Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Milimo 13:1-52

13  Lino mumbungano yaku Antiyokeya kwakali basinsimi abamayi aaba: Banaba, Simoni uutegwa Nigeli nkokuti Uusiya, Lukiya waku Kulene, Manayeni iwakali kwiiya acikolo comwe a Heloda mweendelezi wacibeela cacooko, alimwi a Saulo.  Nobakali kukutaukila Jehova mulimo wakugwasya banamaleya akuliimya kulya, imuuya uusalala wakati: “Lino amundizandwide Banaba a Saulo kutegwa babeleke mulimo ngondabaitila.”  Mpoonya bakaliimya kulya, bakapaila akubabikka maanza eelyo bakabaleka baunka.  Eelyo baalumi aaba ibakatumwa amuuya uusalala bakaselemuka kuya ku Selukiya, mpoonya kuzwa kooko bakatanta bwato akuunka ku Kupulo.  Alimwi nobakasika ku Salami bakatalika kukambauka jwi lya Leza muzikombelo zyaba Juda. Awalo Johane wakali ambabo kali mugwasyilizyi.  Nobakainda munsumbu yoonse mane akuyoosika ku Pafo, bakayaanya mwaalumi umwi mu Juda wiitwa kuti Bajesu iwakali simabibo alimwi musinsimi mubeji.  Wakali amweendelezi wacooko Segiyo Paulo, imwaalumi uucenjede. Wakaita Banaba a Saulo nkaambo wakali kuyandisya kumvwa jwi lya Leza.  Pele Elima, simabibo (oobo mbolisandululwa zyina lyakwe) wakatalika kubakazya, kayanda kuti mweendelezi wacooko ooyu atamvwi majwi aalusyomo.  Saulo, ooyo uuli ngo Paulo, naakazula muuya uusalala wakamulangisisya 10  akwaamba kuti: “Omuntu uuzwide musyobo uuli woonse waluuni amusyobo uuli woonse wabubi, yebo omwana wa Diabolosi, yebo sinkondo wazyintu ziluleme zyoonse, sena tokooleka kunyonganya nzila zibotu zya Jehova? 11  Lino bona! Janza lya Jehova lili alinduwe alimwi uloofwaala, kotaboni mumuni wazuba kwaciindi cili mbocibede.” Ndilyonya eelyo wakawidwa sikunku amudima, mpoonya wakatalika kweendeenda kayandaula bantu bakumujatilila kujanza akumweenzya. 12  Mpoonya mweendelezi wacooko naakabona cakacitika, wakaba musyomi nkaambo zyakamugambya njiisyo zya Jehova. 13  Ibaalumi aabo antoomwe a Paulo bakatanta bwato ku Pafo akuya ku Pege mu Pamfiliya. Pele Johane wakabaloboka akupiluka ku Jelusalemu. 14  Pele balo bakazumanana lweendo lwabo kuzwa ku Pege akuboola ku Antiyokeya mu Pisidiya. Mpoonya nobakanjila mucikombelo mubuzuba bwa Sabata, bakakkala. 15  Nokwakamana kubalwa Mulawo alimwi a Basinsimi kubuleya, beendelezi bacikombelo bakabatumina mulomo, balaamba: “Nobaalumi, bakwesu, ikuti kakuli majwi aali oonse aakuyumya bantu ngomujisi, amwaambe.” 16  Aboobo Paulo wakanyamuka alimwi katambika ajanza lyakwe wakati: “Nobaalumi, nobana Isilayeli anobamwi nomuyoowa Leza, amundiswiilile. 17  Leza wabantu aaba ba Isilayeli wakasala bamatateesu, alimwi wakabasumpula bantu aaba ciindi nobakali beenzu mucisi ca Egepita akubagusya oomo ajanza lisumpukide. 18  Alimwi kwaciindi citandila kumyaka iili makumi one wakali kubakkazyikila moyo munkanda. 19  Naakanyonyoona zisi zili ciloba munyika ya Kanana, wakabaabanya nyika eeyo kwiinda mukuuma cisolo: 20  zyoonse eezyi zyakatola myaka iitandila ku 450. “Kuzwa waawo wakabapa babetesi kusikila kuciindi ca Samuyele musinsimi. 21  Pele kuzwa kuciindi eeco bakali kuyanda mwami, eelyo Leza wakabapa Saulo mwana wa Kisi, imwaalumi wamukowa wa Benjamini, wakabalela kwamyaka iili makumi one. 22  Eelyo naakamugusya ooyu, wakabusya Davida kuti abe mwami wabo, ooyo ngwaakacitila bumboni akwaamba kuti, ‘Ndamujana Davida mwana wa Jese, imwaalumi weendelana amoyo wangu, ooyo uyoocita zyintu zyoonse nzyondiyanda.’ 23  Kweelana acisyomezyo cakwe, Leza waletela ba Isilayeli mufwutuli, Jesu, ikuzwa mulunyungu lwamuntu ooyu. 24  Katanaboola Ooyu, Johane wakakambaukide kale caantangalala kubantu boonse bamu Isilayeli zyalubbapatizyo lwakali citondezyo cakweempwa. 