1 Bakorinto 8:1-13

  • Kujatikizya zyakulya zituulwa kumituni (1-13)

    • Swebo tujisi buyo Leza omwe (5, 6)

8  Lino kujatikizya zyakulya izituulwa kumituni:+ Tulizyi kuti toonse tulijisi luzyibo.+ Luzyibo lupa kulisumpula, pele iluyando lulayaka.+  Ikuti umwi uyeeya kuti ulicizyi cintu cimwi, tanacizyiba kabotu pe kweelana ambwayelede kucizyiba.  Pele ikuti umwi kamuyanda Leza, ooyu ulizyibidwe anguwe.  Lino ikujatikizya kulya zyakulya zituulwa kumituni, tulizyi kuti mutuni kunyina mboubede+ munyika, akuti kuli buyo Leza mwini-mwini omwe.+  Nkaambo nokuba kuti nkobali aabo baambwa kuti baleza, kufwumbwa naa nkuujulu naa mpaanyika,+ mbubonya mbokuli “baleza” banji “abami” banji,  kulindiswe kuli buyo Leza omwe+ Taateesu,+ ooyo wakalenga zintu zyoonse alimwi swebo ngotuponena;+ alimwi kuli buyo Mwami omwe, Jesu Kristo, ooyo wakabelesyegwa kulenga zintu zyoonse+ akuti aswebo tulengwe.  Nokuba boobo, tabali bantu boonse balujisi luzyibo oolu pe.+ Pele bamwi, akaambo kakuti bakali kutola lubazu muzintu zijatikizya mituni, nobalya cakulya babona mbuli kuti cakulya eeco capaizyigwa mituni,+ alimwi akaambo kakuti manjezyeezya aabo taasimide, alasofwaala.+  Pele cakulya tacikatupi kuswena afwaafwi a Leza;+ ikuti naa katutalyi, kunyina bubi, alimwi ikuti naa katulya, kunyina mbocitugwasya.+  Pele amucenjele lyoonse kuti lwaanguluko ndomujisi lwakulisalila lutabi cilebyo kuli baabo batajisi nguzu.+ 10  Nkaambo ikuti naa umwi wakubona yebo oojisi luzyibo kokkede akulya cakulya mutempele lyamituni, sena manjezyeezya aamuntu ooyo uutasimide taakoomukulwaizya kutalika kulya zyakulya zituulwa kumituni? 11  Aboobo, kwiinda muluzyibo lwako, imuntu ooyo uutasimide ulanyonyoonwa, imunyoko ooyo ngwaakafwida Kristo.+ 12  Ciindi nomubisyila ibanyoko munzila eeyi akunyonganya manjezyeezya aabo aatasimide,+ mubisizya Kristo. 13  Nkakaambo kaako ikuti naa ncondilya cimupa kulebwa mukwesu, nkokuti tandikailyi kabili nyama pe, kutegwa nditalebyi mukwesu.+

Bupanduluzi buyungizyidwe