1 Timoteyo 6:1-21

  • Bazike kabalemeka basimalelaabo (1, 2)

  • Bamayi bakubeja alimwi akuyandisya mali (3-10)

  • Malailile kumuntu wa Leza (11-16)

  • Amube bavwubi mumilimo mibotu (17-19)

  • Kocibamba kabotu eeco ncookapegwa (20, 21)

6  Boonse aabo bali mujoko lyabuzike abazumanane kubalemeka kapati basimalelaabo,+ kutegwa zina lya Leza akuyiisya kwakwe zitasampaulwi.+  Kunze lyaboobo, aabo ibajisi basimalelo ibasyomi tabeelede kubanyansya pe, akaambo kakuti mbabunyina. Muciindi caboobo, beelede kubeleka cakulisungula kapati nkaambo aabo bajana mpindu kumilimo yabo mibotu mbasyomi alimwi balayandwa. Kozumanana kuyiisya zintu eezyi akupa malailile aaya.  Ikuti naa muntu uuli woonse kayiisya njiisyo iimbi alimwi kataazumini malailile mabotu,*+ nkokuti aayo aazwa ku Mwami wesu Jesu Kristo alimwi katazizumini njiisyo zyeendelana akubelekela Leza cakulyaaba,+  muntu ooyo ulalitukumuna alimwi tamvwisyi cintu cili coonse.+ Lyoonse uyandisya buyo nkazi akukazyanya kujatikizya majwi.+ Eezyi zintu nzyezileta munyono, mazwanga, kubejekezyanya,* kuyeeyelana zintu zibyaabi,  kunyemezyanya lyoonse kujatikizya tukani tutayi koomoonga akati kabantu bali amizeezo iisofweede+ alimwi ibatacikwe kasimpe, ibayeeya kuti kubelekela Leza cakulyaaba nenzila yakujanina mpindu.+  Ncobeni, kuli mpindu mpati mukubelekela Leza cakulyaaba+ alimwi akukkutila azintu nzyotujisi.  Nkaambo kunyina ncotwakaletelezya munyika eeyi, alimwi kunyina ncotukonzya kubwezelezya kuzwa mulinjiyo.+  Aboobo twanoojisi cakulya azisani,* tunookkutila azintu eezyi.+  Pele aabo bakanzide kuvwuba banjila mumasunko alimwi balacegwa mukakole+ amuzisusi zinji zyabufwubafwuba alimwi ziletela macise eezyo zitola bantu mukunyonyooka akuloba.+ 10  Nkaambo kuyandisya mali ngomuyanda wamisyobo yoonse yazintu zibyaabi, eelyo kwiinda mukuba aluyandisisyo luli boobu bantu bamwi baleya kulusyomo alimwi baliyasaula koonse-koonse amacise manji.+ 11  Pele yebo omuntu wa Leza, kozitija zintu eezyi. Muciindi caboobo, koyandaulisya bululami, kubelekela Leza cakulyaaba, lusyomo, luyando, kuliyumya alimwi akubomba moyo.+ 12  Kolwana nkondo mbotu yalusyomo; jatisya buumi butamani oobo mbowakaitilwa alimwi akulyaambilila kabotu antangalala kujatikizya lusyomo ndojisi muli mbubo kumbele lyabakamboni banji. 13  Kumbele lya Leza, uubamba zintu zyoonse kuti kazili zyuumi, akumbele lya Kristo Jesu, ooyo kali kamboni iwakalyaambilila kabotu antangalala kumbele lya Ponto Pilato,+ ndikulailila 14  kuti utobele mulawo cakutaba akabala nokaba kampenda kusikila kukuyubunuka kwa Mwami wesu Jesu Kristo.+ 15  Ikuyubunuka ooku uyookutondezya aciindi cibikkidwe ooyo uukkomene alimwi Singuzu zinji uuli alikke. Walo ngo Mwami wabaabo beendelezya kabali bami a Simalelo wabaabo beendelezya kabali basimalelo,+ 16  ooyo alikke uutafwi,+ uukkala mumumuni uutaswenwi afwaafwi,+ ooyo uutanabonwa alimwi uutakonzyi kubonwa amuntu uuli woonse.+ Kulinguwe akube bulemu anguzu zitamani. Ameni. 17  Kobalailila aabo bavwubide mubweende bwazintu obuno* kuti kabatalisumpuli, akuti bulangizi bwabo butabi mulubono lutasyomeki pe,+ pele muli Leza, ooyo uutupa camoyo woonse zintu zyoonse nzyotukkomanina.+ 18  Ubaambile kuti kabacita zibotu, kababeleka milimo mibotu minji, kabalisungwide kupa camoyo woonse, kabalibambilide kwaabana zintu abamwi,+ 19  kabaliyobweda ntalisyo mbotu yaciindi cakumbele,+ ikutegwa bajatisye buumi bwini-bwini.+ 20  Timoteyo, kocibamba kabotu eeco ncookapegwa+ kuti ulanganye, akwaafwutatila makani aabufwubafwuba aasofwaazya zisalala alimwi akukazyanya kujatikizya ceeco caambwa cakubeja kuti “nduzyibo.”+ 21  Kwiinda mukutondezya kuti bajisi luzyibo luli boobo, ibamwi balufwutatila lusyomo. Luzyalo lwa Leza alube andinywe.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “aagwasya.”
Naa “kusampaulana.”
Naa “amwakukkala.” Mu Chigiriki, “azyakulivwumba.”
Naa “muciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.