2 Bakorinto 1:1-24

  • Kwaanzya (1, 2)

  • Kuumbulizyigwa a Leza mumapenzi oonse (3-11)

  • Kucinca kwalweendo lwa Paulo (12-24)

1  Ndime Paulo, iwakaba mwaapostolo wa Kristo Jesu kwiinda mukuyanda kwa Leza, antoomwe a Timoteyo+ imukwesu nendilemba lugwalo oolu kumbungano ya Leza iili mu Korinto, akubasalali boonse ibali mu Akaya yoonse mbwiizulwa:+  Amube aluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taateesu a Mwami wesu Jesu Kristo.  Aatembaulwe Leza alimwi Usyi wa Mwami wesu Jesu Kristo,+ Taata siluse+ a Leza siluumbulizyo loonse,+  uutuumbulizya* mumapenzi eesu oonse,+ ikutegwa tukonzye kuumbulizya bamwi+ ibali mumapenzi aali oonse aluumbulizyo ndotujana kuli Leza.+  Nkaambo mbubonya mapenzi ngotupengela Kristo mbwaali manji,+ alwalo luumbulizyo ndotujana muli Kristo ndunji kapati.  Aboobo ikuti naa tuli mumapenzi, tupengela kuti muumbulizyigwe akufwutulwa; alimwi ikuti naa tulaumbulizyigwa, nduumbulizyo lwanu ilubeleka kumugwasya kuti muliyumye mumapenzi ngoonya aayo aatupenzya.  Aboobo bulangizi bwesu kujatikizya ndinywe tabuzungaani pe, nkaambo tulizyi kuti, mbubonya mbomupenga, mbombubo mbomuyakuumbulizyigwa.+  Nkaambo bakwesu tatuyandi kuti kamutaazyi mapenzi aakatucitikila mucooko ca Asiya.+ Twakalemenwa kapati kwiinda nguzu zyesu, cakuti nokuba kujatikizya buumi bwesu twakali kuzumbauzya buya kuti naa tulapona.+  Mubwini, mumyoyo twakalimvwa kuti twapegwa mulandu wakuti tweelede kujaigwa. Cakali boobo kutegwa tutalisyomi tobeni pe, pele kuti tusyome Leza+ ooyo uubusya bafwide. 10  Kuzwa mubukkale oobo bwalufwu wakatuvwuna alimwi ucituvwuna, aboobo tulaalusyomo mulinguwe kuti ulazumanana kutuvwuna.+ 11  Anywebo mulakonzya kutugwasya kwiinda mukutupailila mipailo yakukombelezya,+ ikutegwa bantu banji balumbe Leza kujatikizya nzyotwakapegwa muluzyalo lwakwe akaambo kamipailo yabanji.+ 12  Nkaambo icintu ncotulidundila nceeci cakuti, manjezyeezya eesu apa bumboni bwakuti ibukkale bwesu munyika eeyi ikapati akati kanu, bwali kusalala alimwi twali kusyomeka kuli Leza, ikutali kwiinda mubusongo bwabantu pe,+ pele kwiinda muluzyalo lwa Leza. 13  Nkaambo mubwini tatumulembeli zintu zimbi kunze lyazyeezyo nzyomukonzya kubala* akumvwisya, alimwi ndisyoma kuti mulazumanana kuzimvwisya zintu eezyi cakumaninina,* 14  mbubonya buyo mbomwazimvwisya asyoonto cakuti mulalidunda akaambo kandiswe, andiswe mbotuyoolidunda akaambo kandinywe mubuzuba bwa Mwami wesu Jesu. 15  Aboobo, kandijisi lusyomo oolu, ndakali kuyanda kusaanguna kuboola kulindinywe ikutegwa mube aciindi cabili cakukondwa;* 16  nkaambo ndakali kuyanda kumuswaya ndanooli mulweendo lwakuya ku Makedoniya, akumuswaya alimwi nendijoka kuzwa ku Makedoniya, akuti mukandisindikile nenduunka ku Judaya.+ 17  Lino nindakajisi makanze aayo, sena kuli nindakaaubya-ubya? Naa sena zintu nzyondikanza ndizikanza kweelana akuyeeya kwabantu, cakuti ndaba buyo sikutamauka ooyo aciindi comwe waamba kuti “Inzya, inzya” akuti “Peepe, peepe”? 18  Pele Leza ulasyomeka cakuti nywebo ncotumwaambila swebo tacili “inzya” kakuli ngu “peepe.” 19  Nkaambo Mwana wa Leza, Jesu Kristo, iwakakambaukwa akati kanu kwiinda mulindiswe, nkokuti kwiinda mulindime, Siluvano* a Timoteyo,+ tanaakaba “inzya” kakuli ngu “peepe,” pele “inzya” yaba “inzya” ncobeni mulinguwe. 20  Nkaambo nozivwula buti zisyomezyo zya Leza, zyaba “inzya” kwiinda mulinguwe.+ Aboobo kwiinda mulinguwe alimwi twaamba kuti “Ameni” kuli Leza+ kutegwa Leza apegwe bulemu kwiinda mulindiswe. 21  Pele ooyo uusinizya kuti nywebo andiswe tubalilwa kuli Kristo alimwi iwakatunanika ngu Leza.+ 22  Alimwi wabikka ciganto cakwe alindiswe+ akutupa cisinizyo cazintu ziboola kumbele,* nkokuti muuya wakwe,+ uuli mumyoyo yesu. 23  Lino Leza andijaye ikuti naa ndabeja kuti nconditanaboolela ku Korinto nkaambo kakuti tandiyandi kumumvwisya bubi. 24  Takuli kuti tuli basimalelo balusyomo lwanu pe,+ pele tuli basimilimonyoko kutegwa mukondwe, nkaambo muliimvwi nji akaambo kalusyomo lwanu.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “uutuyumya-yumya.”
Naa ambweni, “nzyomuzyi kale.”
Mu Chigiriki, “kusikila kumamanino.”
Naa ambweni, “kutegwa mugwasyigwe ziindi zyobilo.”
Alimwi wiitwa kuti Sila.
Naa “mali aakujatizya cintu (mali aacizuminano); cisinizyo (cisyomezyo) cazintu ziboola kumbele.”