1 Bakorinto 6:1-20

  • Bakwesu Banakristo batolana kunkuta (1-8)

  • Aabo batakanjili mu Bwami (9-11)

  • Amumulemeke Leza mumibili yanu (12-20)

    • “Amubutije bwaamu!” (18)

6  Umwi akati kanu najisi kaambo kumweenzinyina,+ nkaambo nzi ncaunka kunkuta kubantu bataluleme, muciindi cakuunka kubasalali?  Naa sena tamuzyi kuti basalali bayakwiibeteka nyika?+ Lino ikuti naa nywebo muyakwiibeteka nyika, sena tamweeleli kubeteka twaambo tuniini kapati?  Sena tamuzyi kuti tuyoobeteka bangelo?+ Aboobo sena tatweeleli kubeteka makani aamubuumi oobu?  Aboobo ikuti kamujisi makani aamubuumi oobu aayelede kubetekwa,+ sena mbantu basampaulwa mumbungano mbomubikka kuba babetesi?  Ndaamba boobu kutegwa ndimuusye nsoni. Sena masimpe kuti kunyina musongo naba omwe akati kanu uukonzya kubeteka makani akati kababunyina?  Muciindi caboobo, mukwesu utola munyina kunkuta, kubantu ibatasyomi!  Masimpe, eeci ncomutolana kunkuta caamba kuti mwazundwa kale cakumaninina. Nkaambo nzi ncomutalekeli buyo kuti mubisyilwe ndinywe?+ Nkaambo nzi ncomutalekeli buyo kuti nywebo lwanu muuninwe?  Pele muciindi caboobo, mulabisya akuunina, alimwi aabo mbomucitila boobo mbanabokwanu.  Sena tamuzyi kuti bantu bataluleme tabakanjili mu* Bwami bwa Leza?+ Mutalyeeni pe.* Basibwaamu,*+ basikukomba mituni,+ basimamambe,+ baalumi boonwa abaaluminyina,+ baalumi boona baaluminyina,+ 10  babbi, basyaacivwulemwangu,+ bakolwi,+ basimatusi alimwi azigwebenga, tabakanjili mu* Bwami bwa Leza.+ 11  Lino oobo mbobakabede bamwi akati kanu. Pele nywebo mwakasanzyigwa;+ mwakasalazyigwa;+ mwakaambwa kuti muli balulami+ muzina lya Mwami wesu Jesu Kristo amumuuya wa Leza wesu. 12  Zintu zyoonse zilizumizyidwe kulindime, pele tazili zintu zyoonse zilaampindu.+ Zintu zyoonse zilizumizyidwe kulindime, pele tandikalekeli cintu cili coonse kundeendelezya. 13  Izyakulya zyakapangilwa da, alyalo da lyakapangilwa zyakulya, pele Leza uyoonyonyoona zyoonse zyobilo ida azyakulya.+ Lino mubili tauli wabwaamu* pe, pele ngwa Mwami,+ alimwi Mwami ngomukamwini mubili. 14  Pele Leza wakamubusya Mwami+ alimwi andiswe uyootubusya kuzwa kulufwu+ kwiinda munguzu zyakwe.+ 15  Sena tamuzyi kuti mibili yanu nzizo zya Kristo?+ Aboobo sena ndibweze zizo zya Kristo akuziswaanganya kumuvwuule? Peepe! 16  Sena tamuzyi kuti kufwumbwa ooyo uuliswaanganya kumuvwuule uba mubili omwe anguwe? Nkaambo Leza waamba kuti, “aaba bobilo bayooba mubili omwe.”+ 17  Pele kufwumbwa ooyo uuswaangene a Mwami waba omwe anguwe kumuuya.+ 18  Amubutije bwaamu!* Cibi+ cimbi cili coonse muntu ncanga wacita cili kunze aamubili wakwe, pele kufwumbwa ooyo uucita bwaamu ubisizya mubili wakwe mwini.+ 19  Sena tamuzyi kuti mubili wanu nditempele+ lyamuuya uusalala ngomujisi kuzwa kuli Leza?+ Alimwi buumi mbomujisi tabuli bwanu nobeni pe,+ 20  nkaambo mwakaulwa amuulo waatala.+ Aboobo ziyume zitete,+ amumulemeke Leza mumibili yanu.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiriki, “tabakabukoni.”
Naa “Mutacengwi pe.”
Amubone Bupanduluzi Bwamabala, “Koonana ikutali kwamumulawo.”
Mu Chigiriki, “tabakabukoni.”
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, por·neiʹa. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “koonana ikutali kwamumulawo.” Mu Chigiriki, por·neiʹa. Amubone Bupanduluzi Bwamabala.