Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Bakolose 1:1-29

1  Ndime Paulo, iwakaba mutumwa wa Kilisito Jesu kwiinda mukuyanda kwa Leza, antoomwe a Timoteyo mukwesu  nendilembela basalali abakwesu basyomeka ibakamantene a Kilisito ibali mu Kolose kuti: Amube aluzyalo aluumuno ikuzwa kuli Leza Taateesu.  Tulamulumba lyoonse Leza Usyi wa Mwami wesu Jesu Kilisito notumupailila,  nkaambo twakamvwa zyalusyomo lwanu muli Kilisito Jesu aluyando ndomujisi kubasalali boonse  akaambo kabulangizi mbomubambilidwe kujulu. Bulangizi oobu mwakabumvwa kale ikwiinda mumulumbe wakasimpe kamakani mabotu  aayo lino aasika kulindinywe. Mbubonya makani mabotu mbwaazyala micelo akuvwula munyika yoonse, oobo mbwaacita aakati kanu, kuzwa buzuba nomwakalumvwa akuluzyiba bwini-bwini luzyalo lwa Leza mukasimpe.  Eeci ncencico ncimwaiya kuli Epafula imuzikema uuyandwa, ooyo uuli mubelesi uusyomeka wa Kilisito mubusena bwesu.  Alimwi wakatuzyibya luyando lwanu lwakumuuya.  Nkakaambo kaako, kuzwa buzuba notwakamvwa makani aaya, swebo tatuleki pe kumupailila akumulombela kuti muzuzyigwe luzyibo lwini-lwini lwamakanze aakwe mubusongo boonse akumvwisya zyintu zyakumuuya, 10  kutegwa kamweenda mbwayanda Jehova akumukkomanisya cakumaninina, mbomuzumanana kuzyala micelo mumilimo mibotu iili yoonse akuyungizya luzyibo lwini-lwini lwa Leza. 11  Amuyumizyigwe anguzu zyakwe zyoonse kweelana abulemu bwanguzu zyakwe ikutegwa muliyumye cakumaninina kumwi kamukkazyikide moyo alimwi akukondwa, 12  nomulumba Taata iwakapa kuti mweelele kutola lubazu mulukono lwabasalali ibali mumumuni. 13  Wakatuvwuna kunguzu zyamudima akutulonzyezya mu Bwami bwa Mwanaakwe ngwayandisya, 14  ooyo wakapa kuti twaangununwe kwiinda mucinunuzyo, nkokuti kulekelelwa zibi zyesu. 15  Ooyu ngonguwe cinkozya ca Leza uutalibonyi, imutaanzi kuzyalwa kuzilenge zyoonse; 16  nkaambo kwiinda mulinguwe zyintu zimbi zyoonse zyakalengwa kujulu alimwi aanyika, izyintu zilibonya azitalibonyi, kufwumbwa naa nzyuuno zyabwami, bulelo, mfwulumende naa bweendelezi. Izyintu zimbi zyoonse zyakalengwa kwiinda mulinguwe alimwi zyakalengelwa nguwe. 17  Kunze lyaboobo, ngomutaanzi kubako kuzyintu zimbi zyoonse alimwi kwiinda mulinguwe izyintu zimbi zyoonse zyakabako, 18  alimwi ngomutwe wamubili, nkokuti mbungano. Ngomatalikilo, imutaanzi kubuka kuzwa kubafwu kutegwa abe wakusaanguna muzyintu zyoonse; 19  nkaambo Leza cakamubotela kuti ibube bwakwe boonse bukkale mulinguwe, 20  alimwi akuti kwiinda mulinguwe ayanzanye zyintu zimbi zyoonse kulinguwe, kwiinda mukupa kuti kube luumuno luyeeme abulowa mbwaakatila acisamu cakupenzyezya, kufwumbwa naa nzyintu zili anyika naa zyintu zili kujulu. 21  Ncobeni, nywebo nomwakazandukide kuli Leza alimwi nomwakali basinkondonyina akaambo kakuti mwakali kuyeeya buyo milimo mibi, 22  lino wamuyanzanya amubili wanyama wayooyo kwiinda mulufwu lwakwe, ikutegwa amupe kulinguwe kamuli bantu basalala, batakwe kampenda alimwi batajisi mulandu uuli woonse. 23  Lino eeci ciyooba boobo kufwumbwa kuti mwazumanana mulusyomo, kamuzyatide aantalisyo akuzyandamana alimwi akutagusyigwa kubulangizi bwamakani mabotu aayo ngomwakamvwa, alimwi aakakambaukwa kuzilenge zyoonse zili ansi aajulu. Aaya ngamakani mabotu mebo nde Paulo ngondakabeda mubelesi. 24  Lino ndilakondwa mumapenzi aangu ngondipengela ndinywe, alimwi mebo ndizuzikizya izicibulide mumubili wangu kumapenzi aa Kilisito akaambo kamubili wakwe, uuli nimbungano. 25  Ndakaba mubelesi wambungano eeyi kweelana abubanzi Leza mbwaakandipa kutegwa nywebo ndimugwasye kwiinda mukukambauka jwi lya Leza cakumaninina— 26  nkokuti maseseke aa Leza aakasisidwe mubweende bwazyintu bwiindene-indene bwamusyule akumazyalani aainda. Pele lino ayubununwa kubasalali bakwe, 27  aabo Leza mbaakkomanina kuzyibya mbobutalivwulili bulemu bwamaseseke aakwe aaya akati kabamasi. Maseseke aaya ngu Kilisito mukukamantana andinywe alimwi abulangizi bwakuyoopegwa bulemu antoomwe anguwe. 28  Ooyu ngonguwe ngotwaambilizya, katulaya muntu uuli woonse akuyiisya muntu uuli woonse mubusongo boonse, kutegwa tupe muntu uuli woonse kuli Leza kali sikwiiya wa Kilisito uusimide. 29  Kujatikizya ceeci ncobeni ndilabeleka canguzu, kandilitakata kwiinda mukugwasyigwa anguzu zyakwe izibeleka canguzu mulindime.

Bupanduluzi buyungizyidwe