1 Bakorinto 7:1-40

  • Lulayo kubantu batakwete naa kukwatwa alimwi abaabo bakwete naa bakwetwe (1-16)

  • Amuzumanane abukkale mbomwakajisi nomwakaitwa (17-24)

  • Batakwete, batakwetwe alimwi abamukabafwu (25-40)

    • Bubotu bwakutakwata naa kutakwatwa (32-35)

    • Amukwate naa kukwatwa “buyo mu Mwami” (39)

7  Lino ikujatikizya makani ngomwakalemba, cili kabotu kuti mwaalumi atagumi* mukaintu pe;  pele akaambo kakuvwula kwabwaamu,* mwaalumi umwi aumwi abe amukaintu wakwe uumugeme+ alimwi mukaintu umwi aumwi abe amulumaakwe uumugeme.+  Imulumi ape mukaintu wakwe zyeelede, awalo mukaintu acite mbubonya kumulumaakwe.+  Imukaintu tajisi nguzu kujatikizya mubili wakwe, pele mulumaakwe nguujisi; mbubonya buyo awalo mulumi tajisi nguzu kujatikizya mubili wakwe, pele mukaintu wakwe nguujisi.  Mutaimani pe, ccita buyo kuti mwazuminizyanya kucita boobo kwaciindi cibikkidwe, kutegwa mwaabe ciindi canu kumupailo, mpoonya amuswaangane alimwi ikutegwa Saatani atazumanani kumusunka akaambo kakutalilesya kwanu.  Pele ndaamba boobu ikumulailila buyo, ikutali kuti mulawo buya pe.  Pele ndilombozya kuti kubota baalumi boonse nobali mbuli ndime. Nokuba boobo, umwi aumwi ujisi cipego cakwe cimugeme+ kuzwa kuli Leza, umwi munzila eeyi, umwi munzila imbi.  Lino ndaambila baabo batakwete naa batakwetwe alimwi abamukabafwu kuti inga cainda kubota ikuti bazumanana kuba mbuli mbondibede.+  Pele ikuti kabatakonzyi kulilesya, abakwate naa kukwatwa, nkaambo cilainda kubota kukwata naa kukwatwa ikwiinda kufwa luunyaunya.+ 10  Kubantu bakwetene ndipa malailile aaya, nokuba boobo tandili ndime pe pele Mwami, kuti mukaintu teelede kwaandaana amulumaakwe.+ 11  Pele ikuti naa waandaana anguwe, atakwatwi pe, ikuti kakutali boobo apilukile akuyanzana amulumaakwe; awalo mulumi teelede kusiya mukaintu wakwe pe.+ 12  Pele kuli bamwi mebo lwangu, inzya mebo ikutali Mwami+ ndaamba kuti: Ikuti mukwesu umwi kajisi mukaintu uutasyomi, pele mukaintu ooyo kalisungwide kukkala anguwe, atamusiyi pe; 13  alimwi ikuti mukaintu kajisi mulumi uutasyomi, pele kalisungwide kukkala anguwe, atamusiyi pe mulumaakwe. 14  Nkaambo mulumi uutasyomi ulasalazyigwa akaambo kamukaintu wakwe, awalo mukaintu uutasyomi ulasalazyigwa akaambo kamukwesu; nikwatali boobo bana banu nobasofweede, pele lino balasalala. 15  Pele ikuti uutasyomi wayanda kusiya mweenzinyina,* kaya; imukwesu naa mucizyi taangidwe mubukkale buli boobo, pele nywebo Leza wamwiita kuluumuno.+ 16  Nkaambo omukaintu, sena tozyi kuti ambweni inga wafwutula mulumaako?+ Naa yebo omulumi, sena tozyi kuti ambweni inga wafwutula mukaintu wako? 17  Nokuba boobo, umwi aumwi akkale kweelana acaabilo Jehova* ncaakamupa, akweenda mbubonya Leza mbwaakamwiita.+ Oobo mbondilailila mumbungano zyoonse. 18  Sena kuli muntu wakaitwa kapalwidwe?+ Atalitondezyi mbuli kuti tapalwidwe pe. Sena kuli muntu wakaitwa katapalwidwe? Atapalulwi pe.+ 19  Kupalulwa taaku ncokwaamba, akwalo kutapalulwa taaku ncokwaamba;+ pele icipati nkutobela milawo ya Leza.+ 20  Kufwumbwa bukkale umwi aumwi mwaakabede naakaitwa, azumanane mubukkale oobo.+ 21  Sena wakali muzike nowakaitwa? Citakupi kulibilika eeco pe;+ pele ikuti naa kocikonzya kwaanguluka, acikubede coolwe eeco. 22  Nkaambo kufwumbwa muntu iwakaitwa mu Mwami kali muzike, lino muntu wa Mwami waangulukide;+ mbubonya buyo kufwumbwa iwakaitwa kaangulukide, lino muzike wa Kristo. 