1 Bakorinto 10:1-33

  • Zikozyanyo zyakutucenjezya kuzwa kubana Israyeli (1-13)

  • Kucenjezyegwa kujatikizya kukomba mituni (14-22)

    • Tebulu lya Jehova, tebulu lyamadaimona (21)

  • Lwaanguluko akubikkila bamwi maano (23-33)

    • “Amucite zintu zyoonse kutegwa Leza alemekwe” (31)

10  Lino bakwesu ndiyanda kuti muzyibe kuti bamatata boonse bakalivwumbidwe akkumbi+ akuti boonse bakainda mulwizi,+  boonse bakabbapatizyigwa muli Musa nobakavwumbidwe akkumbi anobakainda mulwizi,  boonse bakalya cakulya cakumuuya comwe+  alimwi boonse bakanywa cakunywa cakumuuya comwe.+ Nkaambo bakali kunywa kuzwa mumwala wakumuuya iwakali kubatobela, lino mwala ooyo wakali kwiiminina Kristo.+  Nokuba boobo, bunji bwabo Leza tanaakabakkomanina pe, eelyo bakajaigwa munkanda.+  Lino zintu eezyi zyakaba zikozyanyo kulindiswe, kutegwa tutanooyandi zintu zibi, mbubonya mbobakaziyanda balo.+  Alimwi tutabi basikukomba mituni, mbubonya bamwi babo mbobakacita; mbubonya mbokulembedwe kuti: “Bantu bakakkala ansi kutegwa balye akunywa. Mpoonya bakanyamuka kuti balikondelezye.”+  Alimwi tutaciti bwaamu,* mbubonya bamwi babo mbobakacita bwaamu,* cakuti kwakafwa bantu bali 23,000 akati kabo mubuzuba bomwe.+  Alimwi tutamusunki Jehova,*+ mbubonya bamwi babo mbobakamusunka, cakuti bakajaigwa anzoka.+ 10  Alimwi tutabi basikutongooka,+ mbubonya bamwi babo mbobakatongooka, cakuti bakajaigwa asikunyonyoona.+ 11  Lino zintu eezyi zyakabacitikila kutegwa zibe zikozyanyo, alimwi zyakalembelwa kutucenjezya swebo+ notupona kumamanino aabweende bwazintu bwiindene-indene. 12  Aboobo ooyo uuyeeya kuti wiimvwi kabotu acenjele kutegwa atawi.+ 13  Kunyina sunko lyakamucitikila nywebo litabacitikili bamwi.+ Pele Leza ulasyomeka, aboobo takamulekeli kuti musunkwe kwiinda nguzu zyanu pe,+ pele mwanoosunkwa uyoomupa anzila yamatijilo kutegwa mukonzye kuliyumya musunko eelyo.+ 14  Aboobo, nobayandwa bangu, amukutije kukomba mituni.+ 15  Ndaambaula andinywe mbuli bantu bamvwisya; amulikoswede makani nobeni kujatikizya nzyondaamba. 16  Nkapu yacileleko njotupailila, sena tatwaabani bulowa bwa Kristo?+ Cinkwa ncotukomauna, sena tatwaabani mubili wa Kristo?+ 17  Mbwaanga kuli cinkwa comwe, swebo nokuba kuti tuli banji, tuli mubili omwe,+ nkaambo toonse tulalya cinkwa comwe eeco antoomwe. 18  Amulange bana Israyeli bakumubili: Sena aabo balya zipaizyo tabaabani acipaililo?+ 19  Aboobo ino ndaamba nzi? Sena ndaamba kuti eeco cipaizyigwa kumutuni nceciyandika kapati, naa kuti mutuni nguuyandika kapati? 20  Peepe; pele ncondaamba ncakuti izintu bamasi nzyobapaizya bazipaizya kumadaimona, ikutali kuli Leza pe;+ alimwi mebo tandiyandi kuti nywebo kamuyanzana amadaimona.+ 21  Tamukonzyi kunoonywida munkapu ya Jehova* amunkapu yamadaimona; tamukonzyi kunoolida “atebulu lya Jehova”*+ alimwi aatebulu lyamadaimona. 22  Naa ‘sena tupa kuti Jehova* abe abuzuba’?+ Sena swebo tulaanguzu kwiinda nguwe? 23  Zintu zyoonse zilizumizyidwe, pele tazili zyoonse zilaampindu. Zintu zyoonse zilizumizyidwe, pele tazili zyoonse iziyaka.+ 24  Umwi aumwi kayandisya kugwasya bamwi ikutali buyo kuligwasya lwakwe mwini.+ 25  Mulakonzya kulya kufwumbwa zintu zisambalwa kumusika uusambalilwa nyama, kakunyina kubuzya akaambo kamanjezyeezya aanu, 26  nkaambo “nyika njiya Jehova* azintu zyoonse izili mulinjiyo.”+ 27  Ikuti naa muntu uutasyomi wamutamba alimwi mulayanda kuunka, amukalye kufwumbwa nzyomupegwa kakunyina kubuzya akaambo kamanjezyeezya aanu. 28  Pele ikuti umwi wamwaambila kuti, “Eeci ncipaizyo,” mutalyi pe akaambo kayooyo wamwaambila boobo alimwi akaambo kamanjezyeezya.+ 29  Tandaambi manjezyeezya aanu pe, pele aamuntu ooyo umbi. Nkaambo ino nkaambo nzi lwaanguluko lwangu ncolweelede kweendelezyegwa amanjezyeezya aamuntu umbi?+ 30  Ikuti kandilya kwiinda mukulumba Leza, nkaambo nzi ncondeelede kusampaulwa kujatikizya ceeco ncondapailila?+ 31  Aboobo, kufwumbwa naa mulalya naa mulanywa nokuba kucita cintu cimbi cili coonse, amucite zintu zyoonse kutegwa Leza alemekwe.+ 32  Amuleke kuba zilebyo kuba Juda aba Giriki alimwi akumbungano ya Leza,+ 33  mbubonya mebo mbondisola kukkomanisya bantu boonse muzintu zyoonse. Tandiyandi buyo kuligwasya ndemwini pe,+ pele ndiyanda kugwasya bantu banji ikutegwa bafwutuke.+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Amubone Bupanduluzi Bwamabala, “Koonana ikutali kwamumulawo.”
Amubone Bupanduluzi Bwamabala, “Koonana ikutali kwamumulawo.”