Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Bagalatiya 3:1-29

3  Inywebo nobana Galatiya bafwubafwuba, ino nguni wakamucenga boobu nokuba kuti mwakapandulwidwa munzila iisalede kuti Jesu Kilisito wakagagailwa acisamu?  Ndiyanda kuti mundaambile cintu eeci comwe: Sena mwakatambula muuya akaambo kakutobela mulawo naa akaambo kakusyoma nzyomwakamvwa?  Sena muli bafwubafwuba kapati boobu? Mbwaanga mwakatalika munzila yakumuuya, sena lino muyanda kumanizya munzila yakumubili?  Sena mwakacitikilwa mapenzi manji cabuyo? Nkaambo tandisyomi kuti ncobeni mwakapenga cabuyo.  Aboobo, sena ooyo uumupa muuya akucita milimo mipati akati kanu ucita boobo akaambo kakuti mutobela mulawo naa akaambo kakusyoma nzyomwakamvwa?  Mbubonya buyo Abulahamu “wakasyoma Jehova, eelyo wakabonwa kuti mululami.”  Masimpe mulizyi kuti aabo ibakakatila mulusyomo mbabana ba Abulahamu.  Lino Magwalo, kwiinda mukubonena limwi kuti Leza uyooamba bantu bamasi kuti baliluleme kwiinda mulusyomo, akaambilizya makani mabotu kuli Abulahamu zyintu kazitanacitika kuti: “Kwiinda mulinduwe masi oonse ayoolongezyegwa.”  Aboobo aabo ibakakatila mulusyomo balalongezyegwa antoomwe a Abulahamu uusyomeka. 10  Nkaambo boonse aabo ibasyoma milimo yamulawo balisinganizyidwe; nkaambo kulilembedwe kuti: “Ulisinganizyidwe muntu oonse uutazumanani kutobela zyintu zyoonse zilembedwe mubbuku lya Mulawo alimwi uutaziciti.” 11  Kunze lyaboobo, cilisalede kuti kunyina muntu waambwa kuti mululami kuli Leza akaambo kamulawo, nkaambo “mululami uyoopona akaambo kalusyomo.” 12  Lino Mulawo tuuyeeme alusyomo pe. Muciindi caboobo, waamba kuti, “ooyo uutobela milawo yanguwo unoopona akaambo kanjiyo.” 13  Kilisito wakatuula swebo, ikutunununa kukusinganizyigwa a Mulawo kwiinda mukuba muntu uusinganizyidwe lwakwe muciindi cesu, nkaambo kulilembedwe kuti: “Ulisinganizyidwe muntu uuli woonse uugagaidwe* acisamu.” 14  Cakaba boobu kutegwa zilongezyo zya Abulahamu zibasikile abamasi kwiinda muli Jesu Kilisito, ikutegwa tutambule muuya wakasyomezyegwa akaambo kalusyomo lwesu. 15  Bakwesu, ndipa cikozyanyo cizwa kubukkale bwabantu bwabuzuba abuzuba: Ikuti cizuminano casinizyigwa kale—nokuba kuti casinizyigwa amuntu omwe buyo—kunyina muntu naba omwe uucimwaya naa kuyungizya zimwi zyintu kulincico. 16  Lino zisyomezyo zyakaambwa kuli Abulahamu akunyungu yakwe. Tiikwakaambwa kuti: “Akunyungu zyako,” mbuli kuti zyakali zinji pe, pele kwakaambwa yomwe kuti: “Akunyungu yako,” eeyo iili ngu Kilisito. 17  Alimwi andaambe kuti: Mulawo iwakapegwa nokwakainda myaka iili 430 kunyina noumwaya cizuminano eeco Leza ncaakabamba musyule, kutegwa ucilobye cisyomezyo. 18  Nkaambo ikuti lukono kaluyeeme amulawo, nkokuti taluciyeeme acisyomezyo pe; pele Leza walo walupa Abulahamu kwiinda mucisyomezyo. 19  Aboobo ino ngwanzi Mulawo? Wakayungizyigwa ikutegwa kusotoka mulawo kulibonye, kusikila inyungu eeyo ikasike, eeyo yakasyomezyegwa; alimwi wakapegwa abangelo kujanza lyasimwiimaakati. 20  Lino kunyina simwiimaakati nokujatikizyidwe buyo muntu omwe, pele Leza uli buyo omwe. 21  Aboobo, sena Mulawo ulakazyanya azisyomezyo zya Leza? Peepe! Nkaambo ikuti nokwakapegwa mulawo iwakali kukonzya kupa buumi, mubwini bululami nobwakali kujanwa kwiinda mumulawo. 22  Pele Magwalo akatola zyintu zyoonse mubwaange bwacibi, ikutegwa cisyomezyo icizuzikizyigwa akaambo kalusyomo muli Jesu Kilisito cipegwe kuli baabo ibasyoma. 23  Nokuba boobo, ilusyomo oolo kalutanasika, twakali kukwabililwa amulawo, twakali kutolwa mubwaange, katulangila lusyomo oolo ilwakeelede kuyooyubununwa. 24  Aboobo Mulawo waba musolozi* wesu uututola kuli Kilisito, ikutegwa twaambwe kuti tuli balulami akaambo kalusyomo. 25  Pele mbwaanga lino lusyomo oolo lwasika, tatucili mumaanza amusolozi pe. 26  Mubwini, nywebo nyoonse muli bana ba Leza kwiinda mulusyomo ndomujisi muli Kilisito Jesu. 27  Nkaambo nywebo nyoonse nomwakabbapatizyigwa muli Kilisito musamide Kilisito. 28  Kunyina mu Juda naa mu Giliki, kunyina muzike naa muntu waangulukide, kunyina musankwa naa mukaintu; nkaambo nywebo nyoonse muli omwe mukukamantana a Kilisito Jesu. 29  Kunze lyaboobo, ikuti kamubalilwa kuli Kilisito, nkokuti muli nyungu* ya Abulahamu ncobeni, basikukona kweelana acisyomezyo.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Mu Chigiliki, “waanzikidwe.”
Nkokuti, muntu iwakali kulanganya naa kukwabilila mwana.
Naa, “bana.”