1 Bakorinto 14:1-40

  • Zipego zyakusinsima akwaambaula mumilaka (1-25)

  • Kucita miswaangano ya Bunakristo munzila iili kabotu (26-40)

    • Lubazu ndobajisi bamakaintu mumbungano (34, 35)

14  Amusoleke canguzu kuba aluyando, kumwi amuyandaule zipego zyamuuya cabusungu, pele ikwaambisya kutegwa musinsime.+  Nkaambo ooyo waambaula mumwaambo uutazyibidwe taambili bantu pe, pele waambila Leza, nkaambo kunyina naba omwe uumvwa,+ pele muuya umupa kwaamba maseseke aa Leza.+  Pele ooyo uusinsima, ibantu ulabayaka, ulabayumya-yumya alimwi ulabatontozya kwiinda mumakani ngaamba.  Ooyo waambaula mumwaambo uutazyibidwe ulaliyaka lwakwe mwini, pele ooyo uusinsima uyaka mbungano.  Lino inga ndayanda kuti nyoonse kamwaambaula mumyaambo,+ pele ncondiyandisya ncakuti kamusinsima.+ Masimpe, ooyo uusinsima ulayandika kapati kwiinda yooyo waambaula mumyaambo, ccita kuti kasandulula ikutegwa mbungano iyakwe.  Pele aciindi ecino, nobakwesu, ikuti ndaboola kulindinywe kandaambaula mumyaambo, ino ciyoomugwasya nzi ndatamuyubunwida cintu cimwi,+ naa kumupa luzyibo+ lumwi, naa businsimi bumwi naa njiisyo imwi?  Ncimwi buyo azintu zitaponi eezyo zilila, ube muntolilo naa kantimbwa. Ccita kuti kulila kwanzizyo kakwiindana, ino ciimbwa amuntolilo naa akantimbwa inga cazyibwa buti?  Nkaambo ikuti naa kulila kwamweembo kakutazyibidwe ncokwaamba, nguni uunga ulalibambila nkondo?  Mbubonya buyo andinywe, ikuti nomwaambaula amulaka wanu kamwaamba zintu zikatazya kumvwa, ino muntu umwi inga wacizyiba buti icaambwa? Mubwini, munakwaambila buyo muwo. 10  Inga kakuli myaambo minji yaambaulwa munyika, pele kunyina mwaambo uunyina ncowaamba pe. 11  Nkaambo ikuti kanditacimvwi caambwa mumwaambo ooyo, ndinooli mweenzu kuli yooyo waambaula, alimwi ooyo waambaula unooli mweenzu kulindime. 12  Aboobo andinywe, mbwaanga mulaziyandisya zipego zyamuuya, amusoleke kuba azipego zinji izikonzya kuyaka mbungano.+ 13  Aboobo ooyo waambaula mwaambo uutazyibidwe apaile kutegwa acikonzye kuusandulula.+ 14  Nkaambo ikuti kandipaila mumwaambo uutazyibidwe, ncipego cangu camuuya icipaila, pele mizeezo yangu tiigwasyi pe. 15  Ino ncinzi ncondeelede kucita lino? Ndilapaila acipego camuuya, pele ndilapaila mumoyo wangu amwalo. Ndilaimba ntembauzyo acipego camuuya, pele ndilaimba ntembauzyo mumoyo wangu amwalo. 16  Kwataba boobo, ikuti koimba ntembauzyo acipego camuuya, ino muntu buyo uuli akati kanu ulaamba buti kuti “Ameni” kumajwi aakulumba kwako, mbwaanga tazizyi pe nzyoamba? 17  Masimpe, yebo ulalumba munzila iili kabotu, pele ooyo muntu umbi tayakwi pe. 18  Ndilamulumba Leza kuti ndaambaula myaambo iitazyibidwe minji kwiinda nyoonse. 19  Pele mumbungano inga ndayandisya kwaamba majwi aali musanu aamvwika, kutegwa ndiyiisye bamwi, kwiinda kuti ndaambe majwi aali 10,000 mumwaambo uutazyibidwe.