Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Matayo 24:1-51

24  Lino Jesu wakali mulweendo kuzwa kutempele, pele basikwiiya bakwe bakamusikila kuti bamutondezye mayake aatempele.  Mukubaingula wakati: “Sena tamuzibwene zyintu zyoonse eezyi? Ncobeni ndimwaambila kuti: Taakwe bbwe liyoocaala aano atala aabbwenyina kakunyina kukolomonwa.”  Kakkede aa Cilundu ca Maolifa, basikwiiya bakamusikila kumbali akumubuzya kuti: “Kotwaambila, Ino ndilili zyintu eezyi noziyooba alimwi ncinzi ciyooba citondezyo cakubako kwako acamamanino aabweende bwazyintu?”  Eelyo mukwiingula Jesu wakabaambila kuti: “Amulangisye kuti kutabi uumweena,  nkaambo banji bayooboola muzyina lyangu kabati, ‘Ndime Kilisito,’ eelyo baya kweena banji.  Muyoomvwa nkondo mumasena aali afwaafwi alimwi amasena aali kule; pele nywebo mutakayoowi. Nkaambo zyintu eezyi zyeelede kucitika, pele mamanino taanasika.  “Nkaambo cisi ciyoobukila cisinyina abwami buyoobukila bwaminyina, alimwi kuyooba nzala amizuzumo yanyika mumasena aaindene-indene.  Zyintu zyoonse eezyi ngamatalikilo aamapenzi aali mbuli kumyongwa kwamukaintu uuyanda kutumbuka.  “Mpoonya bantu bayoomunjizya mumapenzi alimwi akumujaya, alimwi muyoosulwa amisyobo yoonse akaambo kazyina lyangu. 10  Kunze lyaboobo, ibanji bayoolebwa akwaaba umwi amweenzinyina alimwi bayoosulana. 11  Alimwi basinsimi bakubeja banji bayoobuka akweena banji, 12  alimwi akaambo kakuvwula kwabubi, luyando lwabantu banji luyoomana. 13  Pele ooyo uuliyumya kusikila kumamanino nguuyoofwutulwa. 14  Alimwi makani mabotu aa Bwami aaya ayookambaukwa munyika yoonse kuti bukabe bumboni kumisyobo yoonse, mpoonya mamanino ayoosika. 15  “Aboobo, mwaakubona cisesemyo cinyonyoona icakaambwa kwiinda mumusinsimi Daniyele kaciimvwi mubusena busalala (ooyo uubala abelesye bupampu), 16  mpoonya aabo bali mu Judaya bakatalike kutijila kumalundu. 17  Muntu uuli aciluli caŋanda atakaseluki kuzyi kuzwisya zyintu muŋanda yakwe, 18  awalo muntu uuli mumuunda atakapiluki kuŋanda kuyoobweza cisani cakwe caatala. 19  Maawe kubakaintu bamitide abaabo banyonsya bana kumazuba aayo! 20  Kamuujisi kupaila kutegwa kutija kwanu kutakabi ciindi camupeyo naa mubuzuba bwa Sabata, 21  nkaambo kuciindi eeco kuyooba mapenzi mapati aatanacitikide kuzwa kumatalikilo aanyika kusikila sunu, alimwi kunyina naayooba limbi pe. 22  Mubwini, ccita kuti mazuba aayo akafwiinsyigwe, kunyina muntu uukonzya kuyoofwutuka, pele akaambo kabasale imazuba aayo ayoofwiinsyigwa. 23  “Alimwi ikuti umwi akamwaambile kuti, ‘Amubone! Ngooyu Kilisito,’ naa, ‘Nguulya!’ Mutakasyomi pe. 24  Nkaambo ba Kilisito bakubeja abasinsimi bakubeja bayoobuka akucita zitondezyo zipati azyintu zigambya kutegwa naa cakonzyeka bakabeene nobaba basale. 25  Amubone! Ndamucenjezyela limwi. 