Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Bafilipi 1:1-30

1  Ndime Paulo nendili antoomwe a Timoteyo, tobazike ba Kilisito Jesu, nendilembela basalali boonse ibakamantene a Kilisito Jesu ibali mu Filipi, kubikkilizya abalangizi alimwi abakutausi kuti:  Amube aluzyalo alimwi aluumuno kuzwa kuli Leza Taateesu aku Mwami wesu Jesu Kilisito.  Ndilamulumba lyoonse Leza wangu nondimwiibaluka  mukukombelezya koonse nkondikombela ndinywe nyoonse. Mukukombelezya akumwi ndilakomba cakukondwa,  akaambo kalubazu ndomwajisi mukugwasyilizya kumwaya makani mabotu kuzwa buzuba bwakusaanguna nomwakaatambula kusikila lino.  Nkaambo ndilisinizyide kujatikizya cintu eeci, ikuti ooyo wakatalika mulimo ooyu mubotu akati kanu ulazumanana kuubeleka kusikila mane akaumanizye mubuzuba bwa Jesu Kilisito.  Cili buyo kabotu kuti mebo ndiyeeye boobu kujatikizya ndinywe nyoonse, akaambo kakuti muli kalungu kangu kaamoyo, nywebo nomutola lubazu antoomwe andime muluzyalo lwa Leza, libe leelyo nondaangidwe nketani muntolongo alimwi anondikwabilila akusimpikizya makani mabotu mumulawo.  Nkaambo Leza ngokamboni wangu kujatikizya mbondimuyandisisya nyoonse aluyando lwamumoyo luli mbuli ndwajisi Kilisito Jesu.  Alimwi eeci ncondizumanana kupailila, kuti luyando lwanu luzumanane kuvwula lyoonse antoomwe aluzyibo lwini-lwini alimwi akumvwisya koonse; 10  kuti musinizye zyintu ziyandika kapati, kutegwa mutabi amulandu uuli woonse alimwi kamutatyompyi bamwi kusikila kubuzuba bwa Kilisito, 11  akuti muzule micelo iiluleme, nkokuti ikwiinda muli Jesu Kilisito, ikutegwa Leza apegwe bulemu akutembaulwa. 12  Lino bakwesu ndiyanda kuti nywebo muzyibe kuti zyintu zyakandicitikila mubwini zyapa kuti makani mabotu aunke kumbele, 13  cakuti nketani nzyondaangidwe akaambo ka Kilisito zyazyibwa koonse-koonse ku Balindizi ba Mwami muna Loma akubantu boonse. 14  Lino, ibunji bwabakwesu mu Mwami bayuma kapati akaambo kanketani nzyondaangidwe, alimwi baindila kuba basicamba ikwaamba jwi lya Leza cakutayoowa. 15  Masimpe, bamwi bakambauka Kilisito kwiinda mukuba amunyono akuzundana, pele bamwi bacita boobo amizeezo mibotu. 16  Aabo bacita boobo amizeezo mibotu baambilizya Kilisito akaambo kaluyando, nkaambo balizyi kuti ndakasalilwa kukwabilila makani mabotu; 17  pele aabo bamwi bacita boobo akaambo kakuyanda mazwanga, ikutali amizeezo mibotu, nkaambo bayanda kundiletela mapenzi nondaangidwe nketani. 18  Aboobo ino ncinzi cacitika? Cilikke cacitika ncakuti munzila zyoonse, kufwumbwa naa muukulicengeezya buyo naa muukasimpe, Kilisito ulaambilizyigwa alimwi eeci cindipa kukondwa. Alimwi buya ndilazumanana kukondwa, 19  nkaambo ndilizyi kuti eeci ciyoondipa kufwutulwa kwiinda mukukombelezya kwanu alimwi akwiinda mukugwasyigwa amuuya wa Jesu Kilisito. 20  Eeci cileendelana akulangila cakuyandisisya kwangu abulangizi bwakuti tandikausyigwi nsoni munzila iili yoonse, pele kuti mukwaamba cakutayoowa abuniini mbubonya mbocabede lyoonse, lino Kilisito ulalemekwa kwiinda mumubili wangu, mube mubuumi naa mulufwu. 21  Nkaambo kulindime ikuti kandipona, ndinooponena Kilisito, alimwi ikuti ndafwa, nimpindu. 22  Lino ikuti naa ndazumanana kupona mumubili ooyu, inga ndajana mucelo uumbi mumulimo wangu—nokuba boobo icintu nconditiisale tandikoocaamba pe. 23  Ndabula cakucita azyintu eezyi zyobilo; nkaambo ndilombozya kwaangununwa alimwi akuba a Kilisito, eeco mubwini cili ncecintu ciinda kubota. 24  Nokuba boobo, cilayandika kapati kuti ndizumanane mumubili ooyu akaambo kandinywe. 25  Aboobo, mbwaanga ndilacisyoma eeci, ndilizyi kuti ndilazumanana mumubili alimwi ndiyookkala andinywe nyoonse kutegwa muyaambele akukondwa akaambo kalusyomo lwanu, 26  ikutegwa lutangalo lwanu luvwulisye muli Kilisito Jesu akaambo kandime eelyo nendiyooba andinywe alimwi. 27  Bukkale bwanu kabweendelana amakani mabotu aajatikizya Kilisito, ikutegwa kufwumbwa naa ndikaboole kumubona neliba leelyo nonditali andinywe, kandimvwa mpuwo yanu akuti muliimvwi nji mumuuya omwe, mubelekela antoomwe mbuli muntu omwe ikulwanina lusyomo lwamakani mabotu, 28  akuti kunyina abuniini nomukongwa abasinkondonyoko. Cintu eeci ncimunya ncisinizyo cakuti balo bayoonyonyooka, pele nywebo muyoofwutuka; alimwi cizyibyo eeci cizwa kuli Leza. 29  Nkaambo nywebo mwapegwa coolwe akaambo ka Kilisito, ikutali buyo kuti mumusyome pe, pele alimwi akuti mupenge akaambo kanguwe. 30  Nkaambo nywebo mulwana nkondo njimunya njomwakabona kandilwana, lino njomumvwide kuti ndicilwana.

Bupanduluzi buyungizyidwe