1 Bakorinto 2:1-16

  • Paulo mbwaakakambauka mu Korinto (1-5)

  • Busongo bwa Leza mbobusumpukide (6-10)

  • Muntu uusololelwa amuuya mbwaindene amuntu uusololelwa azisusi zyanyama (11-16)

2  Aboobo nindakasika kulindinywe bakwesu, tiindakasika amajwi aatondezya kulisumpula+ naa aabusongo nindakali kwaambilizya maseseke+ aa Leza kulindinywe.  Nkaambo nindakali aandinywe tiindakayanda kubikkila maano kumakani aali oonse ccita buyo aamba Jesu Kristo, ooyo wakajaigwa aacisamu.+  Alimwi nindakasika kulindinywe, ndakanyina nguzu, ndakaliyoowede alimwi ndakali kukankama kapati;  alimwi nzyondakali kwaamba akukambauka tanaakali majwi aabusongo aakusola kukwela bantu, pele zyakali citondezyo camuuya anguzu zya Leza,+  kutegwa lusyomo lwanu lutayaami abusongo bwabantu pe, pele luyaame anguzu zya Leza.  Lino twaambaula busongo akati kabaabo basimide,+ pele ikutali busongo bwamubweende bwazintu obuno* naa oobo bwabaleli bamubweende bwazintu obuno, aabo ibayooloba.+  Pele twaambaula busongo bwa Leza buli mumaseseke aakwe,+ ibusongo busisidwe oobo Leza mbwaakabambila limwi kakutanaba bweende bwazintu buli boonse kutegwa tube abulemu.  Kunyina naba omwe akati kabaleli bamubweende bwazintu obuno* iwakabuzyiba busongo oobu,+ nkaambo nobakalibuzyi nobatakamujaya* Mwami uulemekwa.  Pele kuli mbubonya mbokulembedwe kuti: “Liso tiilyazibona akutwi tiikwazimvwa, alimwi kunyina muntu wakaziyeeya zintu eezyo Leza nzyabambilide baabo bamuyanda.”+ 10  Nkaambo Leza waziyubunwida ndiswe zintu eezyi+ kwiinda mumuuya wakwe,+ nkaambo muuya ulalingaula zintu zyoonse, noziba zintu zisisidwe zya Leza.+ 11  Nguni akati kabantu uuzyi mizeezo yamuntu kunze lyamuuya wamuntu uuli mulinguwe? Mbubonya buyo, kunyina uuzyi mizeezo ya Leza, ccita buyo muuya wa Leza. 12  Lino tiitwakatambula muuya wanyika, pele twakatambula muuya uuzwa kuli Leza,+ kutegwa tuzizyibe zintu Leza nzyaakatupa amaanza obilo. 13  Zintu eezyi azyalo tulazikanana ikutali amajwi aakayiisyigwa abusongo bwabantu,+ pele amajwi ngotuyiisyigwa amuuya,+ eelyo notupandulula makani aakumuuya kwiinda mukubelesya majwi aakumuuya. 14  Pele muntu uusololelwa azisusi zyanyama tatambuli zintu zyamuuya wa Leza, nkaambo nzyabufwubafwuba kulinguwe; alimwi takonzyi kuzizyiba, nkaambo zilingaulwa munzila yakumuuya. 15  Pele muntu uusololelwa amuuya ulazilingaula zintu zyoonse,+ pele walo kunyina muntu uumulingaula pe. 16  Nkaambo “ino nguni uuzyi mizeezo ya Jehova* kutegwa amulailile?”+ Pele swebo tulijisi mizeezo ya Kristo.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “bwamuciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “bamuciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “nobatakamujaya aacisamu.”