Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Bafilipi 4:1-23

4  Aboobo, bakwesu nywebo mbondiyanda alimwi mbondizimbide, nolukkomano alimwi amusini wangu, amwiime nji munzila eeyi mu Mwami, nobayandwa bangu.  Yuwodiya ndamulomba, awalo Sintike ndamulomba, ku-ti babe amuzeezo omwe mu Mwami.  Inzya, ndakulomba anduwe osimilimoma mwini-mwini,* kuti uzumanane kubagwasya bamakaintu aaba ibali kubeleka canguzu andime kujatikizya makani mabotu antoomwe a Kilementi, alimwi abasimilimoma bamwi bacaala, ibali amazyina aalembedwe mubbuku lyabuumi.  Lyoonse amukondwe mu Mwami. Alimwi ndainduluka kuti, Amukondwe!  Kunyoneka kwanu akuzyibwe abantu boonse. Mwami ulaafwaafwi.  Mutalibiliki acintu niciba comwe, pele muzyintu zyoonse, kwiinda mumupailo akukombelezya antoomwe akulumba, amumuzyibye Leza nzyomukumbila;  eelyo luumuno lwa Leza oolo lwiinda kumvwisya koonse luyookwabilila myoyo yanu amizeezo yanu kwiinda muli Kilisito Jesu.  Makani aamamanino bakwesu ngakuti, kufwumbwa zyintu zyamasimpe, kufwumbwa zyintu zipegwa bulemu, kufwumbwa zyintu ziluleme, kufwumbwa zyintu zisalala, kufwumbwa zyintu ziyandika, kufwumbwa zyintu zili ampuwo mbotu, kufwumbwa zyintu zili kabotu, alimwi kufwumbwa zyintu zitembaulika, kamuzumanana kuziyeeyesya zyintu eezyi.  Izyintu nzyomwakaiya, anzyomwakazumina, anzyomwakamvwa alimwi akubona kulindime, kamuzumanana kuzicita; eelyo Leza waluumuno unooli andinywe. 10  Ndilikkomene kapati mu Mwami kuti lino mwatalika kundiyeeya alimwi. Nokuba kuti mwakali kundiyeeya, mwakanyina ciindi cibotu cakutondezya boobo. 11  Tandaambi boobu akaambo kakuti kuli ncondibulide pe, nkaambo ndakaiya kukkutila anzyondijisi kufwumbwa mubukkale mondibede. 12  Ndilizyi mbocibede kubulilwa zyakulya alimwi ambocibede kuba azyintu zinji. Muzyintu zyoonse alimwi amubukkale buli boonse ndaiya icikonzya kundigwasya nondikkutide anondifwide nzala, nondijisi zyintu zinji anondibulide. 13  Muzyintu zyoonse ndilijisi nguzu kwiinda muli yooyo uundipa nguzu. 14  Nokuba boobo, mwakacita kabotu kundigwasya mumapenzi aangu. 15  Masimpe, nywebo nobana Filipi, mulizyi andinywe kuti nimwakamana kwiiya makani mabotu ciindi cakusaanguna, eelyo nindakazwa ku Makedoniya, kunyina mbungano noiba yomwe yakandigwasya mumakani aakupa akutambula, ccita buyo ndinywe nyolikke; 16  nkaambo noliba leelyo nindakali mu Tesalonika, mwakanditumina lugwasyo ziindi zyobilo kundigwasya nzyondakabulide. 17  Takuli kuti ndiyanda kupegwa cipego cimwi pe, pele ncondiyanda mucelo uuyungizya buvwubi bwanu. 18  Nokuba boobo, ndilijisi zyintu zyoonse nzyondiyandika alimwi izinji. Kunyina ncondibulide, mbwaanga lino ndatambula kuzwa kuli Epafulodita zyintu nzyomwakatuma, ibweema bubotu, cipaizyo cizuminwa, alimwi cimukkomanisya Leza. 19  Awalo Leza wangu ulamupa mubunji zyoonse nzyomubulide kweelana abuvwubi bwakwe bulemu kwiinda muli Kilisito Jesu. 20  Lino aalemekwe Leza alimwi Taateesu lyoonse mane kukabe kutamani. Ameni. 21  Amundaanzyizye musalali woonse muli Kilisito Jesu. Ibakwesu mbotuli limwi bamwaanzya. 22  Basalali boonse, pele kapati aabo ibaŋanda ya Kaisala, bamwaanzya. 23  Iluzyalo lwa Mwami wesu Jesu Kilisito alube andinywe akaambo kamuuya ngomutondezya.

Bupanduluzi buyungizyidwe

Naa, “sijokoma uusyomeka.”