1 Batesalonika 5:1-28

  • Kusika kwabuzuba bwa Jehova (1-5)

    • “Luumuno akuliiba!” (3)

  • Amupakamane, amubatame (6-11)

  • Malailile (12-24)

  • Kwaanzya kwamamanino (25-28)

5  Lino kujatikizya ziindi amazuba noziyoocitika eezyi bakwesu, tamweelede kulembelwa cintu cili coonse pe.  Nkaambo nywebo nobeni mulizyi kabotu kuti buzuba+ bwa Jehova* buyoosika mbubonya mbwasika mubbi imasiku.+  Kufwumbwa leelyo nobanikwaamba kuti, “Luumuno akuliiba!” Mpoonya cakutayeeyela lunyonyooko luyoobasikila cakufwambaana+ mbubonya mbuli kumyongwa kwamukaintu uumitide nayanda kutumbuka, eelyo tabakafwutuki abuniini pe.  Pele nywebo bakwesu, tamuli mumudima pe, kuti buzuba oobo bukamusikile cakutayeeyela mbuli mbobukonzya kusikila babbi,  nkaambo nywebo nyoonse muli bana bamumuni alimwi abana basyikati.+ Tatuli bamasiku naa bamudima pe.+  Aboobo tutooni mbuli mbobacita bamwi,+ pele atupakamane+ akubatama.+  Nkaambo aabo iboona, boona masiku, abaabo bakolwa, bakolwa masiku.+  Pele swebo tobasyikati atubatame, alimwi atusame cilikwabilizyo cakucamba calusyomo aluyando alimwi abulangizi bwalufwutuko kabuli mbuli cimpoompo+  nkaambo Leza tanaakatusalila bukali bwakwe pe, pele wakatusalila kuti tukajane lufwutuko+ kwiinda mu Mwami wesu Jesu Kristo. 10  Wakatufwida+ kutegwa kufwumbwa naa tulalanga naa tuloona,* tweelede kupona antoomwe anguwe.+ 11  Aboobo, amuzumanane kukulwaizyanya* akuyakana umwi amweenzinyina,+ mbubonya mbomucita lino. 12  Lino bakwesu tumulomba kuti, kamubalemeka aabo ibabeleka canguzu akati kanu alimwi ibamweendelezya mu Mwami akumupa lulayo; 13  akubalemeka kapati muluyando akaambo kamulimo ngobacita.+ Amukkale muluumuno umwi amweenzinyina.+ 14  Pele alimwi bakwesu tumukulwaizya kuti, amubacenjezye* aabo bapilingene,+ amubaumbulizye aabo ibatyompedwe mumoyo, amubagwasye aabo ibatajisi nguzu, akubakkazikila moyo bantu boonse.+ 15  Amubone kuti kutabi muntu naba omwe uupilusya cibi kumuntu uuli woonse,+ pele lyoonse amusungwaale kucita zibotu kubeenzinyoko alimwi akubantu boonse.+ 16  Amukondwe lyoonse.+ 17  Amupaile cakutaleka.+ 18  Amulumbe kujatikizya zintu zyoonse.+ Oobu Leza mbwayanda kuti kamucita muli Kristo Jesu. 19  Mutazimi mulilo wamuuya.+ 20  Mutasampauli majwi aabusinsimi.+ 21  Amusinizye zintu zyoonse;+ amukakatile kucintu cibotu. 22  Amuzitantamuke zibi zyamusyobo uuli woonse.+ 23  Lino Leza waluumuno mwini amusalazye cakumaninina. Alimwi muuya, buumi amubili wanu bakwesu, izizulide mumbazu zyoonse, aziyobolwe kazinyina kampenda kuciindi cakubako kwa Mwami wesu Jesu Kristo.+ 24  Ooyo uumwiita ulasyomeka, alimwi ncobeni uyoocita oobo. 25  Bakwesu, amuzumanane kutupailila.+ 26  Amubaanzye bakwesu boonse akumyontana kusalala. 27  Ndamukomba muzina lya Mwami kuti lugwalo oolu lubalwe kubakwesu boonse.+ 28  Iluzyalo lwa Mwami wesu Jesu Kristo alube andinywe.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “koona mulufwu.”
Naa “kuumbulizyanya.”
Naa “amubalaye.”