1 Petro 2:1-25

  • Amuyandisye jwi (1-3)

  • Mabwe aapona abelesyegwa kuyaka ŋanda yakumuuya (4-10)

  • Kupona mbuli bamuzwakule munyika (11, 12)

  • Kulibombya ikweelede (13-25)

    • Kristo, ncitondezyo kulindiswe (21)

2  Aboobo amuleke bubi boonse,+ lweeno, kuupaupa ameso, munyono akuvwiya koonse.  Mbuli bavwanda bazyalwa lino-lino,+ amuyandisye mukupa uutavweledwe* cintu uuli mujwi lya Leza, kutegwa kwiinda mulinguwo mukomene mane kulufwutuko,+  kufwumbwa kuti mwalabila akujana kuti Mwami ngusiluzyalo.  Nomuboola kulinguwe, ibbwe lipona ilyakakakwa abantu,+ pele ilyakasalwa alimwi iliyandisi kuli Leza,+  nywebo mbomuli mabwe aapona mulayakwa kuba ŋanda yakumuuya+ kutegwa mube bapaizi basalala, ikuti kamutuula zipaizyo zyakumuuya+ zizuminwa kuli Leza kwiinda muli Jesu Kristo.+  Nkaambo mu Magwalo kwaambwa kuti: “Amubone! Ndibikka bbwe lisalidwe mu Ziyoni, ibbwe lyantalisyo lyakukkona liyandisi, alimwi kunyina muntu uusyoma ndilyo uuyootyompwa pe.”*+  Aboobo, nkuuli ndinywe nkwali muntu uuyandika kapati, nkaambo muli basyomi; pele kulibaabo batasyomi, “ibbwe ndibakakaka bayaki+ lyaba bbwe liyandika kapati lyakukkona”*+  alimwi lyaba “bbwe lilebya alimwi amwala uupa kuwa.”+ Balalebwa akaambo kakuti tabaswiilili jwi. Aaya ngamamanino aabalindila bantu bali boobu.  Pele nywebo muli “musyobo uusalidwe, ibapaizi bami, cisi cisalala,+ iciinga ca Leza cilibedelede,+ kutegwa mwaambilizye koonse-koonse bulemu”*+ bwayooyo wakamwiita kuzwa mumudima akumunjizya mumumuni wakwe uutaliboteli.+ 10  Nkaambo kuli nomwatakali ciinga, pele lino muli ciinga ca Leza;+ kuli nomwatakali kufwidwa luse, pele lino mwafwidwa luse.+ 11  Nobayandwa, mbomuli bamuzwakule abeenzu batakkalilili,+ ndimukulwaizya kuti muzumanane kulilesya kuzisusi zyanyama+ eezyo zimulwana.*+ 12  Amuzumanane kulilemeka kabotu akati kabantu bamasi,+ ikutegwa nobamutamikizya kuti muli basizibi, balibonene milimo yanu mibotu+ eelyo akaambo kaceeco, bakamulemeke Leza mubuzuba bwakwe bwakulingula. 13  Akaambo ka Mwami amulibombye kububambe boonse bwabantu,+ kufwumbwa naa nkuumwami+ mbwali mupati 14  naa nkuubeendelezi mbobali baabo bakatumwa anguwe kuti basubule basizibi akulumbaizya baabo bacita zibotu.+ 15  Nkaambo kuyanda kwa Leza nkwakuti kwiinda mukucita zibotu, mukaumuzye bantu bafwubafwuba baambaula makani aabufwubafwuba.+ 16  Amube mbuli bantu baangulukide,+ pele lwaanguluko lwanu mutaluciti kuba civwumbyo cabubi pe,+ pele mbuli bazike ba Leza.+ 17  Amubalemeke bantu bamisyobo yoonse,+ amube aluyando kuciinga coonse cabakwesu,+ amuyoowe Leza,+ amumulemeke mwami.+ 18  Babelesi abalibombye kuli basimalelaabo akubapa bulemu boonse buyandika,+ ikutali buyo kuli baabo babotu alimwi balomene pe, pele alimwi akuli baabo ibakatazya kukkomanisya. 19  Nkaambo ncibotu ikuti umwi waliyumya mumakatazyo* akupenga kakunyina kaambo akaambo kamanjezyeezya aakwe kuli Leza.+ 20  Nkaambo ino nimpindu nzi njomujana ikuti mwaliyumya nomuumwa akaambo kakubisya?+ Pele ikuti mwaliyumya nomupenga akaambo kakucita zibotu, eeci ncintu cibotu kuli Leza.+ 21  Mubwini mwakaitilwa bukkale oobu, nkaambo naba Kristo lwakwe wakapenga akaambo kandinywe,+ akumusiila citondezyo kutegwa mwiitobelesye mikondo yakwe.+ 22  Tanaakacita cibi,+ alimwi kunyina lweeno lwakajanwa mukanwa lyakwe.+ 23  Naakali kutukilwa,*+ kunyina naakatalika kutukila awalo.+ Naakali kupenga,+ kunyina naakatalika kukonga bantu pe, pele wakalyaaba mumaanza aayooyo uubeteka+ cabululami. 24  Walo mwini wakabweza zibi zyesu+ mumubili wakwe aacisamu,+ kutegwa tufwe* kuzibi akupona kubululami. Alimwi “kwiinda muzilonda zyakwe mwakaponesyegwa.”+ 25  Nkaambo mwakali mbuli mbelele ziyaabusweeka,+ pele lino mwapilukila kumweembezi+ amulangizi wabuumi bwanu.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “wini-wini.”
Mu Chigiriki, “uyakuusyigwa nsoni.”
Mu Chigiriki, “lyaba mutwe wakukkona.”
Nkokuti, ibube alimwi amilimo yakwe iitembaulika.
Naa “zilwana buumi bwanu.”
Naa “mumause.”
Naa “kusampaulwa.”
Naa “twaangununwe.”