1 Bakorinto 13:1-13

  • Luyando—nzila yiinda zyoonse (1-13)

13  Ikuti kandaambaula mumyaambo yabantu ayabangelo, pele kanditajisi luyando, ndilaba mbuli mulangu uulila buyo naa cibulo cisabila.  Alimwi ikuti kandijisi cipego cakusinsima alimwi kandaamvwisya makani oonse aamaseseke aa Leza, akuti kandijisi luzyibo loonse+ alusyomo lunji lukonzya kundipa kulonzya malundu, pele kuti kanditajisi luyando, ndili wabuyo.*+  Alimwi ikuti ndaaba lubono lwangu loonse kutegwa ndisanine bamwi+ alimwi ikuti ndaaba mubili wangu kutegwa ndilidunde, pele kanditajisi luyando,+ tacindigwasyi pe.  Luyando+ lulakkazika moyo+ alimwi lulaaluzyalo.+ Luyando talukwe munyono,+ talulidundi, talulisumpuli,+  talukwe cisapi,+ talubikkili buyo maano kuzintu nzyoluyanda,+ talunyemi-nyemi,+ talubikkilili.+  Talukkomanini kutalulama,+ pele lukkomanina kasimpe.  Lulajatila zintu zyoonse,+ lulasyoma zintu zyoonse,+ lulalangila zintu zyoonse,+ lulaliyumya muzintu zyoonse.+  Luyando talumani. Pele ikuti naa kuli zipego zyakusinsima, ziyoomana; ikuti naa kuli kwaambaula mumyaambo,* kuyoomana; ikuti naa kuli luzyibo, alwalo luyoomana.  Nkaambo tujisi luzyibo lutazulide+ alimwi tulasinsima cakutazulila, 10  pele eelyo twaakuba aluzyibo luzulide akusinsima cakuzulila, eezyo zitazulide ziyoomana. 11  Nindakali mwana, ndakali kwaambaula mbuli mwana, kuyeeya mbuli mwana, kubona twaambo mbuli mwana; pele lino mbwaanga ndakomena, ndatuleka tulengwa twabwana. 12  Kwaciindi cino tatuboni kabotu* nkaambo tulanga mucimbonimboni calubulo, pele kuciindi eeco tuyoobonana cantongolameso. Kwaciindi cino ndizyi buyo kusyoonto, pele kuciindi eeco ndiyoozyiba kabotu* mbubonya mbondizyibidwe kabotu a Leza. 13  Pele lino kusyeede zintu eezyi zyotatwe: lusyomo, bulangizi aluyando; pele aali zyeezyi icipati kwiinda zyoonse, nduyando.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “tandikwe mulimo.”
Nkokuti, kwaambaula milaka iimbi camaleele.
Naa “zintu tatuziboni bwini mbozibede.”
Naa “zyoonse.”