1 Makani 16:1-43

  • Bbokesi lyabikkwa mutente (1-6)

  • Lwiimbo lwa Davida lwakulumba (7-36)

    • “Jehova waba Mwami!” (31)

  • Mulimo wakubelekela ku Bbokesi (37-43)

16  Aboobo bakalileta Bbokesi lya Leza mwini-mwini akulibikka mutente eelyo Davida ndyaakaliimikila;+ kumane bakatuula zituuzyo zyuumpwa azipaizyo zyalumvwano kubusyu bwa Leza mwini-mwini.+  Lino Davida naakamanizya kutuula zituuzyo zyuumpwa+ azipaizyo zyalumvwano,+ wakabalongezya bantu muzina lya Jehova.  Alimwi wakapa nkamu yoonse yabana Israyeli, baalumi abamakaintu, umwi aumwi cinkwa cibulungene, cibbuubbu camicelo yamakunka acibbuubbu camisaansa miyumu.  Mpoonya wakasala ba Levi bamwi kuti babelekele kumbele lya Bbokesi lya Jehova,+ kuti kabamulemeka,* kabamulumba alimwi akumutembaula Jehova Leza wa Israyeli.  Asafu+ wakali silutwe, iwakali kumutobela ngu Zekariya; mpoonya Jeieli, Semiramoti, Jehieli, Matitiya, Eliabu, Benaya, Obedi-edomu a Jeieli,+ bakali kulizya tuntimbwa azibelesyo zimbi zyakwiimbya;+ Asafu wakali kulizya miyuwa,+  Benaya a Jahazieli bapaizi bakali kulizya myeembo lyoonse kumbele lyabbokesi lyacizuminano ca Leza mwini-mwini.  Mubuzuba oobo Davida wakalemba nyimbo yakulumba Jehova yakusaanguna eeyo njaakapa Asafu+ kuti aimbe abanabokwabo yakuti:  “Amumulumbe Jehova,+ amwiite zina lyakwe,Amwaambilizye milimo yakwe akati kabantu!+  Amumwiimbile, amwiimbe nyimbo+ zyakumutembaula,Amuzinzibale kuyeeya* milimo yakwe yoonse iigambya.+ 10  Amulidunde muzina lyakwe lisalala.+ Aikondwe myoyo yabaabo bayandaula Jehova.+ 11  Amuyandaule Jehova+ anguzu zyakwe. Amuyandaule busyu bwakwe+ ciindi coonse. 12  Amuyeeye milimo yakwe iigambya njaakacita,+Imaleele aakwe ambeta zyakazwa kumulomo wakwe, 13  Nywebo nolunyungu* lwa Israyeli mubelesi wakwe,+Nywebo nobana ba Jakobo, nobantu bakwe basalidwe.+ 14  Ngu Jehova Leza wesu.+ Imbeta zyakwe zili munyika yoonse.+ 15  Amuyeeye cizuminano cakwe lyoonse mane kukabe kutamani,Cisyomezyo ncaakasyomezya,* kumazyalani aali cuulu,+ 16  Cizuminano ncaakapangana a Abrahamu,+Acikonke ncaakakonka kuli Izaka,+ 17  Eeco ncaakapanga kuti cibe mulawo kuli Jakobo+Akuti cibe cizuminano citamani kuli Israyeli, 18  Naakati, ‘Ndiyoomupa nyika ya Kanana+Kuti ibe caabilo calukono lwanu.’+ 19  Wakaamba boobo nomwakacili mweelwe musyoonto,Inzya, nomwakali basyoonto kapati, alimwi anomwakali bamuzwamasi mucisi.+ 20  Bakatuntulika kuzwa mucisi cimwi acimwi,Kuzwa mubwami bumwi akuya kubantu bambi.+ 21  Tanaakazumizya muntu uuli woonse kubapenzya,+Pele wakasinsa bami akaambo kambabo,+ 22  Kaamba kuti: ‘Mutasoli kubaguma bananike bangu,Alimwi mutabacitili cintu cibi basinsimi bangu.’+ 23  Amumwiimbile Jehova, nonyika yoonse! Amwaambilizye lufwutuko lwakwe buzuba abuzuba!+ 24  Amwaambilizye bulemu bwakwe akati kamasi,Amilimo yakwe iigambya akati kabantu boonse. 