Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Bagalatiya 1:1-24

1  Ndime Paulo, imutumwa kutali kuzwa kubantu naa kwiinda mumuntu pe, pele ikwiinda muli Jesu Kilisito alimwi a Leza Taata iwakabusya Jesu kuzwa kubafwu,  mebo abakwesu boonse mbotuli limwi twamulembela nomuli mumbungano zyamu Galatiya kuti:  Amube aluzyalo alimwi aluumuno ikuzwa kuli Leza Taateesu alimwi aku Mwami wesu Jesu Kilisito.  Wakalyaaba akaambo kazibi zyesu kutegwa atuvwune kubweende bwazyintu oobu bubyaabi kweelana akuyanda kwa Leza wesu alimwi Taateesu.  Kulinguwe akube bulemu lyoonse mane kukabe kutamani. Ameni.  Ndagambwa kapati kuti muyaabumufwutatila cakufwambaana Ooyo wakamwiita muluzyalo lwa Kilisito akutalika kuswiilila makani mabotu aambi.  Pele taali aambi pe; nkuti buyo kuli bantu bamwi bamunyonganya alimwi ibayanda kupilinganya makani mabotu aajatikizya Kilisito.  Pele nokuba kuti umwi akati kesu naa mungelo uuzwa kujulu waambilizya makani mabotu kulindinywe aaindene amakani mabotu ngotwakaambilizya, muntu ooyo aasinganizyigwe.  Mbubonya mbotwaamba kale, lino alimwi ndainduluka kwaamba kuti, Kufwumbwa muntu waambilizya makani mabotu kulindinywe aaindene amakani ngomwakazumina, muntu ooyo aasinganizyigwe. 10  Mubwini, sena lino ndisola kuzuminwa abantu naa a Leza? Naa sena ndiyanda kukkomanisya bantu? Ikuti nindacili kukkomanisya bantu, nindatali muzike wa Kilisito pe. 11  Nkaambo bakwesu, ndiyanda kumuzyibya kuti makani mabotu ngondakaambilizya kulindinywe taali aabuntu pe; 12  nkaambo kunyina nindakaatambula kumuntu nokuba kuyiisyigwa ngawo pe, pele Jesu Kilisito nguwakaayubununa kulindime. 13  Cakutadooneka mwakamvwa kujatikizya bukkale bwangu bwamusyule nindakacili kutobela bukombi bwaba Juda, kuti ndakazumanana kupenzya mbungano ya Leza citaambiki akusola kwiinyonyoona, 14  alimwi ndakali kuyaambele kapati mubukombi bwaba Juda kwiinda bamusela wangu banji mumusyobo wangu, nkaambo ndakali musungu kapati kwiinda boonse kujatikizya tunsiyansiya twabamatata. 15  Pele eelyo Leza ooyo wakandaandaanya kuda lyabaama akundiita kwiinda muluzyalo lwakwe, nicakamubotela 16  kuyubununa Mwanaakwe kwiinda mulindime, kutegwa ndaambilizye makani mabotu kujatikizya nguwe kumasi, kunyina nindakabuzya muntu uuli woonse pe. 17  Alimwi kunyina nindakatanta kuya ku Jelusalemu kuyoobuzya baabo ibakaba batumwa mebo kanditanaba mutumwa, pele ndakaunka ku Alabiya, mpoonya ndakapiluka ku Damasiko. 18  Mpoonya nokwakainda myaka yotatwe ndakatanta ku-ya ku Jelusalemu kuyooswaya Kefa, eelyo ndakakkala anguwe kwamazuba aali kkumi amusanu. 19  Pele kunyina naba omwe akati kabatumwa bamwi ngondakabona, ccita buyo Jakobo imunyina Mwami. 20  Lino kujatikizya zyintu eezyi nzyondimulembela, kumbele lya Leza ndimwaambila masimpe kuti tandibeji pe. 21  Kuzwa waawo ndakaunka muzyooko zyamu Siliya alimwi amu Kilikiya. 22  Pele mbungano zyamu Judaya izyakakamantene a Kilisito tiizyakandizyi pe mebo kundigama. 23  Bakali kumvwa buyo kuti: “Imuntu uulya iwakali kutupenzya musyule lino waambilizya makani mabotu aalusyomo ndwaakali kusola kunyonyoona musyule.” 24  Aboobo bakatalika kumulemeka Leza akaambo kandime.

Bupanduluzi buyungizyidwe