2 Bakorinto 7:1-16

  • Atulisalazye kubusofwaazi (1)

  • Paulo wakkomana akaambo kabana Korinto (2-4)

  • Tito waleta mulumbe mubotu (5-7)

  • Kuusa nkwayanda Leza alimwi akweempwa (8-16)

7  Aboobo mbwaanga tujisi zisyomezyo eezyi,+ nobayandwa, atulisalazye kuzintu zyoonse zisofwaazya mubili amuuya,+ alimwi atulondole kusalala kwesu lyoonse mukuyoowa Leza.  Amutupe busena mumyoyo yanu.+ Kunyina muntu ngotwakabisizya, kunyina muntu ngotwakasofwaazya, alimwi kunyina muntu ngotwakaunina pe.+  Takuli kuti ndaamba boobu kutegwa ndimupe mulandu pe. Nkaambo ndamwaambila kale kuti nywebo muli mumyoyo yesu kutegwa tufwe antoomwe akuba baumi antoomwe.  Ndilaangulukide kumwaambila cakutayoowa abuniini. Ndilalikankaizya kapati kujatikizya ndinywe. Ndaumbulizyigwa kapati; ndilikondedwe kapati mumapenzi eesu oonse.+  Mubwini, notwakasika mu Makedoniya,+ kunyina notwakalyookezya pe, pele twakazumanana kupenga munzila ziindene-indene—anze twakali kulwanwa, mukati twakali kuyoowa.  Pele Leza, ooyo wuumbulizya baabo batyompedwe,+ wakatuumbulizya kwiinda mukubako kwa Tito iwakatuswaya;  alimwi kutali buyo akaambo kakuba anguwe pe, pele alimwi aluumbulizyo oolo ndwaakaba andulo akaambo kandinywe, mbwaanga naakajoka wakatwaambila luyandisisyo ndomujisi, mbomuuside, abusungu mbomujisi kujatikizya ndime; cakuti ndakakondwa kapati.  Nkaambo nokuba kuti ndakamupa kuusa akaambo kalugwalo lwangu,+ tanduuside pe. Nokuba kuti ndakausa kumatalikilo, (nkaambo ndilizyi kuti lugwalo luya lwakamupa kuusa, pele kwaciindi cisyoonto buyo),  lino ndilakondwa, ikutali buyo akaambo kakuti mwakausa, pele akaambo kakuti kuusa kwanu kwakamupa kweempwa. Nkaambo mwakausa kweelana akuyanda kwa Leza, cakuti kunyina cibi cakamucitikila akaambo kandiswe. 10  Nkaambo kuusa kweendelana akuyanda kwa Leza kupa kweempwa ikutola kulufwutuko iluteelede kumupa kuusa;+ pele kuusa kwanyika kuletela lufwu. 11  Nkaambo amubone ooku kuusa kwanu kweendelana akuyanda kwa Leza ncokwakamupa kucita, inzya kwakamupa bunkutwe, kwakamupa kulisalazya, kwakamupa kukalala, kwakamupa kuyoowa, kwakamupa kuyandisisya, kwakamupa kusungwaala, kwakamupa kululamika cilubide!+ Mumbazu zyoonse mwakalitondezya kuti mulasalala* mumakani aaya. 12  Nokuba kuti ndakamulembela, tiindakacita boobo akaambo kayooyo wakabisya+ naa wakabisyilwa pe, pele nkutegwa bunkutwe bwanu kulindiswe bulibonye akati kanu kumbele lya Leza. 13  Nkakaambo kaako twaumbulizyigwa. Pele kunze aaluumbulizyo lwesu, icakainda kutukkomanisya nkukondwa kwa Tito, akaambo kakuti nywebo nyoonse mwakatontozya muuya wakwe. 14  Nkaambo ikuti naa ndakalidunda kulinguwe kujatikizya ndinywe, tiindausyigwa nsoni pe; pele mbubonya mbozili zyamasimpe zintu zyoonse nzyotwakamwaambila, akwalo kulidunda kwesu kuli Tito kwalibonya kuti nkwamasimpe. 15  Kunze lyaboobo, luyando ndwajisi kulindinywe ndupati eelyo naibaluka kumvwida kwanu nyoonse,+ mbomwakamutambula cakuyoowa akukankama. 16  Ndilakondwa kutegwa muzintu zyoonse ndikonzye kumusyoma.*

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “munyina mulandu.”
Naa ambweni, “ndibe sicamba akaambo kandinywe.”