26  Aboobo, ikuti bantu bamwaambila kuti, ‘Amubone! Uli munkanda,’ mutaunki pe; alimwi naa bati, ‘Amubone! Uli mukati kaŋanda,’ mutasyomi pe. 27  Nkaambo mbubonya mbuli lulabo mbolulaba kuzwa kujwe akumunika kusikila kumbo, akubako kwa Mwana wamuntu mbokuyooba. 28  Kufwumbwa kuli mutunta, ooko nkobayoobungana antoomwe basikwaze. 29  “Mbwaayoomanina buyo mapenzi aakumazuba aayo, izuba liyoosizyigwa amwezi taukamuniki alimwi nyenyeezi ziyooloka kuzwa kujulu, anguzu zyakujulu ziyoozungaanizyigwa. 30  Mpoonya citondezyo ca Mwana wamuntu ciyoolibonya kujulu, eelyo bantu bamisyobo yoonse anyika bayoolyuuma acamba akulila alimwi bayoobona Mwana wamuntu kaboola mumakumbi aakujulu kajisi nguzu abulemu bupati. 31  Alimwi uyootuma bangelo bakwe akulila kupati kwamweembo, eelyo bayoobunganya basale antoomwe kuzwa kumbazu zyone, kuzwa kumagolelo amwi aajulu kusikila kuli ambi. 32  “Lino amwiiye kaambo aaka kuzwa kucikozyanyo camukuyu: Mboyatalikila buyo kusyuuka mitabi yanguwo akuba amatuvwu, mulazyiba kuti mainza ali afwaafwi. 33  Mbubonya buyo, mwaakubona zyintu zyoonse eezyi, amukazyibe kuti uli afwaafwi, uli amulyango. 34  Ncobeni ndimwaambila kuti izyalani eeli talikooyoomana kusikila zyintu zyoonse eezyi zikacitike. 35  Julu anyika ziyoomana, pele majwi aangu kunyina naayoomana pe. 36  “Kujatikizya buzuba oobo alimwi aciindi, kunyina uuzizyi pe, nobaba bangelo kujulu naba Mwana, pele Taata alikke. 37  Nkaambo mbubonya mazuba aa Nowa mbwaakabede, akwalo kubako kwa Mwana wamuntu mbokuyooba. 38  Nkaambo mbubonya mbuli kumazuba aayo Zambangulwe kalitanaboola, mbobakali kulya akunywa, baalumi kukwata abakaintu kukwasyigwa kusikila mubuzuba Nowa mbwaakanjila mubwato, 39  pele tiibakabikkila maano kusikila Zambangulwe lyakaboola akubatola boonse, mbubonya oobo mbokuyooba kubako kwa Mwana wamuntu. 40  Lino baalumi bobilo banooli mumuunda: Omwe uyootolwa mpoonya umwi uyoosiigwa; 41  bamakaintu bobilo banooziya aziyo: Omwe uyootolwa mpoonya umwi uyoosiigwa. 42  Aboobo amulangile, nkaambo tamuzyi buzuba Mwami wanu nayooboola. 43  “Pele kamuzyiba kuti: Ikuti mwiniŋanda naakalizyi ciindi mubbi ncaakali kuboola, naatakoona akulekela mubbi kunjila muŋanda yakwe. 44  Aboobo andinywe amulibambile, nkaambo aciindi ncomutayeeyeli, Mwana wamuntu ulaboola. 45  “Ino mubwini, nguni muzike musyomesi uucenjede ooyo Simalelo wakwe ngwaakasala kulanganya babelesi bamuŋanda yakwe, kuti kabapa cakulya cabo aciindi ceelede? 46  Ulikkomene muzike ooyo ikuti Simalelo wakwe aakusika akamujane ulacita oobo! 47  Ncobeni ndimwaambila kuti, Uyoomusala kulanganya lubono lwakwe loonse. 48  “Pele ikuti muzike mubi ooyo mumoyo wakwe waamba kuti, ‘Simalelo wangu wamuka,’ 49  mpoonya watalika kuuma bazikenyina akulya akunywa abakolwi, 50  Simalelo wamuzike ooyo uyooboola mubuzuba mbwatayeeyeli alimwi aciindi eeco ncatazyi, 51  eelyo uyoomusubula acisubulo cipati alimwi akumusowela ooko kujanwa basikuupaupa ameso. Nkonkuko nkwayoolilila akulumina ntwino.

Bupanduluzi buyungizyidwe