25  Nkaambo Jehova mupati alimwi weelede kutembaulwa kapati. Ulayoosya kapati kwiinda baleza bambi boonse.+ 26  Baleza boonse babantu mbaaleza babuyo,+Pele Jehova ngonguwe wakalenga majulu.+ 27  Bulemu abweebesi zili kumbele lyakwe;+Inguzu akukondwa zili mubusena bwakwe mwakkala.+ 28  Amumupe Jehova izimweelede, nywebo nomikwasyi yabantu,Amumupe Jehova izimweelede akaambo kabulemu anguzu zyakwe.+ 29  Amupe Jehova bulemu ibweelede zina lyakwe;+Amulete cipego akuboola kubusyu bwakwe.+ Amumukotamine* Jehova kamusamide zisani zisalala izyeebeka.*+ 30  Amukankame kumbele lyakwe, nonyika yoonse! Nyika ilisitikide; tiikonzyi kuzungaanizyigwa pe.+ 31  Majulu aasekelele, ayalo nyika aikondwe;+Amwaambilizye akati kamasi kuti: ‘Jehova waba Mwami!’+ 32  Lwizi aluvwuume antoomwe azyoonse izili mulindulo;Syokwe alikondwe azyoonse zili mumo. 33  Aalo masamu oonse aamusyokwe aaimbe cakukondwa kumbele lya Jehova,Nkaambo ulaboola* kuzoobeteka nyika. 34  Amumulumbe Jehova, nkaambo mubotu;+Luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani.+ 35  Amwaambe kuti, ‘Kotufwutula O Leza walufwutuko lwesu,+Kotuyobolola akutuvwuna kuzwa kumasi,Kutegwa tulumbaizye zina lyako lisalala+Akuti tusekelele notukutembaula.+ 36  Aatembaulwe Jehova, Leza wa IsrayeliLyoonse alyoonse mane kukabe kutamani.’”* Eelyo bantu boonse bakaamba kuti, “Ameni!”* akutembaula Jehova. 37  Mpoonya Davida wakasiya Asafu+ abanabokwabo kuti kababelekela ku Bbokesi lyacizuminano+ ca Jehova lyoonse kweelana azyakali kuyandika buzuba abuzuba.+ 38  Obedi-edomu abanabokwabo ibali 68, Obedi-edomu imwana wa Jedutuni a Hosa bakali balindizi bamilyango; 39  Zadoki+ mupaizi abapaizinyina bakali kubelekela kumbele lyatente lya Jehova lyakukombela abusena bwamujulu bwakukombela ibwakali ku Gibeoni,+ 40  kuti kabatuula zituuzyo zyuumpwa kuli Jehova acipaililo cazituuzyo zyuumpwa lyoonse, mafwumofwumo akumangolezya alimwi akucita zyoonse zilembedwe mu Mulawo wa Jehova nzyaakalailila bana Israyeli.+ 41  Antoomwe ambabo kwakali Hemani a Jedutuni+ abaalumi bamwi aabo ibakasalwa kuti kabalumba Jehova+ nkaambo “luyando lwakwe lutamani nkoluli lyoonse mane kukabe kutamani”;+ 42  Hemani+ a Jedutuni mbabakali kulizya myeembo amiyuwa azibelesyo zyakwiimbya nyimbo zyakutembaula* Leza mwini-mwini; bana ba Jedutuni+ bakali balindizi baamulyango. 43  Mpoonya bantu boonse bakaunka umwi aumwi kuŋanda yakwe, eelyo awalo Davida wakaunka kuŋanda kuyoolongezya mukwasyi wakwe.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chihebrayo, “kabamuyeeya.”
Naa ambweni, “Amwaambilizye.”
Naa “nobaluzubo.”
Mu Chihebrayo, “Jwi ndyaakalailila.”
Naa “Amumukombe.”
Naa ambweni, “akaambo kabweebesi bwabusalali bwakwe.”
Naa “waboola.”
Naa “Kuzwa lili alili mane kukabe kutamani.”
Naa “Akube boobo!”
Naa “azibelesyo zyakwiimbya nyimbo zya.”