2 Batesalonika 1:1-12

  • Kwaanzya (1, 2)

  • Kukomena kwalusyomo lwabana Tesalonika (3-5)

  • Kusubula bantu bataswiilili (6-10)

  • Kupailila mbungano (11, 12)

1  Mebo nde Paulo, nendili antoomwe a Siluvano* alimwi a Timoteyo+ ndalembela ndinywe nombungano ya Batesalonika iikamantene a Leza Taateesu alimwi a Mwami wesu Jesu Kristo kuti:  Amube aluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taata aku Mwami Jesu Kristo.  Lyoonse tweelede kumulumba Leza akaambo kandinywe, bakwesu. Tuleelede kucita boobo nkaambo lusyomo lwanu luyaabukomena kapati alimwi aluyando umwi aumwi wanu ndwajisi kumweenzinyina luyaabuvwula.+  Nkakaambo kaako tulamulumbaizya+ kumbungano zya Leza akaambo kakuliyumya kwanu, alimwi alusyomo lwanu mukupenzyegwa kwanu koonse kubikkilizya amapenzi aamujisi.*+  Zyoonse eezyi zitondezya kuti Leza ubeteka cabululami, aboobo eeci ciyoopa kuti mukabonwe kuti muleelela kunjila mu Bwami bwa Leza, oobo mbomupengela kapati.+  Lubeta lwa Leza oolu luliluleme nkaambo upilusya mapenzi kuli baabo ibamupenzya nywebo.+  Pele nywebo nomupenzyegwa lino, muyookatalusyigwa antoomwe andiswe aakuyubunuka Mwami Jesu+ kuzwa kujulu abangelo bakwe basinguzu+  mumulilo uuvwilima, eelyo aakusubula baabo batamuzyi Leza abaabo bataswiilili makani mabotu aa Mwami wesu Jesu.+  Aaba mbambabo ibayoopegwa cisubulo calubeta lwakunyonyweedwa limwi kukabe kutamani+ akugusyigwa kumbele lya Mwami akubulemu bwanguzu zyakwe, 10  aciindi eeco aakuboola kuti alemekwe antoomwe abasalali bakwe, alimwi mubuzuba oobo boonse aabo ibakatondezya lusyomo uyoobagambya, nkaambo mwakabusyoma bumboni mbotwakamupa. 11  Akaambo kaceeco, lyoonse tulamupailila kuti Leza wesu amubone kuti muleelela bwiite bwakwe+ akuti munguzu zyakwe amucitile zintu zibotu zyoonse nzyayanda alimwi amilimo yoonse yalusyomo lwanu. 12  Eeci cili boobo kutegwa izina lya Mwami wesu Jesu lilemekwe mulindinywe, akuti andinywe mulemekwe antoomwe anguwe, kweelana aluzyalo lwa Leza wesu alwa Mwami Jesu Kristo.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Alimwi wiitwa kuti Sila.
Naa “ngomuliyumya.”