1 Bakorinto 1:1-31

  • Kwaanzya (1-3)

  • Paulo walumba Leza akaambo kabana Korinto (4-9)

  • Kubakulwaizya kuti bakamantane (10-17)

  • Kristo, ninguzu alimwi mbusongo bwa Leza (18-25)

  • Kulidunda muli Jehova alikke (26-31)

1  Ndime Paulo, nendakaitwa kuba mwaapostolo+ wa Kristo Jesu kwiinda mukuyanda kwa Leza, antoomwe a Sositene mukwesu,  nendilemba lugwalo oolu kumbungano ya Leza iili mu Korinto,+ kulindinywe nomwakasalazyigwa kuba basikwiiya ba Kristo Jesu,+ ibakaitwa kuba basalali, antoomwe abaabo boonse kumasena oonse ibaita zina lya Mwami, Jesu Kristo,+ Mwami wabo alimwi andiswe:  Amube aluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taateesu a Mwami wesu Jesu Kristo.  Lyoonse ndilamulumba Leza wangu kujatikizya ndinywe akaambo kaluzyalo lwakwe ndwaakamupa muli Kristo Jesu;  nkaambo muzintu zyoonse mwalongezyegwa mulinguwe, mulijisi nguzu zyakwaamba alimwi aluzyibo lunji,+  mbubonya bumboni bwa Kristo+ mbobwayumizyigwa akati kanu,  kutegwa mutabulilwi cipego cili coonse eelyo nomulindila cakuyandisisya kuyubunuka kwa Mwami wesu Jesu Kristo.+  Alimwi uyoomuyumya kusikila kumamanino, kutegwa mukajanwe kamutajisi mulandu mubuzuba bwa Mwami wesu Jesu Kristo.+  Leza ulasyomeka,+ ooyo iwakamwiita kuti muyanzane* a Mwanaakwe Jesu Kristo Mwami wesu. 10  Lino ndamukomba bakwesu kwiinda muzina lya Mwami wesu Jesu Kristo, kuti mweelede kwaamba cintu comwe nyoonse. Takweelede kuba lwaandaano akati kanu,+ pele mweelede kukamantana ncobeni camoyo omwe amuzeezo omwe.+ 11  Nkaambo bamwi ibazwa muŋanda ya Kuloye bakandizyibya kujatikizya ndinywe bakwesu, kuti kuli kuzwangana akati kanu. 12  Ncondaamba ncakuti umwi aumwi akati kanu waamba kuti: “Mebo ndili wa Paulo,” umbi ulati, “Mebo ndili wa Apolo,”+ aumbi ulati, “Mebo ndili wa Kefasi,”* alimwi aumbi ulati, “Mebo ndili wa Kristo.” 13  Sena Kristo ulaandaanizyidwe? Sena Paulo kuli naakajaidwe aacisamu akaambo kandinywe? Naa sena mwakabbapatizyigwa muzina lya Paulo? 14  Ndilamulumba Leza kuti kunyina ngundakabbapatizya akati kanu ccita buyo Krisipo+ a Gayo,+ 15  kutegwa kutabi muntu naba omwe uukonzya kwaamba kuti wakabbapatizyigwa muzina lyangu. 16  Inzya, ndime ndakababbapatizya abamuŋanda ya Sitefana.+ Pele aaba bacaala, tandizyi pe naa kuli aumbi ngundakabbapatizya. 17  Nkaambo Kristo tanaakandituma kuyaabubbapatizya bantu pe, pele wakandituma kwaambilizya makani mabotu;+ kutali cabusongo bwakwaambaula pe,* ikutegwa cisamu cakupenzyezya* ca Kristo citabi cabuyo. 18  Nkaambo makani aamba zyacisamu cakupenzyezya* mbufwubafwuba kuli baabo ibanyonyooka,+ pele kulindiswe notuli mukufwutulwa ninguzu zya Leza.+ 19  Nkaambo kulilembedwe kuti: “Ndiyoobulobya busongo bwabantu basongo, alimwi maano aabantu bajisi maano ndiyakwaakaka.”*+ 20  Ino uli kuli musongo? Ino uli kuli mulembi?* Ino uli kuli sinkazi wamubweende bwazintu obuno?* Sena Leza tanaatondezya kuti busongo bwanyika iino mbufwubafwuba? 21  Lino mbwaanga mubusongo bwa Leza inyika tiiyakamuzyiba Leza+ kwiinda mubusongo bwanjiyo,+ Leza wakabotelwa ikufwutula baabo basyoma kwiinda mubufwubafwuba+ bwamulumbe uukambaukwa. 22  Nkaambo ba Juda bayanda kubona zitondezyo+ alimwi ba Giriki bayandaula busongo; 23  pele swebo tukambauka Kristo iwakajaigwa aacisamu, icilebyo kuba Juda pele ibufwubafwuba kuli bamasi.+ 24  Nokuba boobo, kuli baabo bakaitwa, iba Juda aba Giriki, Kristo ninguzu zya Leza alimwi mbusongo bwa Leza.+ 25  Nkaambo cintu ciboneka kuti mbufwubafwuba bwa Leza ncisongo kwiinda bantu, alimwi cintu ciboneka kuti nkubula nguzu kwa Leza cilaanguzu kwiinda bantu.+ 26  Nkaambo bakwesu mulibwene kuti nomwakaitwa, tabali banji ibabonwa kuti mbasongo mumeso aabantu,*+ tabali banji basinguzu, tabali banji bana babami,*+ 27  pele Leza wakasala zintu zyamunyika ziboneka kuti nzifwubafwuba kutegwa abausye nsoni basongo; alimwi Leza wakasala zintu zyamunyika ziboneka kuti zinyina nguzu, kutegwa azyuusye nsoni zintu izilaanguzu;+ 28  alimwi Leza wakasala zintu zyamunyika zitabalwi alimwi azintu zinyansyigwa, izintu zitako kuti anyonyoone zintu ziliko,+ 29  kutegwa kutabi muntu uulidunda kuli Leza. 30  Pele akaambo kanguwe mulikamantene a Kristo Jesu, walo watubeda busongo buzwa kuli Leza, alimwi abululami,+ busalali+ alimwi akunununwa kwiinda mucinunuzyo,+ 31  ikutegwa kube mbubonya mbokulembedwe kuti: “Ooyo uulidunda, aalidunde muli Jehova.”*+

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa “mukamantane.”
Alimwi wiitwa kuti Petro.
Naa “kwaambaula cabucenjezu.”
Naa “ndiyakwaayumbila ambali.”
Nkokuti, syaazibwene mumakani aa Mulawo.
Naa “wamuciindi ecino.” Amubone Bupanduluzi Bwamabala.
Naa “kweelana azyeelelo zyabantu.”
Naa “bazwa kumikwasyi iilemekwa.”