1 Bakorinto 3:1-23

  • Bana Korinto bacisololelwa azisusi zyanyama (1-4)

  • Leza nguukomezya (5-9)

    • Basimilimonyina a Leza (9)

  • Amuyake azintu zitakonzyi kupya amulilo (10-15)

  • Nywebo muli tempele lya Leza (16, 17)

  • Busongo bwanyika mbufwubafwuba kuli Leza (18-23)

3  Aboobo bakwesu, tiindakacikonzya kukanana andinywe mbubonya mbobaambilwa aabo basololelwa amuuya wa Leza,+ pele mbuli baabo basololelwa azisusi zyanyama, mbuli bavwanda+ muli Kristo.  Ndakamupa mukupa, ikutali cakulya ciyumu, nkaambo tiimwakaningasima. Alimwi noliba lino, tamunasima pe,+  nkaambo mucisololelwa azisusi zyanyama.+ Mbwaanga kucili munyono alimwi akutamvwana akati kanu, sena tamusololelwi azisusi zyanyama+ alimwi akweenda mbuli mbobeenda bantu munyika?  Nkaambo ikuti umwi kaamba kuti, “Mebo ndili wa Paulo,” pele umbi kati, “Mebo ndili wa Apolo,”+ sena tamuciti mbuli bantu buyo?  Aboobo ino Apolo nguni? Inzya, ino Paulo nguni? Mbabelesi+ buyo ibakamugwasya kuba basyomi, mbubonya Mwami mbwaakapa umwi aumwi mulimo.  Mebo ndakasyanga,+ Apolo wakatilila,+ pele Leza nguwakali kukomezya,  aboobo ooyo uusyanga naba yooyo uutilila kunyina mbwabede pe, pele Leza uukomezya.+  Lino ooyo uusyanga ayooyo uutilila mbamwi,* pele muntu aumwi uyoopegwa bulumbu bwakwe kweelana amulimo wakwe.+  Nkaambo tuli basimilimonyina a Leza. Nywebo nobantu muli muunda wa Leza uulimwa, iŋanda ya Leza.+ 10  Kweelana aluzyalo lwa Leza ndundakapegwa, ndakabamba ntalisyo+ mbuli muyaki mupati imusongo,* pele umwi muntu ulayaka alinjiyo. Pele umwi aumwi abikkile maano mbwayaka alinjiyo. 11  Nkaambo kunyina muntu uukonzya kubamba ntalisyo iimbi iili yoonse kunze lyayeeyo iibambidwe kale, nkokuti Jesu Kristo.+ 12  Lino ikuti umwi nayaka antalisyo eeyo wabelesya ngolida naa nsiliva naa mabwe mayandisi eelyo umwi wabelesya zisamu naa bwizu naa makuba, 13  imulimo waumwi aumwi uyoolibonya bwini mboubede, nkaambo buzuba bwamasunko buyakuutondezya antangalala, nkaambo uyooyubununwa amulilo,+ alimwi mulilo wini uyootondezya mbuubede mulimo waumwi aumwi. 14  Ikuti mulimo wakuyaka ngwaacita umwi antalisyo eeyo wasyaala, muntu ooyo uyootambula bulumbu; 15  ikuti mulimo waumwi wapya, muntu ooyo uyoosweekelwa, pele walo kumugama uyoofwutulwa; pele, ikuti naa wafwutulwa, uyooba mbuli muntu wakwempwa mumulilo. 16  Sena tamuzyi kuti nywebo muli tempele lya Leza,+ akuti muuya wa Leza ukkala mulindinywe?+ 17  Ikuti muntu wanyonyoona tempele lya Leza, Leza uyoomunyonyoona muntu ooyo; nkaambo tempele lya Leza lilasalala, alimwi nywebo ndendinywe tempele eelyo.+ 18  Kutabi muntu uulyeena pe: Ikuti umwi akati kanu kayeeya kuti musongo mubweende bwazintu obuno,* aabe mufwubafwuba, ikutegwa abe musongo. 19  Nkaambo busongo bwanyika eeyi mbufwubafwuba kuli Leza, nkaambo kulilembedwe kuti: “Ulabajata basongo mubucenjezu bwabo beni.”+ 20  Alimwi kulilembedwe kuti: “Jehova* ulizyi kuti mizeezo yabantu basongo njabuyo.”+ 21  Aboobo kutabi muntu uulidundila bantu; nkaambo zintu zyoonse nzizyanu, 22  abe Paulo naa Apolo naa Kefasi*+ naa nyika naa buumi naa lufwu noziba zintu ziliko lino naa iziciboola, zintu zyoonse nzizyanu; 23  pele nywebo muli ba Kristo;+ awalo Kristo nguwa Leza.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “bajisi makanze omwe.”
Naa “sikweendelezya milimo musongo.”
Naa “muciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Alimwi wiitwa kuti Petro.