+ 20  Bakwesu, mutabi bana basyoonto mukumvwisya zintu,+ pele amube bana basyoonto caboola kucibi;+ nokuba boobo amube bantu bapati mukumvwisya zintu.+ 21  Mu Mulawo kulembedwe kuti: “‘Ndiyakwaambaula abantu aaba mumyaambo yabazwamasi alimwi amilomo yabeenzu, pele noliba leelyo tabakandiswiilili pe,’ mbwaamba Jehova.”*+ 22  Aboobo myaambo taili citondezyo cabasyomi pe, pele ncabaabo batasyomi,+ abwalo businsimi tabuli bwabaabo batasyomi pe, pele mbwabasyomi. 23  Lino, ikuti mbungano yoonse yabungana abusena bomwe alimwi boonse batalika kwaambaula mumyaambo, kwamana kwanjila bantu buyo naa bantu batasyomi, sena tabakaambi kuti mwasondoka? 24  Pele ikuti nyoonse kamusinsima eelyo muntu uutasyomi naa muntu buyo wanjila, uyoosinswa akulingulwa ambabo boonse. 25  Mpoonya izisisidwe mumoyo wakwe zilayubununwa, cakuti ulavwundama ansi akukomba Leza, kumwi kaamba kuti: “Ncobeni Leza mpali akati kanu.”+ 26  Aboobo, ino ncinzi ceelede kucitwa nobakwesu? Nomuswaangana antoomwe, umwi inga ujisi ntembauzyo, umwi njiisyo, umwi ciyubunuzyo, umbi cipego cakukanana mwaambo uutazyibidwe aumbi cipego cakusandulula.+ Zintu zyoonse azicitilwe kuyakana. 27  Alimwi ikuti kakuli umwi waambaula mumwaambo uutazyibidwe, akube buyo bobilo naa bataindi ali botatwe, alimwi abapane ziindi, mpoonya umwi weelede kusandulula.+ 28  Pele ikuti kakunyina sikusandulula, uleelede kuumuna mumbungano akwaambauda mumoyo wakwe alimwi akuli Leza. 29  Akwaambaule basinsimi bobilo naa botatwe,+ mpoonya bamwi abazyibe akupandulula caambwa. 30  Pele ikuti umwi uukkede ooko wayubunwidwa makani amwi, wakusaanguna weelede kuumuna. 31  Nkaambo nyoonse mulakonzya kusinsima omwe-omwe, ikutegwa boonse baiye alimwi bayumizyigwe.+ 32  Alimwi izipego zyamuuya zyabasinsimi zyeelede kweendelezyegwa abasinsimi. 33  Nkaambo Leza tali Leza wamanyongwe pe, pele ngwaluumuno.+ Mbubonya mbocibede mumbungano zyoonse zyabasalali, 34  bamakaintu kabaumuna mumbungano, nkaambo tabazumizyidwe pe kwaambaula.+ Pele abalibombye+ mbubonya mbowaamba awalo Mulawo. 35  Ikuti naa kuli ncobayanda kwiiya, ababuzye balumi babo kuŋanda, nkaambo cuusya nsoni kumukaintu kwaambaula mumbungano. 36  Sena jwi lya Leza lyakazwida kulindinywe, naa sena lyakayiila buyo kulindinywe? 37  Ikuti naa umwi kayeeya kuti musinsimi naa kuti ujisi cipego camuuya, weelede kuzumina kuti zintu eezyi nzyondamulembela milawo ya Mwami. 38  Pele ikuti muntu umwi kataatambuli makani aaya, awalo takatambulwi pe.* 39  Aboobo bakwesu, cabusungu amuzumanane kuyandaula cipego cakusinsima,+ pele mutakukasyi pe ikwaambaula mumyaambo.+ 40  Pele zintu zyoonse azicitwe kabotu-kabotu alimwi kweelana abubambe.*+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa ambweni, “ikuti muntu umwi kataamvwisyi makani aaya, ulazumanana kutaamvwisya.”
Naa “kweelana amaccililanwa.”