25  Pele Johane naakali kuyaabumanizya lweendo lwakwe, wakali kwaamba kuti, ‘Ino muyeeya kuti ndime ni? Tandili nguwe pe. Pele amubone! Umwi ulaboola munsi lyangu ooyo ngonditeeleli kwaangununa mpato zyakumaulu aakwe.’ 26  “Nobaalumi, bakwesu, nywebo nobana baluzubo lwa Abulahamu abamwi bali akati kanu ibayoowa Leza, ijwi lyalufwutuko oolu lyatuminwa ndiswe. 27  Nkaambo bakkala mu Jelusalemu abeendelezi babo tiibakamuzyiba Ooyu, pele nobakalibikka mubusena bwababetesi, bakazuzikizya zyintu zyakaambwa abasinsimi, zyalo eezyo zibalwa cakupozya mu Sabata imwi aimwi. 28  Mpoonya nokuba kuti kunyina nobakamujanina kaambo keelede lufwu, bakalomba kuli Pilato kuti ajaigwe. 29  Lino nobakazuzikizya zyintu zyoonse zilembedwe kujatikizya nguwe, bakamwaangula acisamu akumulazika mucuumbwe. 30  Pele Leza wakamubusya kubafwu; 31  alimwi kwamazuba manji wakali kuboneka kuli baabo mbaakatanta limwi kuzwa ku Galilaya kuya ku Jelusalemu. Aabo lino mbabakamboni bakwe kubantu. 32  “Aboobo swebo tumwaambila makani mabotu aacisyomezyo ncobakapegwa bamatata. 33  Leza wacizuzikizya coonse kulindiswe tobana babo kwiinda mukubusya Jesu; mbubonya mbokulembedwe muntembauzyo yabili kuti, ‘Uli mwanaangu, ndaba Bauso buzuba obuno.’ 34  Alimwi kaambo aako kakuti wakamubusya kubafwu kakunyina kulangilwa kupilukila kukubola, wakakaamba munzila eeyi yakuti, ‘Nywebo nobantu ndiyoomutondezya luzyalo lutamani ilusyomeka oolo ndundakasyomezya Davida.’ 35  Nkakaambo kaako ulaamba alimwi akuntembauzyo imbi kuti, ‘Tokalekeli uusyomeka wako kuti abole.’ 36  Davida, awalo wakabelekela Leza muzyalani lyakwe mwini, wakoona mulufwu, wakalazikwa antoomwe abamausyi alimwi wakabola. 37  Pele ooyo Leza ngwaakabusya tanaakabola pe. 38  “Aboobo amuzyibe nobakwesu kuti, swebo tumwaambila zyakulekelelwa kwazibi kwiinda muli Yooyu; 39  alimwi akuti muzyintu zyoonse nzyomwatakali kukonzya kululamikwa kwiinda mumulawo wa Musa, kufwumbwa uusyoma ulalulamikwa kuli nzizyo kwiinda muli Jesu. 40  Aboobo amucenjele kuti zitamucitikili eezyi zyakaambwa a Basinsimi kuti, 41  ‘Amulange eeci, nywebo nobasikusampaula, amugambwe, amulobe, nkaambo ndicita mulimo kumazuba aanu, imulimo ooyo ngomutakonzyi kusyoma naaceya nokuba kuti muntu umbi wamulungulwida.’” 42  Lino nobakali kuzwa, bantu bakatalika kubakombelezya kuti bakabaambile makani aaya alimwi Sabata iitobela. 43  Aboobo muswaangano wamucikombelo nowakamana, ba Juda abasandule banji ibakali kukomba Leza bakamutobela Paulo a Banaba. Eelyo aaba nobakali kwaambaula ambabo bakali kubakulwaizya kuti bazumanane kweenda muluzyalo lwa Leza. 44  Mu Sabata yakatobela munzi woonse wakatiimaninine kuboola kukuswiilila jwi lya Jehova. 45  Ba Juda nobakabona makamu aabantu, bakazula bbivwe alimwi cakusampaula bakatalika kukazya zyintu nzyaakali kwaamba Paulo. 46  Mpoonya cabusicamba ba Paulo a Banaba bakabaambila kuti: “Kwakaleelede kuti jwi lya Leza lisaangune kwaambwa kulindinywe. Lino mbwaanga mwalikaka alimwi mutondezya kuti tamweeleli buumi butamani, mbubo, tulamusiya tuye kuli bamasi. 47  Nkaambo Jehova watulailila amajwi aaya aakuti, ‘Ndakubikka kuti ube mumuni wabamasi, kuti ube lufwutuko kusikila kumamanino aanyika.’” 48  Nobakamvwa boobo bamasi aabo, bakakondwa akulemeka jwi lya Jehova, alimwi boonse aabo bakali amyoyo mibotu, ibakalibambilide kutambula buumi butamani bakaba basyomi. 49  Kunze lyaboobo, ijwi lya Jehova lyakali kuyaabumwaigwa koonse-koonse mucisi eeco. 50  Pele ba Juda bakanyonganya bamakaintu balaampuwo ibakali kukomba Leza abaalumi balupati-pati mumunzi, eelyo aabo bakatalika kupenzya Paulo a Banaba akubatanda mucisi cabo. 51  Aboobo Paulo a Banaba bakabakunkumwida lusuko lwakali kumaulu aabo akuunka ku Ikoniyo. 52  Alimwi basikwiiya bakazumanana kuzula muuya uusalala akukondwa.

Bupanduluzi buyungizyidwe