwangu. Mbana basinganizyidwe. 15  Akaambo kakusiya nzila iiluleme, aaba beenwa. Batobela nzila ya Balamu,+ mwana wa Beori, ooyo wakayanda bulumbu bujanwa mukubisya,+ 16  pele iwakasinswa akaambo kakutacita cintu ciluzi.+ Imunyama uutaambauli uunyamuna ntundu wakaambaula ajwi lyamuntu ikulesya makanze aabufwubafwuba aamusinsimi ooyu.+ 17  Aaba bantu ntusensa tunyina maanzi, alimwi asikunku uupepululwa aguwo pati, alimwi aaba bayobwedwe mudima uusiya mbi.+ 18  Baamba majwi aakulitukumuna aabuyo. Kwiinda mukukwelelezya bamwi azisusi zyanyama+ alimwi amicito yabo iisesemya* boongelezya bantu ibatija baabo ibacita zintu zitaluleme.+ 19  Nokuba kuti basyomezya bamwi lwaanguluko, balo beni mbazike bakubola;+ nkaambo ikuti umwi wazundwa aumbi, uba muzike wakwe.*+ 20  Masimpe, ikuti naa musyule lyakutija busofwaazi bwamunyika+ kwiinda muluzyibo lwini-lwini lwa Mwami a Mufwutuli Jesu Kristo, balinjizya alimwi muzintu nzimunya eezyi akuzundwa, ibukkale bwabo bwamamanino bulaindila kubija kwiinda bwakusaanguna.+ 21  Nicakainda kubota nobatakaizyiba bwini-bwini nzila yabululami kwiinda kuti musyule lyakwiizyiba bafwutatile mulawo uusalala ngobakapegwa.+ 22  Cabacitikila icaamba kaambyo kamasimpe kakuti: “Imubwa wapilukila kumalusi aakwe mwini, alimwi angulube yasanzyidwe yapilukila kukwaalabana muntimba.”+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “bukkale bwakutalisenda.” Mu Chigiriki, a·selʹgei·a. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa ambweni, “wakababikka muzilindi.”
Naa “abukkale bwakutalisenda.” Mu Chigiriki, a·selʹgei·a. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “kumbele lya.”
Naa “abukkale bwabo bwakutalisenda.” Mu Chigiriki, a·selʹgei·a. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “ikuti umwi wazundwa acintu cimwi, uba muzike wancico.”