Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Baroma 2:1-29

2  Aboobo unyina cilitamizyo pe, yebo omuntu oobeteka bamwi, kunyina makani naa nduwe ni; nkaambo mumakani ngobeteka bamwi ulipa mulandu omwini, mbokunga yebo oobeteka bamwi ucita zyintu nzizyonya eezyo nzyobetekela bamwi.  Lino tulizyi kuti lubeta lwa Leza ilweendelana akasimpe lulabasikila bantu bacita zyintu zili boobu.  Pele yebo omuntu, sena uyeeya kuti akaambo kakuti ulababeteka aabo bacita zyintu zili boobo, yebo uyooloboka lubeta lwa Leza nokuba kuti ucita zyintu nzizyonya eezyo?  Naa sena uubaula bupati bwaluzyalo lwa Leza, bwalweetelelo abwakukkazyika moyo kwakwe akaambo kakuti tozyi kuti Leza muluzyalo lwakwe uyanda kukusololela kukweempwa?  Pele akaambo kabusicinguni bwako akuteempwa kwamoyo wako, uliyobweda bukali mubuzuba bwabukali abwakuyubununwa kwalubeta lwa Leza lululeme.  Lino uyoopilusizya umwi aumwi kweelana amilimo yakwe:  uyoobapa buumi butamani aabo bayandaula bulemu, kulemekwa alimwi akutafwa kwiinda mukuliyumya mumulimo mubotu;  pele aabo bakazya alimwi ibataswiilili kasimpe, pele ibatobela kutalulama bayoosikilwa bukali alunyemo.  Kuyooba mapenzi amakatazyo kubantu boonse bacita zyintu zibi, kusaanguna ba Juda mpoonya ba Giliki; 10  pele boonse bacita zibotu bayoolumbaizyigwa, bayoopegwa bulemu aluumuno, kusaanguna ba Juda mpoonya ba Giliki. 11  Nkaambo Leza unyina lusalululo pe. 12  Boonse aabo ibakabisya kabatajisi mulawo bayoonyonyoonwa kakunyina mulawo; pele boonse aabo ibakabisya kabajisi mulawo bayoobetekwa amulawo ngoonya ooyo. 13  Nkaambo aabo ibamvwa mulawo tabasyi mbabaluleme kuli Leza, pele aabo bautobela mulawo bayooambwa kuti mbalulami. 14  Nkaambo lyoonse bantu bamasi ibatajisi mulawo nobacita zyintu zyaambwa mumulawo, aaba bantu nokuba kuti tabajisi mulawo, baba ngomulawo beni. 15  Aaba mbambabo ibatondezya kuti injiisyo zyamumulawo zililembedwe mumyoyo yabo, eelyo manjezyeezya aabo naapa bumboni antoomwe ambabo, aboobo mumizeezo yabo beni balapegwa mulandu nokuba kutajaninwa mulandu. 16  Eezyi ziyoocitika mubuzuba oobo Leza kwiinda muli Kilisito Jesu aakubeteka bantu kujatikizya zyintu zyamaseseke nzyobayeeya akucita, kweelena amakani mabotu ngondaambilizya. 17  Lino ikuti naa uli mu Juda wazyina buyo alimwi usyoma mulawo akulilumbaizya muli Leza, 18  alimwi ulizyi nzyayanda akucikonzya kusala zyintu ziyandika kapati nkaambo ulayiisyigwa mulomo mpande mu Mulawo; 19  alimwi ulisinizyide kuti uli musololi waboofwu, imumuni kuli baabo ibali mumudima, 20  mulayi wabafwubafwuba, mwiiyi wabana alimwi oomvwisya zyintu ziyandika kujatikizya luzyibo akasimpe ka Leza izili mu Mulawo— 21  pele sena yebo ooyiisya umbi, toliyiisyi omwini? Yebo ookambauka kuti “Utabbi,” sena yebo ulabba? 22  Ye-bo ooamba kuti “Utaciti bumambe,” sena yebo ulacita bumambe? Yebo oosesemwa mituni, sena ulabba ziyobwedwe mumatempele? 23  Yebo oolilumbaizya mumulawo, sena ulamusampaula Leza kwiinda mukusotoka Mulawo kwako? 24  Nkaambo “izyina lya Leza lilasampaulwa akati kabamasi akaambo kandinywe”; mbubonya mbokulembedwe. 25  Ibupalule bugwasya buyo ikuti kotobela mulawo; pele ikuti koli sikusotoka mulawo, bupalule bwako tabucikwe mpindu, buli buyo mbuli kutapalulwa. 26  Aboobo, ikuti muntu uutapalwidwe katobela zyeelelo ziluleme zya Mulawo, sena ikutapalulwa kwakwe takukabonwi kuba bupalule? 27  Eelyo kwiinda mukutobela Mulawo imuntu uutapalwidwe kumubili uyookubeteka yebo oosotoka Mulawo nokuba kuti uluujisi Mulawo uulembedwe alimwi ulipalwidwe. 28  Nkaambo kuba mu Juda mwini-mwini takujatikizyi ciwa pe, alimwi kupalulwa kwakwe takuli amubili wakwe pe. 29  Pele mu Juda mwini-mwini ngooyo uuli boobo mumoyo, alimwi bupalule bwakwe mbwamumoyo kwiinda mumuuya ikutali bwamumulawo. Imuntu ooyo talumbaizyigwi abantu pe, pele a Leza.

Bupanduluzi buyungizyidwe