23  Mwakaulwa amuulo waatala;+ amuleke kuba bazike babantu. 24  Kufwumbwa bukkale umwi aumwi mwaakabede naakaitwa bakwesu, azumanane mubukkale oobo kumbele lya Leza. 25  Lino kujatikizya banakalindu,* tandijisi mulawo uuzwa ku Mwami pe, pele ndipa muzeezo wangu+ mbondili yooyo Mwami ngwaakafwida luse kutegwa ndibe muntu uusyomeka. 26  Aboobo akaambo kabuyumuyumu buliko lino, ndiyeeya kuti cilainda kubota kuti muntu azumanane buyo mbubonya mbuli mbwabede lino. 27  Sena ulaangidwe kumukaintu? Koleka kuyandaula kwaanguluka.+ Sena ulaangulukide kumukaintu? Koleka kuyandaula mukaintu. 28  Pele nokuba kuti wakwata, tociti cibi pe. Alimwi ikuti nakalindu wakwatwa, taciti cibi pe. Nokuba boobo, aabo bakwatana banoojisi mapenzi mumibili yabo. Pele mebo ndisola kumukwabilila. 29  Kunze lyaboobo, bakwesu ndimwaambila kuti ciindi casyaala caceya.+ Kuzwa lino aabo bajisi bamakaintu babe mbuli kuti tabajisi, 30  aabo balila babe mbuli kuti tabalili, aabo bakondwa babe mbuli batakondwi, aabo baula babe mbuli batajisi zintu, 31  aabo babelesya nyika, babe baabo bataibelesyi cakumaninina; nkaambo izintu zicitika munyika eeyi ziyaabucinca. 32  Ncobeni ndiyanda kuti mutabi bantu balibilika. Mwaalumi uutakwete ulisungweede kujatikizya zintu zya Mwami, nkokuti mbwanga wakkomanisya Mwami. 33  Pele mwaalumi uukwete ulisungweede kujatikizya zintu zyamunyika,+ nkokuti mbwanga wakkomanisya mukaintu wakwe, 34  aboobo ujata maankamaanka. Alimwi mukaintu uutakwetwe alimwi anakalindu balisungweede kujatikizya zintu zya Mwami,+ nkokuti kutegwa kabasalala kumubili akumuuya. Pele mukaintu uukwetwe ulisungweede kujatikizya zintu zyamunyika, nkokuti mbwanga wakkomanisya mulumaakwe. 35  Pele ndimwaambila makani aaya kutegwa mugwasyigwe, ikutali kuti ndiyanda kumulesya* pe, pele ndiyanda kuti muzyibe cintu ceelede alimwi eeco icaamba kubelekela Mwami lyoonse kakunyina kunyonganizyigwa. 36  Pele ikuti umwi wabona kuti camwaalila kukkala buyo katakwete,* alimwi ikuti kali wainda kale aciimo cakukubuka, nkokuti mboobu mboceelede kuba: Kacita eeco ncayanda; tabisyide pe. Abakwate.+ 37  Pele ikuti umwi kakkalikene mumoyo wakwe, alimwi takatazyigwi, pele ulijisi nguzu zyakweendelezya mizeezo yakwe alimwi ulisinizyide mumoyo wakwe kuti ulakutobela kusala kwakwe ooku kwakuti azumanane katakwete,* ulacita kabotu.+ 38  Mbubonya buyo kufwumbwa uukwata* ucita kabotu, pele kufwumbwa uutakwati ucita kabotu kwiinda.+ 39  Imukaintu ulaangidwe kufwumbwa kuti mulumaakwe kacipona.+ Pele ikuti mulumaakwe woona mulufwu, ulaangulukide kukwatwa kumuntu uuli woonse ngwayanda, pele buyo mu Mwami.+ 40  Pele mebo ndibona kuti unookkomene kapati ikuti wakkala buyo mbubonya mbwabede; alimwi ndiyeeya kuti andime ndilijisi muuya wa Leza.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Nkokuti, koonana.
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, por·neiʹa. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “kwaandaana amweenzinyina.”
Naa “aabo batanakwete naa kukwatwa.”
Mu Chigiriki, “kumunjizya mukooze.”
Naa “kuti uyeeya kuti talilemeki kabotu abunakalindu bwakwe.”
Naa “azumanane kali nakalindu.”
Naa “uupa bunakalindu bwakwe mucikwati.”