Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Milimo 22:1-30

22  “Nobaalumi, bakwesu anomatata, amuswiilile ndimupandulwide zyakulikwabilila kwangu.”  (Lino nobakamvwa kuti wakali kubakananina mumwaambo wa Chihebulayo, bakaumunisya, eelyo wakati:)  “Ndili mu Juda, iwakazyalilwa ku Taso mucooko ca Kilikiya, pele ndakali sicikolo wa Gamaliyeli mumunzi ooyu, eelyo ndakayiisyigwa kuutobelesya Mulawo wabasikale, alimwi ndakali musungu kuli Leza mbubonya mbuli ndinywe nyoonse sunu.  Ndakabapenzya ibatobela Nzila eeyi mane akubajaya. Ndakali kwaanga baalumi abamakaintu akubatola kuntolongo,  mbubonya mupaizi mupati ankamu yabapati boonse mbobazyi kuti ndaamba masimpe. Alimwi kuzwa kuli mbabo ndakabweza magwalo aakutola kuba Judama ku Damasiko, alimwi ndakali munzila kanduunka kuyooanga ba Nzila eeyi ibakali kooko akubaleta ku Jelusalemu kabaangidwe kuti basubulwe.  “Pele nindakali kuyabweenda akusika kufwaafwi a Damasiko, ciindi kacili afwaafwi kusika acilungulungu, ndilyonya eelyo kuzwa kujulu kwakamweka mumuni mupati abusena boonse mpondakabede,  eelyo ndakawida ansi alimwi ndakamvwa jwi lindaambila kuti, ‘Saulo, Saulo, ino undipenzyezya nzi?’  Ndakaingula kuti, ‘Ino nduwe ni, Mwami?’ Eelyo wakati kulindime, ‘Ndime Jesu muna Nazaleta, ooyo ngopenzya.’  Lino baalumi mbotwakali limwi mubwini bakaubona mumuni, pele tiibakamvwa ncolyakali kwaamba jwi lyayooyo wakali kukanana kulindime. 10  Mpoonya ndakati, ‘Ino ncinzi ncondeelede kucita Mwami?’ Lino Mwami wakati kulindime, ‘Nyamuka, koya ku Damasiko, eelyo ooko uyooambilwa zyintu zyoonse eezyo zyasalwa kuti ucite.’ 11  Pele mbwaanga tiindakali kukonzya kubona cintu cili coonse akaambo kakumweka kwamumuni ooyo, ndakaakusika ku Damasiko kandijatilidwe kujanza abaabo mbotwakali limwi. 12  “Lino Hananiya, imwaalumi umwi mukombi kweelana a Mulawo, alimwi iwakali kulumbaizyigwa aba Juda boonse bakali kukkala ooko, 13  wakaboola kulindime. Wakaima munsi lyangu akundaambila kuti, ‘Saulo mukwesu, kotalika kulanga alimwi!’ Aciindi nciconya eeco ndakatalika kulanga, eelyo ndakamubona. 14  Mpoonya wakati, ‘Leza wabamatata wakusala kuti uzyibe makanze aakwe akubona Ooyo uululeme akumvwa jwi lyakumulomo wakwe, 15  nkaambo weelede kuba kamboni wakwe kubantu boonse kujatikizya zyintu nzyowabona akumvwa. 16  Aboobo ino ucilindila nzi? Nyamuka, ubbapatizyigwe akusanzyigwa zibi zyako kwiinda mukwiita zyina lyakwe.’ 17  “Pele nindakapiluka ku Jelusalemu alimwi nindakali kupaila mutempele, ndakabona cilengaano 18  alimwi ndakamubona Mwami kandaambila kuti, ‘Kofwambaana, uzwe ndilyonya lino mu Jelusalemu, nkaambo tabakoobuzumina bumboni bwako kujatikizya ndime.’ 19  Mpoonya ndakati, ‘O Mwami, balo beni balizyi kabotu kuti ndakali kwaanga akukwibbaula baabo basyoma nduwe mucikombelo cimwi acimwi; 20  alimwi bulowa bwa Sitefano kamboni wako nobwakali kutilwa, mebo ndakaliimvwi munsi kandizuminizya akulindilila zisani zyaatala zyabaabo ibakali kumujaya.’ 21  Pele wakati kulindime, ‘Koya buyo, nkaambo ndilakutuma kumasi aali kulamfwu kapati.’” 22  Lino bakali kumuswiilila kusikila naakaamba majwi aaya. Mpoonya bakapozomoka balaamba: “Amumulobye muntu uuli boobu anyika, nkaambo teelede kuti kapona pe!” 23  Akaambo kakuti bakali kupozomoka, ikusowaila zisani zyabo zyaatala alimwi akumwaya mavwu mujulu, 24  mweendelezi wabasikalumamba wakalailila kuti atolwe kunkambe yabasikalumamba alimwi wakati weelede kubuzyigwa kwiinda mukumukwibbaula ikutegwa azyibe kaambo keni bantu ncobakali kuyobeka boobu kujatikizya nguwe. 25  Pele nobakamwaangilila kuti batalike kumukwibbaula, Paulo wakaambila silutwe wabasikalumamba iwakaimvwi waawo kuti: “Sena cilizumizyidwe kuti nywebo nobaalumi mukwibbaule muntu muna Loma alimwi uutakwe mulandu?” 26  Lino silutwe wabasikalumamba ooyu naakamvwa boobo, wakaunka kumweendelezi wabasikalumamba akuyoomwaambila kuti: “Ncinzi ncoyanda kucita? Imwaalumi ooyu muna Loma.” 27  Aboobo mweendelezi wabasikalumamba wakaunka kulinguwe akwaamba kuti: “Kondaambila, sena uli muna Loma?” Wakati: “Inzya.” 28  Imweendelezi wabasikalumamba wakati: “Ibusicisi bwakuba muna Loma ndakabuula amali manji kapati.” Paulo wakati: “Pele mebo mbwakuzyalwa abwalo buya busicisi oobu.” 29  Aboobo ndilyonya eelyo, ibaalumi bakali kuyanda kumusubula ikutegwa aambe bakamusosoloka; alimwi mweendelezi wabasikalumamba wakayoowa naakazyiba kuti wakali muna Loma akuti wakamwaanga nketani. 30  Aboobo buzuba bwakatobela, mbwaanga wakali kuyandisya kuzyiba kaambo keni ncaakali kupegwa mulandu aba Juda, wakamwaangununa akulailila basilutwe babapaizi a Nkuta Mpati Yaba Juda yoonse kuti babungane. Mpoonya wakaleta Paulo akumwiimika akati kabo.

Bupanduluzi buyungizyidwe