2 Bakorinto 9:1-15

  • Kukulwaizya bwaabi (1-15)

    • Leza uyanda muntu uupa kumwi kakkomene (7)

9  Lino kujatikizya mulimo wakugwasya basalali,+ takuyandiki kuti ndimulembele buya pe,  nkaambo ndilikuzyi kulisungula kwanu ooko kundipa kulidunda kubana Makedoniya, kuti bana Akaya lino balilibambilide kwamwaka omwe, alimwi busungu bwanu bwabakulwaizya banji akati kabo.  Pele ndilatuma bakwesu, kutegwa kulidunda nkotulidunda akaambo kandinywe kumakani aaya kutabi kwabuyo, akuti mube bantu balibambilide ncobeni, mbubonya mbondakaamba kuti munoolibambilide.  Buyo-buyo, ikuti naa ndikaboole abana Makedoniya ooko kwamana tukajane tamunalibambila, tuyakuusyigwa nsoni toonse, nywebo andiswe akaambo kalusyomo ndotujisi mulindinywe.  Aboobo ndakayeeya kuti ncibotu ndibalombe bakwesu basaangune mbabo kuboola kulindinywe kutegwa babambile limwi cipego canu cipegwa amoyo omwe ncomwakasyomezya musyule, ikutegwa cikajanike cabambwa kale kuti cikabe cipego cipegwa amoyo omwe ikutali cipegwa cakusinikizyigwa buya.  Pele ikujatikizya makani aaya, kufwumbwa uusyanga aasyoonto uyootebula zisyoonto, pele kufwumbwa uusyanga aapati uyootebula zinji.+  Umwi aumwi acite mbuli mbwaasala mumoyo wakwe, ikutali kupa kumoyo kakusiya* naa cakusinikizyigwa buya,+ nkaambo Leza uyanda muntu uupa kumwi kakkomene.+  Kunze lyaboobo, Leza ulakonzya kumuyungizyila luzyalo lwakwe, ikutegwa lyoonse kamujisi nzyomuyandika muzintu zyoonse, alimwi kamujisi zintu zinji ziyandika mumulimo uuli woonse mubotu.+  (Cili mbubonya mbokulembedwe kuti: “Wabapa cakuvwuzya;* wabaabila bacete. Bululami bwakwe bulazumanana lyoonse mane kukabe kutamani.”+ 10  Lino ooyo uupa mbuto zinji kuli sikusyanga alimwi uupa cakulya cinji, uyoomupa akumuvwuzizya mbuto zyakusyanga alimwi uyoomuyungizyila butebuzi bwabululami bwanu.) 11  Mulalongezyegwa muzintu zyoonse kutegwa kamwaabila bamwi munzila ziindene-indene, alimwi kwiinda mukusoleka kwesu bwaabi buli boobo bupa kuti bantu bamulumbe Leza; 12  nkaambo makanze aamulimo ooyu wakugwasya bantu taali buyo aakupa basalali+ zintu zinji nzyobayandika pe, pele alimwi ngakuti bantu banji bamulumbe Leza. 13  Kwiinda mubumboni bupegwa amulimo ooyu, balemeka Leza nkaambo mulalibombya kumakani mabotu aamba Kristo, nomwaambilizya caantangalala, alimwi akaambo kakuti muli baabi mukusanga kwanu kulimbabo alimwi akubantu boonse.+ 14  Alimwi nobamupailila mipailo yakukombelezya balamuyeeya kapati akaambo kaluzyalo lwa Leza lupati kapati iluli alindinywe. 15  Aalumbwe Leza akaambo kacipego cakwe citabbadelwi citakonzyi kupandululwa.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “cakuwayawaya.”
Naa “cabuuya.”